Europeiska migrationsnätverket permanentas – mer analys och policy

2007-08-21

Kommissionens förslag till Europeiska rådet om inrättande av det Europeiska migrationsnätverket (EMN) har nu presenterats. Förslaget följer i huvudsak de diskussionsunderlag och utkast som Tema asyl & integration tidigare redovisat, bl a i form av Kommissionens grönbok och utvärderingen av den hittillsvarande försöksverksamheten.

I förslaget understryker man EMN:s funktion att tillhandahålla ett ”objektivt, trovärdigt och jämförbart” underlag för politiker och beslutsfattare.  Analys och forskning betonas också mer än tidigare; även EMN:s utåtriktade verksamhet - information till en bredare allmänhet - skall prioriteras. Det bredare uppdraget återspeglas också i Kommissionens förslag till sammansättning av de Nationella kontaktpunkterna: de skall bestå av minst tre experter från skilda kompetensområden. Inrättandet av Nationella kontaktpunkter blir obligatoriskt för medlemsstaterna.

Kommissionen och medlemsstaterna i styrgrupp

Verksamhetens övergripande policy beslutas av en styrgrupp med representation från medlemsstaterna och Kommissionen som också ger riktlinjer för årsvisa handlingsplaner och uppföljningsrapporter. Kommissionen ansvarar för att verksamheten återspeglar gemenskapens policy på asyl- och migrationsområdet och fördelar medel till kontaktpunkterna. Ett särskilt (externt) sekretariat skall handha den löpande verksamheten och även ansvara för EMN:s informationssystem.

Nationella kontaktpunkterna

De nationella kontaktpunkternas (NCP) får i huvudsak samma uppgifter som under försöksperioden, dock betonas det något utökade uppdraget vad gäller analys och information till allmänheten. Det nationella migrationsnätverkets roll markeras: en bred krets av aktörer skall ingå i nätverket och skall också kunna tilldelas uppgifter, i synnerhet i samband med informationsinsamling, analys och forskning. I nuläget ingår NTG-asyl & integration i det svenska nationella nätverket.

Minst tre experter från relevanta ämnesområden skall finnas knutna till NCP:s reguljära verksamhet. En av dessa, NCP:s koordinator, skall vara knuten till den av EMN/medlemsstaten kontrakterade organisationen/institutionen, de övriga kan tillhöra annan offentlig eller privat organisation.

Förslaget finns i nuläget endast som utkast/ej publicerat.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se