Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1770]
Nr 6-7, juni-juli 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Den 20 juni firas den internationella flyktingdagen!

Den 20 juni firas FN:s internationella flyktingdag för sjätte gången för att uppmärksamma alla de människor som av olika skäl tvingats lämna sitt hemland. Flera länder och regioner har firat egna flyktingdagar och -veckor innan FN:s general- församling år 2001 antog en resolution om att göra detta datum till en internationell flyktingdag. Att FN valde just den 20 juni är för att denna dag redan tidigare blivit utsedd till flyktingdagen i flera afrikanska länder. FN ville på detta sätt visa sin solidaritet med Afrika, som har tagit emot det största antalet flyktingar i världen.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

Employment Week 2007
– Flexsecurity och global konkurrens om begåvningarna

Årets Employment Week rörde sig över ett brett spektrum av intressanta och angelägna frågor om arbetsmarknad, företagens sociala ansvar, Europas kompetensförsörjning i en global konkurrens- situation och medborgarnas förtroende och engagemang för Europeiska unionen. De nya programmens – främst Europeiska socialfonden – roll för att förverkliga Lissabonstrategin stod naturligtvis också i fokus. NTG-asyl & integration var representerat i utställning och seminarier och kunde också aktivt bidra till att migrations- och asylfrågorna fick en plats i plenarer genom inlägg och frågor till bl a kommissionären för sysselsättning och sociala frågor, Vladimir Špidla.

Sanktioner mot arbetsgivare ska motverka irreguljär invandring

”Det är vissheten om att det är lätt att skaffa illegalt arbete i Europa som är den största drivkraften bakom illegal invandring från länder utanför EU. Svartanställningar är inte bara olagliga och ett hot mot EU:s interna marknad, det gör illegala invandrare till en mycket utsatt grupp. Illegala invandrare riskerar ofta livet på resan till Europa, bara för att sedan arbeta under slavlika förhållanden för skrupelfria arbetsgivare.” Detta är enligt EU-kommissionen bakgrunden till ett nytt lagförslag som kriminaliserar arbetsgivare som erbjuder arbete till illegalt bosatta tredjelandsmedborgare.

Tylösandsveckan
– Från arbetskraftsinvandring till mammautbildning

Årets Tylösandsvecka var både kortare och intensivare än tidigare – tre dagar med tre tyngdpunkter: migration, integration och sfi (svenska för invandrare). Migrationsministern Tobias Billström aviserade en ny svensk migrationspolitik – bl a med betydligt utökade möjligheter för arbetskrafts- invandring - , integrationsministern Nyamko Sabuni betonade den s k egenmaktens roll för att bryta utanförskapet och sfi-lärarna fick en uppmuntrande klapp på axeln av Amelie von Zweigbergk från Utbildningsdepartementet.

Ny grönbok
– Kommissionen inbjuder till diskussion om det gemensamma europeiska asylsystemet

”Tiden är knapp, om bara tre år ska ett gemensamt asylsystem vara upprättat, och mycket återstår att göra”, sade Louis De Brouwer, ansvarig för asylfrågor på Europeiska kommissionen, vid ett s k Policy Forum om europeiskt asylmottagande inom ramen för EU-programmet Equal i Malmö i maj 2007. Är mottagandevillkoren tillräckligt harmoniserade, skall EU gemensamt handlägga asylansökningar och hur skapas lika villkor för asylsökande inom hela unionen? Frågorna är många inför den fortsatta utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, CEAS. I en nyligen publicerad grönbok öppnar kommissionen för synpunkter på en rad frågor kring hur den fortsatta utvecklingen skall se ut.

Tidskriften Fokus rankinglista över kommunernas integrationsarbete
– Intressant men också problematisk

I samhällsmagasinet Fokus nr 19 presenteras en rankinglista över de kommuner där integrationen fungerar bäst. Värnamo utses till vinnare. Fokus skriver: ”Hög invandring. Låg arbetslöshet. Få bidragstagare. Välkommen till platsen där den ekvationen går ihop. Värnamo är vinnaren i Fokus rankning av Sveriges bästa invandringskommuner.” Faktorer som lyfts fram i artikeln som förklaring är småföretagandet och de sociala nätverken. Arbetslösheten är låg. De sociala nätverken bygger på frikyrklighet och ett aktivt föreningsliv. Varje nyanländ familj får en mentor som slussar in de nyanlända i föreningslivet.

På gång 

NTG-asyl & integration önskar alla sina läsare en glad sommar!