Aktuellt 2007

Här återfinns samtliga nyheter publicerade på hemsidan under 2007.


Bland de tio viktigaste migrationsfrågorna 2007 – irakflyktingar och integrationstest?
2007-12-31
Det välrenommerade USA-baserade forskningsinstitutet Migration Policy Institute publicerar i slutet av varje år en lista över vad de bedömer som de tio viktigaste migrationspolitiska frågorna. Även om listan av naturliga skäl också innefattar viktiga inrikespolitiska frågor i USA, har den ett stort intresse även för europeiska läsare. Bland de tio viktigaste frågorna återfinns flera som har stor aktualitet också i Sverige: det stora antalet flyktingar från Irak, språk- och integrationstest för invandrare och frågan om vad integration egentligen innebär – anpassning i positiv eller negativ betydelse?
Tolererad - men inte accepterad
2007-12-14
Aminatu Jalloh är en ung, ensamkommande asylsökande från Sierra Leone. Hon kom till Tyskland 2000 och har därefter levt sju år i Hamburg med den form av temporärt uppehållstillstånd som normalt sett skulle ha gett henne mycket begränsade möjligheter till utbildning eller arbete. Men Aminatu Jalloh har tack vare Equal-programmet i Tyskland kunnat lära sig läsa och skriva, skaffa sig viss yrkesutbildning och praktik.
Finska Equal firade stort avslut – med uppmaning om att se framåt
2007-12-14
Omkring 450 personer deltog i avslutningskonferensen för det finska Equal-programmet i Helsingfors den 28-29 november. Under de två dagarna summerades gemenskapsinitiativets mångskiftande erfarenheter, lärdomar och produkter. Regeringsrådet Eeva-Liisa Koivuneva från Arbetsministeriet inledde med att presentera resultatet av en enkät som samtliga konferensdeltagare fått besvara. Enligt resultaten anser 88 procent att Equal-programmet har motsvarat målgruppens behov på ett bra eller mycket bra sätt. Nästan 95 procent av deltagarna ansåg att man åstadkommit bestående resultat med hjälp av programmet. Peter Stüb Jörgensen från EU-kommissionen uppmanade dock deltagarna att se framåt istället för bakåt - genom att ta tillvara samtliga Equal-erfarenheter i det nya socialfondsprogrammet.
Oviss framtid för Tema asyl & integration
2007-12-12
De nationella temagrupperna skall, enligt programdokument för Equal, ”…fungera som en bärare av den kunskapsmassa som tagits fram under gruppernas projekttid. Det långsiktiga målet för arbete i Utvecklingspartnerskap och nationella temagrupper är att skapa utvecklings-, kunskaps- och lärandeplattformar som kan fortleva efter programperiodens utgång. De bör också fungera som förmedlare och länk mellan de gamla och de nya programmen.”
Mottagandedirektivet ”tillfredsställande” enligt kommissionens utvärdering
2007-12-12
Det är snart tre år sedan som EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna trädde ikraft. Mottagandedirektivet är en av hörnstenarna i EU:s gemensamma asylpolitik, och utarbetades i syfte att harmonisera medlemsstaternas lagar om de mottagningsvillkor som är tillämpliga på asylsökande. Målet var att skapa lika villkor i hela EU och att minska sekundär förflyttning. Kommissionen har nyligen publicerat en rapport om hur direktivet tillämpats i medlemsstaterna. Rapporten bygger på en tidigare, icke-offentliggjord, studie av det europeiska forskningsnätverket Odysseus, och är en tämligen kortfattad utvärdering av hur direktivet har fungerat. De resultat som har framkommit i studien har även bidragit till utarbetandet av kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet.
Europeiska året för interkulturell dialog lanserat i Bryssel
2007-12-11
År 2008 har av EU-kommissionen lanserats som året för interkulturell dialog (European Year of Intercultural Dialogue, EYID), med en rad verksamheter som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgarna i Europa. Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella projekt i samtliga medlemsstater skall både den kulturella mångfalden och den gemensamma europeiska värdegrunden utvecklas, diskuteras och exponeras. EU:s senaste utvidgning, ökande migrationsströmmar både till unionen och innanför dess gränser och en hög grad av kulturell och religiös mångfald, har ökat behovet av en dialog mellan kulturer och trosuppfattningar. Under det aktuella året kommer den interkulturella dialogens roll också att belysas inom media, konst och litteratur, på arbetsplatser, i utbildningsväsendet och i förhållande till migrations- och integrationsfrågor.
Tre avslutande konferenser inom tema asyl – Sverige, Tyskland, Finland
2007-11-23
Equal-programmet avslutas under 2007, och Tema asyl kan rapportera från tre intressanta och delvis olikartade slutkonferenser inom ramen för de nationella temagruperna asyl. I Finland fanns under programperioden endast två s k Utvecklingspartnerskap, men med en mångfacetterad verksamhet och ett livligt transnationellt utbyte. I Tyskland, där det inledningsvis fanns stora svårigheter att få politisk accept för att överhuvudtaget inkludera asylsökande som målgrupp i Equal-programmet, har de totalt 16 Utvecklingspartnerskapen på bred front lyckats få genomslag för ett antal viktiga förslag och rekommendationer.
Många röster på hearing om det europeiska asylsystemets framtid
2007-11-21
Den 7 november anordnade Europeiska kommissionen en offentlig utfrågning om den i juni utgivna grönboken om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Kommissionen har mottagit 82 remissvar från olika aktörer: lokala och internationella frivilligorganisationer, medlemsstater och nationella myndigheter, akademiska institutioner, politiska partier, liksom några bidrag från enskilda individer. Bland de mottagna remissvaren finns även det som Equals europeiska temagrupp för asyl sammanställde.
Möjligheten för deltagande och delaktighet för invandrare i Sverige och andra medlemsstater
2007-11-15
EU-parlamentet har tagit initiativ till en kartläggning av möjligheterna till politiskt deltagande för tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna, dvs för personer bosatta i EU men som är medborgare i något land utanför EU. I rapporten redovisas bl a situationen vad gäller politiska rättigheter på lokal nivå och möjligheten till medborgarskap för tredjelandsmedborgare, faktorer som är viktiga förutsättningar för politiskt deltagande och delaktighet.
Finns legala flyktvägar till Sverige?
