Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1510]
Nr 3, mars 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Nya program och finansieringsmöjligheter!

En rad nya EU-program och finansieringsmöjligheter inom asyl-, flykting-, integrations- och sysselsättningspolitiken lanseras under 2007 – 2008. Utlysningar inom Europeiska socialfonden i Sverige beräknas ske under hösten 2007; förberedelsearbetet med de fyra fonderna inom ramprogrammet för Solidaritet och hantering av migrationsflöden pågår och det nya programmet inom social- och sysselsättningspolitiken, PROGRESS, lanseras redan i vår. Tema asyl & integration kommer att följa utvecklingen av de nya fonderna och programmen och informera om kommande utlysningar.

Fruktbart möte mellan teori och praktik
– NTG-asyl & integration och Europeiska migrationsnätverket anordnar gemensamt seminarium om återvändande

Europeiska migrationsnätverkets och NTG-asyl & integrations första gemensamma seminarium - Återvändande - återsändande - eller re-integration? - blev till ett viktigt och fruktbart möte mellan teori och praktik. Teori i form av redovisningar av forskningsstudier och rapporter, praktik genom deltagarnas aktiva medverkan och kritiska synpunkter på vad som är möjligt att genomföra inom befintliga ramar och resurser.

Migrationsverkets verksamhetschef för åter- vändande, Veronica Lindstrand-Kant, var tveksam till om s k återvändanderelaterad utbildning ger önskade effekter och ansåg att resurser snarare bör läggas på re-integrationsåtgärder efter själva återvändandet.

Empowerment på hög nivå
– flyktingar skapar lobbyverksamhet i Bryssel
Ett antal föreningar och initiativ ledda av asylsökande och flyktingar i olika EU-länder har med stöd av ECRE och den brittiska EU-parlamentarikern Jean Lambert (De Gröna) skapat ett Brysselbaserat nätverk - the European Refugee Advocacy Organisation, ERAD. ERAD lanserades i Bryssel i februari och ska bedriva påverkansarbete gentemot de europeiska institutionerna och medlemsstaterna.

Kris och/eller utveckling?
Europeiska Unionen fyller 50 år
Den Europeiska Unionen - Romfördraget - fyller 50 år och i en rad analyser och artiklar redovisas och diskuteras nu framgångar och motgångar i det europeiska samarbetet. Forskare och journalister är tämligen ense om det positiva som åstadkommits: fred, demokrati, frihet och välstånd, men även om de utmaningar som unionen står inför: en konstitutionell reform, en starkare ekonomi och en förbättrad tillväxt och kanske framför allt - en bättre förankring bland medborgarna. Medborgarnas bristande tilltro till och engagemang för unionen har gett upphov till en legitimitetskris. För att ge Europasamarbetet ny kraft skall därför unionens medborgare, nya så väl som gamla, uppmuntras till delaktighet och till att känna samhörighet. EU:s 50-årsdag sätter därmed fokus på vad som kallas en gemensam europeisk värdegrund, något som också väcker frågan om vilka som kan inkluderas i denna.
Integrationspolitiken
– ett allt viktigare gemensamt europeiskt projekt

ENAR – European Network Against Racism – anordnade nyligen ett angeläget och intressant seminarium om de alltmer uppenbara och nödvändiga kopplingarna mellan de olika politik- områdena integration, migration, social sammanhållning/ sysselsättning och anti-diskriminering.  ENAR är ett europeiskt nätverk av frivilligorganisationer som bildades i samband med det Europeiska året mot rasism, 1997.

En av utgångspunkterna för seminariet var en kritisk granskning av EU:s elva grundläggande principer för integration, en annan att integrationspolitiken i alltför liten grad samverkar med övriga politikområden, i synnerhet anti-diskrimineringspolitiken.

Seminariet visade på det allt större intresset och engagemanget från olika aktörer att bidra till en gemensam europeisk integrationspolitik. Ett annat exempel på detta ofta mycket ambitiösa arbete är Europaparlamentets nyligen publicerade rapport om ett system för benchmarking av medlemsstaternas integrationspolitik.

Migrationsverket redovisar och föreslår
– låg prioritering av organiserad sysselsättning?

Den s k organiserade sysselsättningen för asylsökande får ytterst ringa uppmärksamhet i två aktuella skrivelser till regeringen från Migrationsverket – Årsredovisning 2006 respektive Budgetunderlag 2008 – 2010.  Trots att verket tidigare – 2005 och 2006 – aviserat omfattande satsningar på den organiserade sysselsättningen/ verksamheten, redovisar man nu varken förbättrade resultat eller gör kritiska analyser av verksamheten i förhållande till de höga målsättningar som då lades fast.

