Fakta asyl & integration

I menyn till vänster återfinns de områden relaterade till asyl och integration som bevakas på hemsidan. Svenskt och europeiskt material ligger blandat men inom  områdena Asylpolitik, Mottagandessystem och Integration finns möjlighet till fördjupning inom Sverige eller EU.

NTG-asyl & integrations främsta bevakningsområde är asylmottagande och integration av flyktingar och nyanlända samt den europeiska dimensionen av dessa områden.

Nedan listas kontinuerligt de senaste aktualiteterna och nyheterna som berör både det svenska och det europeiska asyl- och integrationsområdet. I vänstermenyn återfinns inom respektive område aktualiteter som specifikt berör detta.

Notiser Fakta asyl & integration

2011-08-07

Intervju med Jacques Delors om gemensamma europeiska värden och intressen

 

EU:s tidigare ordförande, Jacques Delors, är kritisk till hur EU och medlemsstaterna förvaltar arvet efter hans tre perioder som unionens ordförande. Även om det är åtskilliga år sedan Delors avgick som ordförande (1995), är det under hans ledning som många av de viktigaste grundstenarna i det europeiska bygget kunde läggas. 

Intervjun gjordes redan i september 2010 för den tyska tidskriften Mittelweg 36, men har i många stycken idag en ännu större aktualitet. Den publicerades nyligen också i den utmärkta nättidskriften Eurozine.

Delors hävdar med emfas att de europeiska värdena - som har sin grund i bl a den judiskt-kristna traditionen, romersk lag och den franska revolutionen - är unika och måste vara ledstjärna för det framtida EU. I modern tid förvaltas dessa värden i två för Europa centrala politiska rörelser: den socialdemokratiska och den kristdemokratiska.

Delors betonar på flera ställen i intervjun religionernas roll som värdebärare, dock fullt medveten om de problem som detta också har fört med sig. Han lyfter också fram den solidaritet som kännetecknar den europeiska gemenskapen, och som bl a kommer till uttryck i de stora socialpolitiska EU-programmen, samtidigt som han är starkt kritisk till hur vissa medlemsstater behandlar utsatta grupper, t ex romer.

Delors ser en stor fara i den ökande nationalismen, som han delvis ser som ett svar på rädslan för globaliseringen, men också som uttryck för andra former av konflikter och självständighetssträvanden i t ex Serbien, Montenegro och Belgien. Delors är också kritisk till de stora medlemsstaternas allt mer "egoistiska" agerande; i synnerhet gäller detta Tyskland, med sin som han uttrycker det, formidabla ekonomiska konkurrenskraft och därmed ledande ställning i unionen.

Vad är då Delors svar på alla de utmaningar och problem som EU nu står inför? Framförallt betonar Delors nödvändigheten av en starkare federal struktur för unionen och en tydligare roll för vissa av EU:s kärnländer. Ett erkännannde av de gemensamma europeiska intressena, t ex i förhandlingar med Ryssland vad gäller energiförsörjning eller varför och hur svaga ekonomier som Grekland skall stödjas, är en förutsättning för ett starkt EU som också gagnar de enskilda medlemsstaterna.

Med en elegant referens till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (som ju handlar om individers rättigheter), påpekar Delors att om han varit ansvarig för stadgan skulle den föreskrivit rättigheter men också skyldigheter, något som i sammanhanget enligt Delors kan överföras till att gälla också medlemsstaterna.

Läs hela intervjun på Eurozine

2011-06-10

En förnyad europeisk migrations- och integrationspolitik?

EU-kommissionen  presenterar under juli ett meddelande om en förnyad strategi/agenda för integration. Samtidigt har man redan nu redovisat en rad åtgärder inom migrations- och asylområdet. Läs mer i Newsletter från European Web Site on Integration.