2007-11-13
Det sätt på vilket en asylsökande reser till Sverige får återverkningar på hans eller hennes situation under tiden för behandling av asylansökan och, i många fall, på möjligheterna till en god introduktion och integration i det nya landet. I praktiken finns endast ett sätt att komma till Sverige som asylsökande – genom att anlita s k människosmugglare och ofta, genom att använda förfalskade identitetshandlingar. Kostnaderna för att anlita människosmugglare och få ett (förfalskat) pass är höga. Många asylsökande tvingas därför arbeta i den informella sektorn för att kunna återbetala arrangemangen kring resan.
Positiv utveckling för utrikes födda på arbetsmarknaden, men arbetslösheten är fortsatt hög
2007-11-12
Det senaste året har utvecklingen på arbetsmarknaden varit positiv. Tredje kvartalet 2007 var antalet sysselsatta (16-64 år) 109 000 personer fler jämfört med tredje kvartalet 2006. Det motsvarar en ökning på 2,5 procent. I synnerhet utvecklingen på arbetsmarknaden för utrikes födda är intressant.
Stora skillnader i prestationer för elever med utländsk bakgrund i olika länder
2007-10-26
Utbildningssystemet är det främsta redskapet för att vända en misslyckad arbetsmarknadsintegration för invandrare till en framgångsrik karriär för deras barn. I OECD:s senaste stora genomgång av utbildningssystemens resultat i OECD-länderna, Education at a Glance (2007), utmärker sig Sverige på flera sätt när det gäller resultatet för invandrare och deras barn. Frågan är hur utbildningspolitiken bör se ut för att främja goda resultat för elever med utländsk bakgrund. Den Transatlantiska arbetsgruppen för invandring och integration har nyligen gett ut tre artiklar i ämnet. Kanske kan de förklara skillnaderna mellan länderna som framkommer i OECD:s rapport.
Nya direktivförslag om legal migration ska effektivisera EU:s arbetskraftsinvandring
2007-10-25
EU har brist på kvalificerad arbetskraft och problemen växer med en åldrande befolkning. Som svar på detta har kommissionen i veckan lagt fram två förslag till direktiv. Det första dirketivet föreslår att ett så kallat ”Blue Card” införs, för att locka högutbildad arbetskraft till unionen. Det andra direktivet är ett ramverk med rättigheter för personer som inom ramen för en reglerad arbetskraftsinvandring kommer till unionen. Syftet är att ge medlemsstaterna och företag baserade i unionen bättre redskap för att rekrytera och värna om den arbetskraft de behöver.
Europeisk integrationspolitik i tysk praktik
2007-10-23
Den tyska regeringen har på kort tid genomfört en rad reformer inom integrationspolitiken. I något som närmast kan betecknas som ett paradigmskifte har man i både ord och handling accepterat att man är ett invandrarland, med en invandrad befolkning som har både rättigheter och skyldigheter, och som kommit till Tyskland för att stanna. De omfattande reformerna har genomförts inom ramen för en nationell integrationsplan (NIP), lanserad av förbundskansler Merkel i juli i år. Planen och reformera har genomförts i dialog med olika religiösa grupper och invandrarorganisationer, genom beredningar i arbetsgrupper med målgruppsrepresentation och, inte minst, med en tydligt deklarerad utgångspunkt i de elva gemensamma grundprinciperna för integration, antagna vid EU:s ministerrådsmöte i Haag, 2004. Migration Policy Institute, en välrenommerad tankesmedja i USA, har gjort en intressant genomgång och bedömning av nya tyska integrationspolitiken i förhållande till de elva grundprinciperna.
Sverige och Portugal bäst på integration?
2007-10-19
Den välrenommerade europeiska tankesmedjan Migration Policy Group har presenterat en reviderad och utvidgad version av sitt s k integrationsindex, ett index som mäter och jämför de formella integrationssystemen i 28 länder, inklusive EU-25. Indexet bygger på redovisningar av hur integrationspolitik och -system är uppbyggda i förhållande till en rad viktiga samhällsområden: arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård, boende, regler för uppehållstillstånd, familjeåterförening och medborgarskap, politiskt deltagande samt anti-diskriminering. Sverige placeras tillsammans med Portugal på topplats. Länder som hamnar långt ner på listan är bl a de baltiska staterna, nya medlemsstater i Öst- och sydeuropa och – Danmark.
En misslyckad svensk integrationspolitik? - Ny forskningsrapport från NTG-asyl & integration
2007-10-01
NTG- asyl & integration gav 2006 de två norska forskarna Jan-Paul Brekke och Tordis Borchgrevink vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo i uppdrag att göra en analys av den svenska integrationspolitiken. Resultatet av deras granskning föreligger nu i form av en rapport, Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Forskarna har genomfört en analys av de svenska integrationspolitiska diskurserna, dvs av den bild av integrationspolitiken som framkommer i utredningar, forskningsrapporter och i den retorik och det ”samtal” som pågått med oförminskad styrka inom politikområdet de senaste tio åren. De båda forskarna är med rätta förvånade över den stora mängden utredningar och rapporter som producerats om integrationspolitik i Sverige, men också överraskade av den hätskhet med vilken diskussionen/samtalet ibland förs i bl a forskarvärlden.
Regeringens budgetproposition - asylmottagandet skall ses över
2007-09-24
I årets budgetproposition aviserar regeringen ånyo att mottagandet av asylsökande skall utredas, något som man också tidigare meddelat och som även den förra socialdemokratiska regeringen föreslog. I höst kommer utredningen att tillsättas och regeringen lyfter särskilt fram att möjligheterna till praktik och arbete – ”aktivitet och egenförsörjning” - för asylsökande skall förbättras. I budgetpropositionen framgår att fortfarande endast cirka 40 procent av de asylsökande deltog i s k organiserad sysselsättning, av dessa hade enbart 301 personer ett reguljärt arbete vid mättillfället i slutet av 2006.
Ett sammanhållet system? Storbritanniens nya asylmodell får kritik
2007-09-24
Efter ett successivt införande under ett par års tid av ett nytt asylsystem, behandlas alla inkomna asylärenden i Storbritannien sedan mars 2007 enligt den nya modellen, New Asylum Model (NAM). Alla asylärenden delas inledningsvis in i olika kategorier: Dublinfall, minderåriga och ensamkommande asylsökande, uppenbart ogrundade ansökningar, fall som av andra orsaker anses kunna avgöras i en snabbprocess (t.ex. personer vars tillfälliga uppehållstillstånd gått ut) och ”övriga”. Baserat på vilken kategori en persons asylansökan bedöms tillhöra (utgående från en inledande intervju) avgörs sedan hur själva processen kommer att se ut och förutsättningar för erhållande av olika typer av stöd.
