Europeiska året för kreativitet och innovation - 2009

2009-02-23

Social innovation var temat för den slutkonferens för gemenskapsinitiativet Equal som ägde rum i Lissabon i december 2008. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso påminde i sitt tal konferensdeltagarna om att år 2009 skulle bli det europeiska året för kreativitet och innovation. Social innovation spelar en avgörande roll för en europeiska sociala modellens utveckling och överlevnad, enligt Barroso, som också påpekade att Equal-programmet gett väsentliga bidrag till socialt entreprenörskap och sociala innovationer..

Det nu utlysta Europeiska året för kreativitet och innovation har ett brett upplägg och innefattar allt från utbildning, forskning, teknik och entreprenörskap inom företagande till kultur och konst. Behovet av sociala innovationer kan dock sägas vara särskilt stort i en tid av ekonomisk nedgång och kris; att slå vakt om de utsatta gruppernas rättigheter och bidra till rimliga levnadsvillkor för alla är en förutsättning för en bibehållen social sammanhållning.

Visioner…

Det europeiska åren för kreativitet och innovation har som mål att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av kreativitet och innovation på en rad samhällsområden. Genom att på skilda politik- och samhällsområden skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara individens kreativitet och nyskapande förmåga gynnas den personliga och sociala utvecklingen och den ekonomiska tillväxten, heter det bland annat i programförklaringen för ”innovationsåret” från EU-kommissionen.

I en tidigare artikel på Tema asyl & integration påpekades att begreppet social innovation är en viktig komponent i allt samhällsreformatorisk arbete och i synnerhet en grundpelare i all social ingenjörskonst (i positiv mening). En precisering och kanske också problematisering av begreppet – och en historisk tillbakablick! – vore intressant att ha som ett tema i det kommande svenska programmet får det europeiska året.


…och historia

I artikeln nämndes också ett historiskt exempel på social innovation – integrerad i ett skickligt genomfört välfärdsbygge: den svenska arbetsmarknadspolitiken under 1950- och 60-talen (f ö väl beskriven av statsvetaren Bo Rothstein i  Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik – och även av Jessica Lindvert i Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet igår och idag, se tidigare artikel på Tema asyl & integration). En diskussion om den sociala innovationens nya villkor – politiska, sociala, ekonomiska, kulturella – kunde ligga väl i linje med t ex en seminarieserie under det europeiska året.

Några tänkbara frågeställningar för en sådan seminarieserie: Vilken plats finns för sociala innovationer i tider av ekonomisk kris? Vilka nya utmaningar ligger i ökade (irreguljära) migrationsrörelser och globalisering i förhållande till nationella/europeiska välfärdspolitiska innovationer? Vad innebär framväxten av s k parallellsamhällen, självvald segregering, etniskt och religiöst baserade informella välfärdssystem för socialpolitiska insatser/innovationer från offentlig sektor?

Internationella programkontoret kommer att vara kontaktpunkt/ansvarig för genomförandet av det Europeiska året för kreativitet och innovation i Sverige. I skrivande stund är det svenska programmet för året ännu ej klart, och Tema asyl & integration avser att återkomma under våren med aktuell information.

Läs mer på hemsidan för European Year for Creativity and Innovation

Läs mer om Europeiska året för kreativitet och innovation på Internationella programkontorets hemsidan