Läs hela Nyhetsbrevet

Länk till European Web Site on Integration

Läs meddelandet från kommissionen  European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals

2010-12-25

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning - slutkonferenser i Uppsala och Bryssel

 

Temaårets slutkonferenser - från Uppsala till Bryssel

Det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning avslutas under december, i Sverige med en nationell slutkonferens i Uppsala som genomfördes den 7-8 december och på EU-nivå med en konferens i Bryssel som ägde rum den 16 december.  

Den svenska slutkonferensen för temaåret samlade närmare 200 deltagare i Uppsala Missionskyrka. Merparten av deltagarna kom från en rad  målgrupps-/frivilligorganisationer  och inbegrep därmed också många som själva var  berörda av fattigdom och social utestängning. Dagen innan hade deltagarna från den  s k målgruppskonsultationen, som genomförts på ett tiotal platser i landet - inom ramen för ett ESF-projekt -,  samlats för att formulera och finslipa de policyrekommendationer och projektförslag som senare under konferensen framfördes till representanter för bl a ESF-rådet.

Ett annat både uppskattat och framåtsyftande inslag var de många - över femtio! - seminarierna med goda exempel från projekt inom temaåret, Europeiska socialfonden, Livslångt-lärande-programmen och Europeiska flyktingfonden. En imponerande redovisning av nya idéer och koncept för att befrämja inkludering i arbetsliv och samhälle , några redan överförda till reguljär verksamhet, andra under utveckling eller implementering. Konferensen gav genom de tematiska seminarierna också möjlighet att demonstrera  komplementariteten mellan de olika EU-programmen, där respektive program/projekt genom sitt speciella angreppsätt och  sin "policyhemvist" (sysselsättnings-, utbildnings-, integrationspolitik etc)  kan bidra till synergier och ett starkare genomslag i ordinarie verksamhet.

Missionskyrkan i Uppsala var, som många deltagare påpekade, en väl vald lokal för konferensen. Kyrkolokalen fungerade nämligen förträffligt som den öppna mötesplats som många ansåg borde finnas på flera orter i landet - i synnerhet för de människor som berörs av fattigdom och social utestängning.

I slutkonferensen i Bryssel deltog närmare 500 delegater från samtliga medlemsstater samt Norge och Island (två länder utanför EU som medverkat i temaåret); även här fanns en stark representation från frivilligorganisationer och målgrupper. Förutom de många högtidstalen och policyuttalandena - av bl a kommissionären Andor,  kommissionens ordförande Barroso och rådets ordförande van Rompuy, presenterades även här en rad av temaårets projekt i utställningar och seminarier. Resultatet från den europeiska journalisttävlingen meddelades; ett av bidragen kom från den norska televisionen och handlade om EU-medborgare som efter tre år som tiggare i Bergen lyckas bygga sig ett eget hus i sitt hemland, Rumänien. En märklig illustration av hur verkligheten och visionerna om en förstärkt social dimension och en kraftfullare europeisk sammanhållningspolitik kan förefalla  vara i otakt.

Flaggskeppsinitiativ och slutdeklaration

Under konferensen, presenterades också kommissionens meddelande - en form av arbetsplan - om hur medlemsstaterna skall arbeta med fattigdomsbekämpning inom ramen för EU-2020-strategin och det s k flaggskeppsinitiativet mot fattigdom (ett av de sju initiativen inom EU 2020 är den Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning)

Medlemsstaterna har nu bl a att precisera hur mål, indikatorer och insatser för fattigdomsbekämpning skall utformas nationellt; i meddelandet  framhålls Europeiska socialfonden centrala roll för detta arbete. Möjligheterna till social innovation och sociala experiment inom EU-programmen kommer att utökas; målgruppernas medverkan betonas (empowerment) och den öppna samordningsmetoden skall förstärkas/utvecklas.