Asylsökande prioriterad målgrupp i nya socialfonden - Skrivelse från NTG-asyl & integration till de regionala partnerskapen
2007-09-24
De regionala partnerskapen inom Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige arbetar som bäst med att ta fram de regionala planerna för fondens verksamhet. I planerna skall regionala målsättningar, prioriteringar och tyngdpunkter redovisas. Integrationsfrågorna har en central plats i det nationella programmet för fonden med tydlig politisk koppling till regeringens appell: bryt utanförskapet. NTG-asyl & integration har tillskrivit de regionala partnerskapen och uppmanat dem att – i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer – i de regionala planerna ge särskild prioritet åt insatser för asylsökande, kopplade till introduktionen av flyktingar och nyanlända.
Integrationspolitik i regeringens budgetproposition för 2008
2007-09-20
Regeringens budgetproposition för 2008 innehåller inga stora nyheter. Den integrationspolitik som beslutades 1997 ligger fast. Integrationspolitiken är sektorsövergripande och genomförs, förutom första tiden i Sverige, inom den generella politikens ram i samtliga sektorsområden. Först i samband med vårbudgeten 2008 kan större principiella förändringar komma att ske. Allt enligt budgetpropositionen som presenterades på torsdagen.
Hårt arbete bakom somaliernas framgångar i Minneapolis, USA
2007-08-31
Somaliernas integrering på arbetsmarknaden i USA:s nordligaste delstat Minnesota beskrivs som en riktig framgångssaga. Vice ordförande i Minneapolis stadsfullmäktige Robert Lilligren, säger att somalierna ”är fantastiska på att organisera sig”. Den somaliska framgången i Minneapolis, Minnesota har uppmärksammats av ekonomihistoriker Benny Carlsson som skrivit boken Somalier i Minneapolis – en dynamisk affär (förlaget Zufi, 2006), En delegation från staden har nu besökt Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter. Turnén har fört gruppen från Malmö till Stockholm – via Roskilde, Jönköping och Göteborg.
Ett transatlantiskt perspektiv på arbetsmarknadsintegration
2007-08-30
Walter Nonneman, professor i ekonomi vid universitetet i Antwerpen, har skrivit en rapport om invandring och arbetsmarknad i Europa på uppdrag av The Transatlantic Task Force on Immigration and Integration (TTFII). Med ett transatlantiskt perspektiv reses delvis annorlunda frågor om integration än dem som brukar höras i den europeiska debatten. Nonneman menar att många europeiska länder är så låsta i tankesätt och traditioner att de inte kan erkänna eller se de stora problemen som finns på arbetsmarknaderna. Vissa delar av arbetsmarknadspolitiken är helt enkelt tabu att diskutera i politiska kretsar. De är dessa låsningar som hotar den europeiska ekonomin enligt Nonneman, inte invandringen som snarare är nödvändig för att smörja de stela europeiska arbetsmarknadsinstitutionerna.
OECD-rapport om arbetsmarknadsintegration i Australien, Danmark, Sverige och Tyskland
2007-08-30
Rapporten ”Jobs for immigrants” presenterar erfarenheterna av arbetsmarknadsintegration i fyra länder: Australien, Danmark, Sverige och Tyskland. Länderna står inför liknande utmaningar: att ta tillvara invandrares kompetens och att barn till invandrare klarar sig bra inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden. OECD framhåller att integrationen på arbetsmarknaden i de fyra länderna till stor del präglas av ländernas migrationshistoria. Humanitära invandrare och deras anhöriga etablerar sig mer långsamt på arbetsmarknaden i alla länder. Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kan alltså till stor del förklaras av vem som invandrat till de olika länderna.
Nya europeiska program och utvecklingsmöjligheter
2007-08-23
En rad nya EU-finansierade program inom asyl-, flykting- och integrationsområdet kommer att lanseras och utlysas under hösten/vintern 2007 – 2008. Kommissionen har i juli godkänt Sveriges förslag till program för Europeiska socialfonden och regionalfonden. Under sommaren har också fördelningen av medel till medlemsstaterna från de tre fonderna inom Ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar beslutats. EU-kommissionens riktlinjer för programmen förutsätter större komplementaritet mellan programmen och den europeiska dimensionen skall tydligare framgå i programskrifter och projektverksamhet.
Från multikulturalism till kosmopolitanism?
2007-08-22
Eurozine är ett europeisk nätverk som sammanför över 50 kulturtidskrifter, magasin och institutioner. På Eurozines hemsida publiceras artiklar som varit införda i europeiska tidskrifter. Artiklarna översätts till något av de europeiska huvudspråken och når därmed ut till en bred läsarkrets. I juli 2007 publicerades på eurozine.com en artikel skriven av Per Wirtén, journalist och chefredaktör för tidskriften Arena. Per Wirtén är även ledamot i NTG-asyl & integrations referensgrupp. I artikeln, Doing the world differently - In defence of multiculturalism, hävdas att begreppet multikulturalism, som högern länge riktat kritik mot, nu även från vänsterhåll framställs som ett hot mot (västerländsk) upplysning och en gemensam europeisk värdegrund. Den verkliga debatten borde enligt Wirtén emellertid handla om hur begreppet multikulturalism förstås och tolkas.
Årets migrationsrapport från OECD är här!
2007-08-22
International Migration Outlook (OECD, 2007) summerar utvecklingen och trenderna inom migrations- och integrationsområdet hos de industrialiserade länderna och ges ut årligen av OECD. I rapporten redovisas ett omfattande statistiskt material samt aktuella trender och politiska förändringar. Här finns också en fördjupningsdel som behandlar invandrares utbildningsbakgrund i förhållande till kraven på arbetsmarknaden och migrationen av sjukvårdspersonal. Något som ofta uppmärksammas är jämförelsen av sysselsättningen för utrikes födda i de olika länderna, där Sverige utmärker sig som ett land med stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda – men också med en omfattande invandring. Den svenska skolan får överraskande goda betyg när det gäller undervisning av barn till invandrare – åtminstone i jämförelse med Danmark, Belgien och Tyskland – enligt OECD.
