Nyhetsbrevet Tema asyl & integration upphör – och återuppstår med nytt tema

2009-12-20

Som tidigare meddelats upphör utgivningen av nyhetsbrevet fr o m nästa år. Hemsidan www.temaasyl.se finns kvar som historisk källa över den mångsidiga och mångåriga verksamheten i NTG-asyl & integration.

Hemsidan och nyhetsbrevet har under sin existens haft en unik position som både informatör/ kunskapskälla och som kritisk granskare av asyl- flykting- och integrationspolitik på nationell och  EU-nivå. I synnerhet det europeiska materialet har varit uppskattat och någon motsvarande informationskanal finns för närvarande ej.

Läsekretsen har haft en stor bredd: praktiker på myndigheter och i frivilligorganisationer, forskare, studenter, beslutsfattare, politiker, media och även en intresserad allmänhet. Ett par hundra läsare av nyhetsbrevet finns utanför Sverige .

Ett nytt år - en ny hemsida

År 2010 är av EU-kommissionen, medlemsstaterna och det Europeiska parlamentet utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. De europeiska temaåren syftar till att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor i medlemsstaterna. Temaåret för bekämpning av fattigdom och utestängning har många kopplingar till frågor om integration, flyktingskap och asyl, bl a finns det en kraftig överrepresentation av personer med utländskt bakgrund/medborgarskap i de grupper som räknas som fattiga.

Temaåret 2010 kommer under januari 2010 att lansera en egen hemsida med rapportering om alla de aktiviteter  och projekt som genomförs i Sverige (med länkar till övriga medlemsstater). Temaårets tre målsättningar - bidra till kunskaps- och opinionsbildning, mobilisering och stöd till frivilligorganisationer och att ge de berörda människorna en röst - kommer att följas upp. Avsikten är också att ge en fortsatt god bevakning av viktiga social- och integrationspolitiska frågor på nationell och EU-nivå.

Ett första nummer av nyhetsbrevet Tema fattigdom beräknas också utkomma under januari 2010. Alla nuvarande prenumeranter av Tema asyl & integration kommer att erhålla nyhetsbrevet Tema fattigdom automatiskt. Eventuell avbeställning kan ske genom att klicka på texten "avbeställ" nedan.

Läs det svenska programmet för temaåret mot fattigdom och social utestängning