Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2932]
Nr 12, december 2009

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet bidragit med finansiering under 2008 och fortsatt stöd för hemsidan har därefter erhållits från bl a Uppsala kommun och Länsstyrelsen. Utgivningen av nyhetsbrevet upphör fr o m januari 2010.

Europeisk årsväxling
– från kreativitet och innovation till bekämpning av fattigdom och social utestängning

Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat har det innevarande europeiska året haft som tema kreativitet och innovation. Vid temaårets slutkonferens den 16 - 17 december 2009 i Stockholm, arrangerad inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU, markerade flera talare övergången till det nya temaåret mot fattigdom och utestängning.  Under den avslutande paneldiskussionen framhöll bl a professor Joakim Palme från Institutet för framtidsstudier utbildningens och de sociala innovationernas betydelse, i synnerhet i tider av ekonomisk kris och åtstramning.

Även Luis Delgado från det spanska utbildningsministeriet, som representerade det inkommande spanska ordförandeskapet, betonade  utbildningens roll för att befrämja den sociala dimensionen inom EU. Social innovation har också en central plats i EU:s nya post-2010 strategi och skall även vara vägledande både under den innevarande och den nya programperioden inom de Europeiska strukturfonderna (efter 2013).

Läs mer om konferensen Create, Innovate, Growtemaårets hemsida

Läs mer på EU:s hemsida om det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och utestängning  

Tysk "best practice"
– tillämplig även i Sverige!

Tyskland satsar 340 miljoner kronor (34 miljoner euro) inom ramen för Europeiska socialfonden i syfte att förbättra mottagande och integration av asylsökande och flyktingar. I anslutning till ett sammanträde med styrgruppen för det transnationella lärandenätverket SaviAV (Social inclusion and vocational intergation for asylum seekers and victims of trafficking), finansierat av Europeiska socialfonden, fick ledamöterna tillfälle att ta del av den både omfattande och framsynta insatsen som nu genomförs i form av drygt 200 projekt som hålls samman av 43 regionala temagrupper och, på förbundsstatsnivå, av det nationella tematiska nätverket för asylsökande i Tyskland. Den ambitiösa satsningen är att se som ett gott exempel också för Sverige, i synnerhet med tanke på de förändringar av asylmottagandet som kan förutses i samband med utredningen "Aktiv väntan - asylsökande i Sverige".

Läs mer

Inför det nya året

...

Över tidens sus i tallar, över årens flykt
på fjädermolnets vinge bred och stark,
trår från natt till dag, från nöd till
frihet ifrån fruktan den strävan
som är lika för oss alla. En öppen stad,
ej en befästad, bygger vi gemensamt.
- Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet.

(Ur Ragnar Thoursies dikt Sundbybergsprologen från nyårsafton 1951)

 

Lyssna på SR:s program Konflikt om Ragnar Thoursie


 

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration upphör
– och återuppstår med nytt tema

Som tidigare meddelats upphör utgivningen av nyhetsbrevet fr o m nästa år. Hemsidan www.temaasyl.se finns kvar som historisk källa över den mångsidiga och mångåriga verksamheten i NTG-asyl & integration.

Hemsidan och nyhetsbrevet har under sin existens haft en unik position som både informatör/ kunskapskälla och som kritisk granskare av asyl- flykting- och integrationspolitik på nationell och  EU-nivå. I synnerhet det europeiska materialet har varit uppskattat och någon motsvarande informationskanal finns för närvarande ej.

Läsekretsen har haft en stor bredd: praktiker på myndigheter och i frivilligorganisationer, forskare, studenter, beslutsfattare, politiker, media och även en intresserad allmänhet. Ett par hundra läsare av nyhetsbrevet finns utanför Sverige .

Ett nytt år - en ny hemsida

År 2010 är av EU-kommissionen, medlemsstaterna och det Europeiska parlamentet utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. De europeiska temaåren syftar till att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor i medlemsstaterna. Temaåret för bekämpning av fattigdom och utestängning har många kopplingar till frågor om integration, flyktingskap och asyl, bl a finns det en kraftig överrepresentation av personer med utländskt bakgrund/medborgarskap i de grupper som räknas som fattiga.

Temaåret 2010 kommer under januari 2010 att lansera en egen hemsida med rapportering om alla de aktiviteter  och projekt som genomförs i Sverige (med länkar till övriga medlemsstater). Temaårets tre målsättningar - bidra till kunskaps- och opinionsbildning, mobilisering och stöd till frivilligorganisationer och att ge de berörda människorna en röst - kommer att följas upp. Avsikten är också att ge en fortsatt god bevakning av viktiga social- och integrationspolitiska frågor på nationell och EU-nivå.

Ett första nummer av nyhetsbrevet Tema fattigdom beräknas också utkomma under januari 2010. Alla nuvarande prenumeranter av Tema asyl & integration kommer att erhålla nyhetsbrevet Tema fattigdom automatiskt. Eventuell avbeställning kan ske genom att klicka på texten "avbeställ" nedan.

Läs det svenska programmet för temaåret mot fattigdom och social utestängning

 

***

Vi som arbetat med nyhetsbrevet och hemsidan tackar alla våra läsare och önskar er en God jul och ett Gott nytt år.

***