Europeiska migrationsnätverket permanentas – mer analys och policy
2007-08-21
Kommissionens förslag till Europeiska rådet om inrättande av det Europeiska migrationsnätverket har nu presenterats. Förslaget följer i huvudsak de diskussionsunderlag och utkast som Tema asyl & integration tidigare redovisat, bl a i form av Kommissionens grönbok och utvärderingen av den hittillsvarande försöksverksamheten. I förslaget understryker man EMN:s funktion att tillhandahålla ett ”objektivt, trovärdigt och jämförbart” underlag för politiker och beslutsfattare. Analys och forskning betonas också mer än tidigare; även EMN:s utåtriktade verksamhet - information till en bredare allmänhet - skall prioriteras. Det bredare uppdraget återspeglas också i Kommissionens förslag till sammansättning av de Nationella kontaktpunkterna: de skall bestå av minst tre experter från skilda kompetensområden. Inrättandet av Nationella kontaktpunkter blir obligatoriskt för medlemsstaterna.
Caritas Europa lägger fram rekommendationer till EU:s migrations- och asylpolitik
2007-08-21
Den europeiska grenen av frivilligorganisationen Caritas lade nyligen fram positionspappret Towards a Balanced Approach in EU Migration and Asylum Policy – 12 recommendations. Positionspappret publicerades första gången 2004 och har nu uppdaterats och åter aktualiserats, då det i flera fall avslöjats att medlemsstater i EU har brutit mot mänskliga rättigheter i samband med migrations- och asylärenden. Ytterligare fem andra organisationer, samtliga med kyrklig anknytning och med verksamhet runtom i Europa, har samarbetat med Caritas i framtagandet av de tolv rekommendationerna. Syftet med dokumentet är att argumentera för ett ”proaktivt och holistiskt migrations- och asylsystem som säkerställer migranters, asylsökandes och flyktingars rättigheter i hela EU”. Frågan om asylsökande och det europeiska asylsystemet är högaktuell i samband med EU-kommissionens nyligen lanserade grönbok och remissvaren på denna.
Flyktingfondens första fas får kritik efter granskning av revisionsrätten
2007-08-21
Revisionsrätten, EU:s organ för granskning av unionens ekonomi, har nyligen publicerat en rapport baserad på en granskning av Europeiska flyktingfondens (ERF:s) första period (2000-2004). Revisionsrätten har granskat fördelningen av fondens medel till medlemsstaterna, kommissionens och medlemsstaternas förvaltning av fondmedel, samt vilken effekt ERF har haft på nationella insatser inom asyl- och flyktingområdet.
Mer till sjukvård – mindre till utbildning. Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos augusti 2007
2007-08-08
I den senaste prognosen från Migrationsverket beräknar man att antalet asylsökande även i fortsättningen kommer att ligga på en förhållandevis hög nivå. 2008 och 2009 antas mellan 30 000 och 40 000 asylsökande per år komma till Sverige. Antalet inskrivna i mottagningssystemet beräknas bli omkring 30 000, därav cirka 60 procent i s k eget boende. Även om väntetiderna på ett beslut i första instans minskat, beräknas den genomsnittliga vistelsetiden, dvs den tid som de asylsökande finns inskrivna i mottagningssystemet, vara närmare ett år (346 dagar). Motsvarande tid år 2002 var 347 dagar; samma år fanns närmare 40 000 asylsökande inskrivna i systemet. Utgifterna för sjukvård till asylsökande beräknas öka under 2007 med 97 miljoner kronor medan utbildningskostnaden (främst svenskundervisning) minskar med 87 miljoner kronor. Tyvärr lämnas detta förhållande okommenterat i rapporten; ej heller finns andra uppgifter om den s k organiserade sysselsättningen/svenskundervisningen, dess innehåll eller utveckling.
"En starkare union för en bättre värld" - Portugal tar över stafettpinnen
2007-07-05
”En starkare union för en bättre värld” är mottot för det portugisiska EU-ordförandeskapet som inleddes den 1 juli 2007. Den största utmaningen och högsta prioritet under de kommande sex månaderna är förhandlingarna om ett nytt grundfördrag utgående från det mandat som fastställdes under midsommarhelgens toppmöte. Andra huvudfrågor på agendan är att stärka EU:s roll globalt, den fortsatta kampen mot terrorismen och sociala frågor relaterade till Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.
Integration, återvändande och gränsfrågor i fokus på rådsmöte
2007-06-26
Den 12-13 juni 2007 samlades ministerrådet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF-rådet) i Luxemburg för sista gången under det tyska ordförandeskapet. På dagordningen stod i första hand en rad säkerhetsrelaterade frågeställningar, men även migrations- och integrationsfrågor låg på agendan.
Tylösandsveckan – från arbetskraftsinvandring till mammautbildning
2007-06-19
Årets Tylösandsvecka var både kortare och intensivare än tidigare – tre dagar med tre tyngdpunkter: migration, integration och sfi (svenska för invandrare). Migrationsminister Tobias Billström aviserade en ny svensk migrationspolitik – bl a med betydligt utökade möjligheter för arbetskraftsinvandring - , integrationsminister Nyamko Sabuni betonade den s k egenmaktens roll för att bryta utanförskapet och sfi-lärarna fick en uppmuntrande klapp på axeln av Amelie von Zweigbergk från Utbildningsdepartementet.
Employment Week 2007 - Flexsecurity och global konkurrens om begåvningarna?
2007-06-19
Årets Employment Week rörde sig över ett brett spektrum av intressanta och angelägna frågor om arbetsmarknad, företagens sociala ansvar, Europas kompetensförsörjning i en global konkurrenssituation och medborgarnas förtroende och engagemang för Europeiska unionen. De nya programmens – främst Europeiska socialfonden – roll för att förverkliga Lissabonstrategin stod naturligtvis också i fokus. NTG-asyl & integration var representerat i utställning och seminarier och kunde också aktivt bidra till att migrations- och asylfrågorna fick en plats i plenarer genom inlägg och frågor till bl a kommissionären för sysselsättning och sociala frågor, Vladimir Špidla.
Ny grönbok - kommissionen inbjuder till diskussion om det gemensamma europeiska asylsystemet
2007-06-19
”Tiden är knapp, om bara tre år ska ett gemensamt asylsystem vara upprättat, och mycket återstår att göra”, sade Louis De Brouwer, ansvarig för asylfrågor på Europeiska kommissionen, vid ett s k Policy Forum inom ramen för EU-programmet Equal i Malmö i maj 2007. Är mottagandevillkoren tillräckligt harmoniserade, skall EU gemensamt handlägga asylansökningar och hur skapas lika villkor för asylsökande inom hela unionen? Frågorna är många inför den fortsatta utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet CEAS. I en nyligen publicerad grönbok öppnar kommissionen för synpunkter på en rad frågor kring hur den fortsatta utvecklingen skall se ut.