Temaårets slutdeklaration 

I temaårets slutdeklaration, som undertecknats av samtliga medlemsstater, framhålls strukturfondernas, och särskilt socialfondens betydelse för att bekämpa fattigdom och förstärka den sociala sammanhållningen. Vikten av att befrämja social innovation och sociala experiment betonas också  i deklarationen,  liksom värdet av (transnationellt) utbyte av erfarenheter och goda exempel, något som ju är i linje med både den nu aktuella nationella utlysningen inom ESF i Sverige och de synpunkter som från svensk sida framförts i ESF-kommitténs ad-hoc grupp för transnationalitet och social innovation 

Mera resultat kommer 

De policyrekommendationer och projektförslag som redovisades på Uppsalakonferensen kommer att sammanställas och projektidéerna skall utvecklas tillsammans med processtöden inom ESF för att ge  underlag till ansökningar inom den nationella utlysningen 2011 i socialfonden med tema fattigdomsbekämpning.

De tidigare presenterade projektet inom tema fattigdomsbekämpning inom ESF i Sverige - som syftar till en fördjupad målgruppskonsultation under 2011 - har påbörjat sitt arbete. ABF, Sensus och EAPN Sverige står som projektägare. ESF-rådet och socialdepartementet ingår i den styrgrupp som skall följa projektet som också skall verka för att stärka och effektivisera den öppna samordningsmetoden inom det sociala området.

Slutkonferenser - men också startpunkt för en intensifierad fattigdomsbekämpning

I både Uppsala och Bryssel betonades att temaåret ingalunda innebär slutet på ansträngningarna att bekämpa fattigdom och social utestängning - tvärtom är konferenserna att se som en startpunkt för ett intensifierat arbete inom ramen för EU 2020-strategin.

Inför Uppsalakonferensen betonades detta särskilt:

"I Sverige innebär konferensen emellertid inte bara en slutpunkt, utan också en startpunkt för ett intensifierat  arbete inom Europeiska socialfonden för att bekämpa fattigdom och social utestängning.

Under  temaåret har på ett tiotal orter i landet  ett stort antal människor som själva berörs av fattigdom och social utestängning, i en unik konsultationsprocess, kunnat redovisa och diskutera sin situation.  Men de har även  fått möjligheter att formulera förslag och krav på förbättringar. Deltagarna har därmed också medverkat i en demokratisk process för att göra sin röst hörd, ofta för första gången på lika villkor som andra medborgare.

Deras röster kommer att höras på temaårets slutkonferens och ge underlag till  nya idéer och projektförslag som skall vidareutvecklas med stöd av Europeiska socialfonden och EU:s program för livslångt lärande. 

Därmed bidrar temaårets slutkonferens  till att  uppfylla ett av de centrala målen  för den nya EU-strategin 2020: att minska antalet människor som lever i fattigdomen i Europa med 25 procent  till år 2020."

 

 

 

 

 

2010-09-24

Bekämpa fattigdom och social utestängning - Länskonferenser inom ramen för det europeiska temaåret 2010

I samtliga 21 län/regioner anordnas den 25 oktober 2010 konferenser i syfte att mobilisera alla goda krafter till att medverka i en manifestation och diskussion om de viktiga samhällsfrågor som det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning behandlar.

Konferenserna skall också fungera  som ett avstamp för framåtsyftande och konkreta åtgärder för att bekämpa fattigdom och social utestängning samt stärka den sociala sammanhållningen i länet/regionen. Till konferensen inbjuds ideella organisationer som möter människor i utsatthet, olika brukarorganisationer, politiker, myndigheter, näringsliv och media.

I Stockholm omfattar konferensen två dagar, där den andra dagen, den 26 oktober,  ägnas åt frågor och debatt om bl a integration, segregation och offentliga/informella  välfärdssystem.

Läs mer på www.temafattigdom.se

 

2010-09-09

Nytt nummer av European Web Site on Integration - Newsletter

- Avidentifierade platsansökningar testas i Tyskland
 
- Artiklar om diskriminering och anti-diskrimininering i Nederländerna och Italien
 


 " E-Newsletter
 1 September 2010 / Issue 16

 
WELCOME! This is the sixteenth issue of the European Web Site on Integration's monthly newsletter. Every first Wednesday of the month, the editorial team of the European Web Site on Integration sends you a selection of content recently published on the Site.