Påtvingad migration i ett globalt, regionalt och nationellt perspektiv

Stockholms universitet anordnar i samarbete med NTG-asyl & integration under höstterminen 2007 en fempoängs universitetskurs i ämnet påtvingad migration - forced migration.

Globala migrationsrörelser och nya migrationsmönster – mixed flows - påverkar i allt högre grad förhållanden i Sverige, i vårt närområde och i hela EU. Förra året kom drygt 32 000 afrikanska flyktingar/invandrare till Kanarieöarna, i år beräknas cirka 40 000 asylsökande komma till Sverige. Under senare år har drygt 50 procent av de avvisade asylsökande som kommit till Sverige avvikit efter att de fått sitt utvisningsbeslut; av dessa stannar troligtvis en majoritet kvar i landet illegalt. Till EU beräknas komma omkring en halv miljon ”illegala”/irreguljära invandrare årligen, en stor del på flykt undan krig, förföljelse, miljökatastrofer och fattigdom.

Migrationsfrågorna berör oss allt mer och är allt mer i fokus i politik och i media. Kunskaperna om s k påtvingad migration, om de nya migrationsmönstren och vilka konsekvenser dessa får för Europa och Sverige är dock ofta bristfälliga. NTG-asyl & integration vill med denna kurs om påtvingad migration bidra till att introducera ett i Sverige delvis nytt kunskaps- och forskningsfält.

Kursen vänder sig till dem som arbetar med asyl- och flyktingfrågor, tjänstemän på kommuner, länsstyrelser och Migrationsverk, vårdpersonal inom landsting och privata vårdinstitutioner, politiker och beslutsfattare, journalister och studerande.

Som föreläsare anlitas svenska och internationella forskare, bl a Dr. Christina Boswell, Edinburgh University och Dr. Khalid Koser, The Brookings Institution, Washington DC, samt Jan O Karlsson, ordförande i Förenta Nationernas Global Commission on International Migration. Tidigare ”gömda” asylsökande kommer under kursen att redovisa sina upplevelser av människosmuggling, flykt och oviss väntan.

Kursen anordnas i form av uppdragsutbildning. Kurskostnaden är 9 500 kr inklusive kurslitteratur. Kursledare är Fil dr Shahram Khosravi, socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

För ytterligare information och intresseanmälan: info@temaasyl.se


Unik redovisning av projekt och Utvecklingspartnerskap i samband med den europeiska konferensen om asylmottagande Minimum standards and beyond - the contribution of Equal to a dignified standard of living for asylum seekers in Europe

Den av NTG-asyl & integration initierade europeiska konferensen om asylmottagande äger rum den 22 -24 maj 2007 i Malmö. I samband med konferensen anordnas en utställning med deltagande från Utvecklingspartnerskap inom Equal-programmets tema asyl från samtliga medlemsstater och projekt från Europeiska flyktingfonden. Utställningen är öppen för allmänheten och är ett unikt tillfälle att ta del av nya idéer, metoder och koncept inom asyl- och flyktingmottagande från Sverige och hela det övriga EU. Även vissa delar av konferensen kommer att vara öppen för allmänheten, bl a första dagens  plenum och den avslutande paneldebatten med deltagande av europeiska och svenska politiker, under ledning av journalisten och författaren Göran Rosenberg.

Läs mer om konferensen på temaasyl.se


Ny rapport i NTG-asyls skriftserie Asylmottagande i fokus

Under de senaste åren har en allt större andel av de asylsökande fått avslag på sin asylansökan och tvingats återvända till hemlandet. Trenden bröts under 2005 – 2006 genom den så kallade tillfälliga lagen, och det förefaller nu, under 2007, som om bifallsandelarna för vissa grupper av asylsökande kommer att öka. Frågan om återvändande/ återsändande har dock fortsättningsvis hög aktualitet, både när det gäller asylsystemet på nationell och EU-nivå. Ett kontroversiellt europeiskt direktiv om miniminormer för återvändande förbereds. Medlemsstaterna saknar oftast enhetlig och sammanhållen policy och praxis på området.

I rapporten Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter   redovisas några av de frågor och problem som är förknippade med det påtvingade återvändandet, men också ett antal exempel på lösningar och positiva projekterfarenheter.

Beställ utan kostnad rapporten Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter via info@temaasyl.se. Ange hur många exemplar du önskar beställa och till vilken adress de ska skickas.