Sanktioner mot arbetsgivare ska motverka irreguljär invandring
2007-06-07
”Det är vissheten om att det är lätt att skaffa illegalt arbete i Europa som är den största drivkraften bakom illegal invandring från länder utanför EU. Svartanställningar är inte bara olagliga och ett hot mot EU:s interna marknad, det gör illegala invandrare till en mycket utsatt grupp. Illegala invandrare riskerar ofta livet på resan till Europa, bara för att sedan arbeta under slavlika förhållanden för skrupelfria arbetsgivare.” Detta är enligt EU-kommissionen bakgrunden till ett nytt lagförslag som kriminaliserar arbetsgivare som erbjuder arbete till illegalt bosatta tredjelandsmedborgare.
Tidskriften Fokus rankinglista över kommunernas integrationsarbete – intressant men också problematisk
2007-05-28
I samhällsmagasinet Fokus nr 19 presenteras en rankinglista över de kommuner där integrationen fungerar bäst. Värnamo utses till vinnare. Fokus skriver: ”Hög invandring. Låg arbetslöshet. Få bidragstagare. Välkommen till platsen där den ekvationen går ihop. Värnamo är vinnaren i Fokus rankning av Sveriges bästa invandringskommuner.” Faktorer som lyfts fram i artikeln som förklaring är småföretagandet och de sociala nätverken. Arbetslösheten är låg. De sociala nätverken bygger på frikyrklighet och ett aktivt föreningsliv. Varje nyanländ familj får en mentor som slussar in de nyanlända i föreningslivet.
Mitt andra hemland - Utvecklingspartnerskapet FluEqual i Österrike
2007-05-21
Utvecklingspartnerskapet FluEqual i Salzburg, Österrike, avslutade sin verksamhet med en slutkonferens i april 2007 med deltagande av avnämare och intressenter. En av de intressantaste resultaten från projektverksamheten är att man lyckats skapa arbetsmöjligheter för de asylsökande genom en form av kommunala beredskapsjobb – gemeinützige Beschäftigung. Hittills har asylsökande i Österrike inte haft någon reell möjlighet till arbete. I samband med slutkonferensen presenterades också en fotoutställning – Mein Österreich – med bilder och vittnesbörd om hur asylsökande och flyktingar upplever sitt ”andra hemland”. Utställningen visade på det breda spektrum av invandrare i Österrike och hur deras möte med nya kulturer, seder och traditioner gestaltar sig.
Mellan hopp och förtvivlan - Ny skrift från NTG asyl & integration om asylsökande i s k Eget boende
2007-05-21
I NTG asyl & integrations skriftserie Asylmottagande i fokus har en ny studie utkommit, Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl. Studien bygger på en omfattande intervjuer med asylsökande i s k eget boende (EBO), genomförda av Rebecka Lennartsson, etnolog vid Uppsala universitet.
Hur blir man en bra europé?
2007-05-21
Frågor om invandring, medborgarskap, identitet och en gemensam europeisk värdegrund finns i allt högre grad på den politiska och mediala agendan i Europa. När tyska Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) nyligen inbjöd till en konferens i Lissabon om medborgarskapsutbildning – civic education – var det i ljuset av ett nytt, post-nationellt Europa och dess alltmer mångkulturella befolkning. Konferensdeltagarna kom också från praktiskt taget alla medlemsstater i EU. Centrala frågeställningar var religionernas roll, nationernas historiska och kulturella arv i förhållande till ett alltmer diversifierat Europa och, inte minst, multikulturalismen som integrationspolitisk strategi.
EU-ländernas integrationsministrar diskuterar gemensamma lösningar
2007-05-20
Tyskland integrationstestar muslimer och Frankrikes nye president Nicolas Sarkozy motsätter sig Turkiet som EU-medlem. Detta är bara två exempel på hur religion allt mer kontrasteras mot ”moderna europeiska och nationella värden”. När integrationsministrarna från EU:s medlemsstater möttes den 10-11 juni i Potsdam rådde enighet kring behovet av att fördjupa samarbetet kring integration och ”interkulturell dialog”. De europeiska länderna står till stor del inför samma utmaningar vad gäller integration, ansåg Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble, som stod som värd för mötet. Vi måste se till att invandring inte splittrar samhällen och för detta behövs ett nära europeiskt samarbete. Inför mötet uppmanade UNHCR och flyktingorganisationen ECRE EU-länderna att inte ignorera flyktingar i utformandet av en gemensam integrationspolitik.
Från Senegal till Kanarieöarna - och tillbaka. Senegalesiska invandrare vittnar om inhuman behandling
2007-05-14
Under 2006 skickades 20 000 senegalesiska irreguljära emigranter hem från Spanien. Totalt upptäcktes 39 000 västafrikaner längs EU:s kust, av dem beräknas drygt 70 procent vara Senegaleser. Många av dem kan också vittna om övergrepp och förnedring i samband med att de skickas tillbaka till sina hemländer. I juni förväntas EU-parlamentet ta ställning till ett förslag till återvändandedirektiv som avser sätta stopp för godtycklighet och inhuman behandling. Den svenska journalisten Anna-Karin Florén skriver här för Tema asyl & integrations räkning om de unga migranter hon träffat på en resa i Senegal och som spanska myndigheter under falska förespeglingar skickade tillbaka med flyg till Senegal.
Europarådet konsulterar civilsamhället inför vitbok om interkulturell dialog
2007-04-25
På Europarådets tredje toppmöte, i Warszawa 2005, fastställdes att en s.k. interkulturell dialog, tillsammans med en politisk och interreligiös dialog, utgör viktiga åtgärder för att främja och ta tillvara Europas mångfald. Toppmötet förband sig därmed att utöka dialogen såväl mellan de europeiska länderna som mellan Europa och dess grannregioner: södra Medelhavet, Mellanöstern och Centralasien.I syfte att utarbeta en enhetlig och långsiktig policy för detta ändamål ska Europarådet utarbeta en vitbok.