You are receiving this newsletter as you have registered for it. To modify your subscription status, please go to www.integration.eu, log in and click on " My Newsletters ".

--------------------------------------------------------------------------------
 
 Upcoming Events
 02/09/10 - 27/09/10
(Prague, Czech Republic)
Exhibition "My home" of foreign artists living in Prague.

 13/09/10 - 14/09/10
(Liège, Belgium)
IMISCOE 7th Annual Conference: New migration in industrial cities and regions of europe.

 13/09/10 - 14/09/10
(Budapest, Hungary)
EUKN 2010 Conference: Effects of demographic change on urban structures.

 15/09/10 - 16/09/10
(Frankfurt am Main, Germany)
Seminar: Access of foreign nationals to welfare and social services.

24/09/10
(Berlin, Germany)
From multicultural class room to multicultural teachers' staff room. Potentials and limitations of intercultural development in schools.

26/08/2010 : Germany: Anonymised job applications: Five large businesses as well as the Federal Ministry for Family will participate in a pilot project by the Federal Anti-Discrimination Agency (ADS) on anonymised procedures for job applications.

25/08/2010 : Discrimination Monitor 2010, Non-Western migrants on the Dutch labour market: Why do some Dutch employers prefer to take on Mark as an employee rather than Mohammed? For this study 106 recruitment officers were interviewed about their selection behaviour.

20/08/2010 : Public consultation on integration policy in Latvia: Latvian Ministry of Justice has started a public consultation on integration policy for the 2011-2017 period, inviting stakeholders and any interested parties to comment the draft policy document.

10/08/2010 : Italy: Overturning negative perceptions of migrants in the media: An African-born doctor photographed by the press while saving the life of an Italian man with the slogan: “The typical migrant in the news.” is the subject of a sensitisation campaign run by IOM in Italy and targeting public and media alike.

30/07/2010 : France: Security policy at the heart of French political debate: French President Nicolas Sarkozy proposes the denaturalisation of foreigners who commit crimes against persons representing public authority (members of the police, members of fire brigades...).


If you have been forwarded this by a friend you can subscribe to future newsletters by becoming a registered member of www.integration.eu - get the newsletter, get access to special features like the directory of integration practitioners, and get the opportunity to contribute your documents to the official EU collection. Simply click here. 
 

2010-07-22

Ny rapport om återvändande och reintegration i EU

Recently we finalized the results of our research which lead to the report ‘European cooperation on the sustainable return and reintegration of asylum seekers’. You can find a PDF version of the complete study including the summary at our website:

http://hitfoundation.eu/docs/EU_Cooperation_Return_final_report.pdf

We hope that you share the findings of the report and encourage you to distribute it among relevant actors in your country. Should you have any questions about the project, please do not hesitate to contact us.

On behalf of the research team,

Frans Bastiaens
Director HIT Foundation
E: frans.bastiaens@hitfoundation.eu
T: 0031-629097009

 

2010-06-06

Läs senaste Nyhetsbrevet om integration från EU-kommissionen!

- Eurobarometer om attityder till invandrare

- Integrationslag i Berlin

- Andra Islamkonferensen öppnad i Tyskland

- Bonus för snabbare svenska


Länk till hemsidan European Web Site on Integration  

2010-05-23

Multireligiösa samhällen - polarisering, samexistens, indifferens?

Frågan om religionernas roll i det moderna - sekulära - samhället har fått en ökad aktualitet. Under en tredagarskonferens vid Agders universitet i Norge behandlas dessa frågor från ett religionssociologiskt perspektiv under medverkan från ett stort antal ledande internationella forskare.

Läs mer

 

Visa alla notiser »