Från inget asylsystem till EU:s mest restriktiva – Slovakien och den gemensamma politiken
2007-04-25
Inför utvidgningen av EU år 2004 höjdes en rad oroliga röster om att asylsystemen i länder som Slovakien, Polen, Ungern inte höll samma standard som resten av EU-länderna. Medlemskapet förväntades resultera i ett betydligt större antal asylsökande till de nya länderna – men var de verkligen rustade? Kunde de leva upp till de krav som EU och flyktingorganisationer ställde? I en ny avhandling skriver Olga Sidorenko Ferguson, knuten till Erasmus University Rotterdam i Nederländerna, om svårigheterna för ett av dessa nya medlemsländer, Slovakien, att implementera de gemensamma europeiska asylreglerna. Slovakiens erfarenheter är inte bara viktiga för utvecklingen av ett gemensamt europeiskt system, utan kan även ge lärdomar inför framtida utvidgningar och möjliga nya medlemsstater – exempelvis Turkiet.
Europeiskt asylmottagande – nu och i framtiden
2007-04-23
Till Sverige beräknas i år komma omkring 40 000 asylsökande, cirka hälften av dessa från Irak. I Syrien och Jordanien finns närmare två miljoner flyktingar från Irak, varav allt fler söker sig vidare till Europa. UNHCR har rubricerat flyktingsituationen i Mellersta östern som den största folkomflyttningen sedan kriget i samband med skapandet av staten Israel 1948. 50 000 flyktingar beräknas lämna Irak varje månad. Vilket mottagande kan Europeiska unionen och dess medlemsstater erbjuda dessa flyktingar? Hur fungerar det gemensamma europeiska asylsystem som Unionen är i färd med att bygga upp? Finns den solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna som den svenska migrationsministern, Tobias Billström, efterlyst? Svaren på dessa och andra centrala frågor om europeisk asylpolitik ges under den andra europeiska konferensen om asylmottagande och integration i Malmö. Konferensen är anordnad inom ramen för Europeiska socialfondens program Equal.
Om FN:s rapport angående rätt till hälsa i Sverige
2007-04-23
Drygt ett år efter att FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, besökte Sverige är hans rapport klar. Och det är skarp kritik som riktas mot hur bland annat asylsökandes och andra marginaliserade gruppers rätt till hälsa kränks i Sverige. Enligt nuvarande svensk lagstiftning begränsas asylsökandes rätt till hälsovård till ”vård som inte kan anstå”. FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och en rad andra folkrättsliga instrument som Sverige är bunden av anger dock att envar har rätt till att såväl i fysiskt som psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. FN:s kommitté för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, det organ som granskar efterlevnaden av ESK-konventionen, har även gett ut särskilda kommentarer om hur konventionen ska tolkas. Kommittén har då särskilt betonat vikten av icke-diskriminering och lika behandling i samband med tillgänglighet till hälsovård, och explicit nämnt att även asylsökande ska ha rätt till förebyggande vård.
Tillbaka till Arbetsmarknadsverket? - Nya utredningar och förslag om asyl- och flyktingmottagandet
2007-04-17
Regeringens utredare av flyktingmottagandet är nu tillsatt, samtidigt som man i utredningsdirektiven aviserar en kommande utredning av asylmottagandet. Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat på notisplats skall utredningen om flyktingmottagandet se över ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer, det statliga ersättningssystemet och hur individens försörjning under introduktionsperioden skall ordnas. I direktiven för utredningsarbetet pekar man något överraskande tillbaka i tiden, bland annat skall utredaren ”…överväga hur Arbetsmarknadsverket kan ta över huvudansvaret för nyanländas bosättning…” och i sammanhanget också pröva frågan om ”…ett statligt ansvar för försörjningen.” Utredare är Monica Werenfels-Röttorp (tidigare på Svensk Näringsliv/SAF) som för femton år sedan hade den dåtida regeringens uppdrag att utreda mottagandet av asylsökande och flyktingar (SOU 1992:133).
Nya program och finansieringsmöjligheter!
2007-03-27
En rad nya EU-program och finansieringsmöjligheter inom asyl-, flykting-, integrations- och sysselsättningspolitiken lanseras under 2007 – 2008. Utlysningar inom Europeiska socialfonden i Sverige beräknas ske under hösten 2007; förberedelsearbetet med de fyra fonderna inom ramprogrammet för Solidaritet och hantering av migrationsflöden pågår och det nya programmet inom social- och sysselsättningspolitiken, PROGRESS, lanseras redan i vår. Tema asyl & integration kommer att följa utvecklingen av de nya fonderna och programmen och informera om kommande utlysningar.
Empowerment på hög nivå när flyktingar skapar lobbyverksamhet i Bryssel
2007-03-27
Ett antal föreningar och initiativ ledda av asylsökande och flyktingar i olika EU-länder har med stöd av ECRE och den brittiska EU-parlamentarikern Jean Lambert (De Gröna) skapat ett Brysselbaserat nätverk - the European Refugee Advocacy Organisation, ERAD. ERAD lanserades i Bryssel i februari och ska bedriva påverkansarbete gentemot de europeiska institutionerna och medlemsstaterna.
Fruktbart möte mellan teori och praktik - NTG-asyl & integration och Europeiska migrationsnätverket anordnar gemensamt seminarium om återvändande
2007-03-27
Europeiska migrationsnätverkets och NTG-asyl & integrations första gemensamma seminarium - Återvändande - återsändande - eller re-integration? - blev till ett spännande och fruktbart möte mellan teori och praktik. Teori i form av redovisningar av forskningsstudier och rapporter, praktik genom seminariedeltagarnas aktiva medverkan och kritiska synpunkter på vad som är möjligt att genomföra inom befintliga ramar och resurser. Migrationsverkets verksamhetschef för återvändande, Veronica Lindstrand-Kant, var tveksam till om s k återvändanderelaterad utbildning ger önskade effekter och ansåg att resurser snarare bör läggas på re-integrationsåtgärder efter själva återvändandet.
Kris och/eller utveckling? Europeiska Unionen fyller 50 år
2007-03-27
Den europeiska unionen - Romfördraget - fyller 50 år och i en rad analyser och artiklar redovisas och diskuteras nu framgångar och motgångar i det europeiska samarbetet. Forskare och journalister är tämligen ense om det positiva som åstadkommits: fred, demokrati, frihet och välstånd, men även om de utmaningar som unionen står inför: en konstitutionell reform, en starkare ekonomi och en förbättrad tillväxt och kanske framför allt - en bättre förankring bland medborgarna. Medborgarnas bristande tilltro till och engagemang för unionen har gett upphov till en legitimitetskris. För att ge Europasamarbetet ny kraft skall därför unionens medborgare, nya så väl som gamla, uppmuntras till delaktighet och till att känna samhörighet. EU:s 50-årsdag sätter därmed också fokus på vad som kallas en gemensam europeisk värdegrund, något som väcker frågan om vilka som kan inkluderas i denna.
Integrationspolitiken – ett allt viktigare gemensamt europeiskt projekt
2007-03-26
ENAR – European Network Against Racism – anordnade nyligen ett angeläget och intressant seminarium om de alltmer uppenbara och nödvändiga kopplingarna mellan de olika politikområdena integration, migration, social sammanhållning/sysselsättning och anti-diskriminering. En av utgångspunkterna för seminariet var en kritisk granskning av EU:s elva grundläggande principer för integration, en annan att integrationspolitiken i alltför liten grad samverkar med övriga politikområden, i synnerhet anti-diskrimineringspolitiken. Seminariet visade på det allt större intresset och engagemanget från olika aktörer att bidra till en gemensam europeisk integrationspolitik. Ett annat exempel på detta ofta mycket ambitiösa arbete är Europaparlamentets nyligen publicerade rapport om ett system för benchmarking av medlemsstaternas integrationspolitik.
Migrationsverket redovisar och föreslår – låg prioritering av organiserad sysselsättning?
2007-03-14
Den s k organiserade sysselsättningen för asylsökande får ytterst ringa uppmärksamhet i två aktuella skrivelser till regeringen från Migrationsverket – Årsredovisning 2006 respektive Budgetunderlag 2008 – 2010. Trots att verket tidigare – 2005 och 2006 – aviserat omfattande satsningar på den organiserade sysselsättningen/verksamheten, redovisar man nu varken förbättrade resultat eller gör kritiska analyser av verksamheten i förhållande till de höga målsättningar som då lades fast.
Mera pengar till kommunerna ger bättre introduktion?
2007-02-23
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen presenterat resultatet av ett omfattande utrednings- och politiskt beredningsarbete om introduktionen av nyanlända och flyktingar. I rapporten Yrkesidentitet före etnicitet — Att synliggöra nyanländ kompetens redovisas en rad förslag till en förbättrad introduktion med fokus på de s k strukturella hinder som finns för invandrares etablering på arbetsmarknaden. I den omfattande förslagskatalogen förs också resonemang om gränsdragningen mellan säråtgärder och generella åtgärder, ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala aktörer, underfinansieringen av det nuvarande ersättningssystemet och hur ett differentierat ersättningssystem, kopplat till den nyanländes bakgrund, skulle kunna vara en lösning.
Solidaritet med irakiska flyktingar - och med FRONTEX. EU:s migrationsministrar debatterar fördelning av ansvar
2007-02-21
Vid mötet för EU:s migrations- och justitieministrar i Bryssel den 15-16 februari var solidaritet och ansvarsfördelning i fokus. Sveriges migrationsminister Tobias Billström uppmanade EU:s medlemsstater att agera solidariskt och ta ett större ansvar för irakiska flyktingar - medan EU-kommissionären Franco Frattini uppmanade medlemsstaterna att agera solidariskt och ta sin del av ansvaret för kontrollen av de yttre gränserna. Ansvarsfördelning är en väsentlig del av utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet som ska finnas på plats år 2010; hur formerna för ansvarsfördelning ska se ut i praktiken finns det emellertid ingen enighet kring. EU-kommissionen har nu i uppdrag att se över EU:s mekanismer för ansvarsfördelning.
Att göra rätt saker – eller göra saker rätt (I)
2007-02-20
Statsvetaren Jessica Lindvert har i en intresseväckande och elegant genomförd granskning av den svenska arbetsmarknadspolitiken visat hur Arbetsmarknadsverket gått från en pragmatisk, flexibel, verklighetsförankrad och effektiv – förvisso ideologiskt präglad! - kaderorganisation för förmedling av jobb till en av revisioner och kameral granskning dominerad, centralstyrd byråkrati.
Att göra rätt saker – eller göra saker rätt (II)
2007-02-20
Vid årsskiftet 2005 – 2006 uppmärksammades i såväl media som bland politiker och allmänhet en serie händelser på Migrationsverkets mottagningsenheter. Asylsökande blev illa bemötta, personal firade ”lyckade” avvisningar, asylsökande fick inte sina rättigheter och basala behov tillgodosedda och standarden på Migrationsverkets bostäder ifrågasattes. Händelserna, som enligt många externa bedömare var ett uttryck för en kris i organisation och ledning, medförde att Migrationsverket lät verkets egna jurister göra en utredning. Migrationsverket har under 2006 också låtit göra en mera omfattande översyn av myndighetsutövningen i samband med mottagandet. Utgångspunkten har bland annat varit en av Riksrevisionen tidigare gjord utredning om förhållandena på två mottagningsenheter. Översynen har genomförts av en grupp tjänstemän på Migrationsverket under ledning av den chefstjänsteman som hade huvudansvaret för asylmottagandet under den period som de ovannämnda händelserna inträffade.
OECD bedömer Sverige - positiv utveckling, men invandrares utanförskap problem
2007-02-20
Bilden som OECD ger av Sverige är ljus. Den makroekonomiska utvecklingen är positiv med hög tillväxt, låg arbetslöshet och stabil och låg inflation. Men OECD pekar också ut några områden med problem. Sysselsättningsgraden har inte återhämtat sig till traditionellt höga nivåer sedan krisen under tidigt 1990-tal. Arbetslösheten bland invandrare och ungdomar är hög och de förtidspensionerade och sjukskrivna många. OECD:s rapport är en mycket intressant läsning, både genom den rättframhet med vilken man talar om problem och lösningar utifrån en närmast neoliberal utgångspunkt och för att den så nära ansluter till alliansregeringens arbetsmarknads- och integrationspolitik.
En bortglömd rapport - Myndigheterna och integrationspolitiken
2007-02-20
Regeringen tillsatte i september 2005 en parlamentarisk kommitté för att se över integrationspolitiken. Kommittén skulle göra en översyn av integrationspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet och analysera hur den nuvarande integrationspolitiken och dess organisation fungerar och föreslå hur den kan förbättras och effektiviseras. Kommittén lades ner i november 2006 av den nya regeringen utan att få lägga fram sin slutrapport.
NTG-asyl & integration lämnar förslag till nationell politik
2007-02-14
Den nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) har, i likhet med tidigare verksamhetsår, sammanställt förslag och rekommendationer till nationell politik. Förslagen bygger på erfarenheter och goda exempel från Utvecklingspartnerskap och projekt i Sverige och andra medlemsstater, främst inom EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden. Förslagen har också sin utgångspunkt i den granskning och analys av system och policies på nationell och EU-nivå som NTG-asyl genomför, bland annat med hjälp av egna forskningsstudier och analyser av annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Fattig eller förföljd? Partiutfrågning om EU:s södra gränser
2007-02-14
Vilken roll bör Sverige och EU spela för att balansera kontroll med respekten för migranters och flyktingars rättigheter vid Europas södra gränser? Och bör Sverige skriva under konventionen om migrantarbetares rättigheter? Dessa frågor låg till grund för den partiutfrågning som NTG asyl & integration anordnade tillsammans med Amnesty International den 8 februari på Kulturhuset i Stockholm.
Assimilation istället för multikulturalism - viktigaste migrationspolitiska frågan år 2006?
2007-02-08
Den välrenommerade amerikanska tankesmedjan Migration Policy Institute (MPI) i Washington DC rankar varje år tio av de viktigaste migrationspolitiska frågorna i världen. I år toppas listan av frågeställningen Good-bye Multiculturalism – Hello Assimilation? Enligt tankesmedjan har konceptet med multikulturalism inte bidragit till en bättre integration av invandrare eller till den eftersträvade sociala sammanhållningen. I flera länder i Europa har det i stället rests allt högre krav på språkkunskaper och anpassning till värdlandets kultur, normer och värderingar. Både Tyskland och Storbritannien har t ex nu infört test av utlänningar/invandrare för medborgarskap.
Ökat antal asylsökande under 2007 – Migrationsverkets nya prognos
2007-01-19
Migrationsverkets Verksamhets- och utgiftsprognos för 2007 redovisar en kraftig ökning av antalet asylsökande, främst från Irak. Man beräknar att det totala antalet asylsökande kommer att öka betydligt, från drygt 24 000 år 2006 till mellan 30- och 40 000 under år 2007. Merparten av de asylsökande är redan nu från Irak och det finns enligt Migrationsverket inget som tyder på att ökningen av antalet asylsökande skulle upphöra. Sverige är enligt rapporten det tredje största asyllandet i Europa efter Frankrike och Storbritannien. Drygt 70 procent av beviljade tillstånd i första instans för irakier i Europa beslutades i Sverige.
Bulgarien och Rumänien - nya utmaningar för EU:s gemensamma asylsystem
2007-01-09
Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och Rumänien nya medlemmar av den europeiska unionen och EU:s gränser förflyttades därmed österut. EU-kommissionen, som övervakat utvidgningsprocessen gav i slutet av 2006 efter år av förhandlingar klartecken – Bulgarien och Rumänien lever upp till de krav som krävs för att bli accepterade som medlemmar. Från flera håll höjs emellertid oroliga röster att de två ländernas asylsystem ännu inte lever upp till internationell/europeisk standard samt över det faktum att asylsökande fortsätter att komma från de båda länderna.
Varken slutsatser eller förslag – regeringens nationella samordnare rapporterar
2007-01-04
Regeringens nationella samordnare för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymptom har avlämnat sin slutrapport i december 2006. Samordnaren konstaterar i rapporten att antalet barn med uppgivenhetssymptom minskat betydligt, att det inte finns någon egentlig – ”tydlig” – kunskap om vad som ligger bakom fenomenet, att det kan betraktas som ett svenskt problem och att en samverkan mellan (vård-)aktörerna i ett tidigt skede kan ha betydelse för att kunna utveckla förebyggande strategier och metoder för tidig upptäckt av barn med uppgivenhetssymptom. Samordnarens arbete har rönt mycket stor uppmärksamhet och även kritik, i media, bland allmänheten och inom professionen, något som också kommenteras på flera ställen rapporten. Om detta också är orsaken till att inga nya slutsatser eller förslag presenteras förblir oklart. Samordnaren konstaterar emellertid att ”…externa omständigheter har förorsakat hinder i genomförandet av arbetet…” och framförde också till regeringen önskemål om en förlängning av uppdraget under 2007.
2007- Europeiska året för lika möjligheter för alla
2007-01-02
Principen om icke-diskriminering är en av unionens grundläggande principer och finns fastslagen såväl i EU-fördraget som i annan gemenskapslagstiftning. För att unionens redan antagna lagstiftning mot diskriminering ska få genomslagskraft krävs dock ett folkligt stöd och uppriktig politisk vilja. Därför har den europeiska kommissionen utsett år 2007 till ”Året för lika möjligheter för alla” som en del av en ramstrategi för att motverka diskriminering och för att främja mångfald och lika möjligheter.
Tyskland ny ordförande för EU - asyl & integration fortsatta prioriteringar
2007-01-02
Den 1 januari 2007 lämnade Finland över rollen som ordförande för EU till Tyskland. Som ordförande skall ett land leda diskussionerna inom EU och har även möjlighet att påverka vilka frågor som hamnar på dagordningen. Under de sex månader som Tyskland leder samarbetet inom EU tillkommer två nya medlemsstater, arbetet med konstitutionen skall återupptas och 50-årsdagen av EU:s grundande (25 mars 1957) kommer att uppmärksammas. Tyskland vill också att lägga stor vikt vid att vidareutveckla ett så kallat helhetsperspektiv på migrationsfrågor, där hanteringen av irreguljär invandring och integrationen av tredjelandsmedborgare kommer att vara väsentliga delar.
Evolution snarare än revolution - EMN blir reguljär verksamhet 2008
2007-01-02
De Nationella kontaktpunkterna i det Europeiska migrationsnätverket (EMN) träffades på en konferens i december 2006 i Bryssel för att diskutera nätverkets framtid. Nätverket skulle enligt planerna övergå från projektverksamhet till ordinarie verksamhet under år 2007, men på grund av tekniska och juridiska problem har detta ej varit möjligt. Kommissionen har nu tagit fram ett förslag till både budget och s k legal grund, ett förslag som skall behandlas under våren 2007. Evolution snarare än revolution, enligt Jean-Louis de Brouwer, direktör på Generaldirektoratet för Rättvisa, frihet och säkerhet och inledningstalare på konferensen.