Om oss

Moriska Palatset i Alhambra, Spanien Mosaiken är från det moriska palatset i Alhambra i
Spanien, uppfört under en period av Europas historia
(mellan omkring år 700 till slutet av 1400-talet),
då de tre religionerna – islam, judendom och kristendom – levde i fredlig samexistens, convivencia.
Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG) är ett projekt som finansierats av Europeiska socialfonden inom EU-programmet Equal. Projektet avslutades i februari 2008. Temagruppens arbete har syftat till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från utvecklingsprojekt inom främst Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på asyl-, flykting- och integrationsområdet.

Projektets hemsida, Tema asyl & integration, innehåller information om projekt, program, system och policies samt forskning och utveckling inom dessa områden på nationell och EU-nivå.

I samband med projektets avslutande träffades en överenskommelse mellan Svenska ESF-rådet och CEIFO (Centrum för forskning om migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet att CEIFO administrerar hemsidan under perioden mars - juli 2008.

Länsstyrelserna har sedan 2007 en viktig roll i introduktions- och integrationsarbetet för nyanlända flyktingar och invandrare. Tema asyl & integration breddar från och med hösten 2008 sitt nätverk och planerar för ett närmare samarbete med Länsstyrelsernas integrationsansvariga. Under 2008 - 2009 har fortsatt stöd också erhållits från bl a Länsstyrelsen i Jönköpings län, Uppsala kommun och den regionala temagruppen Tema nyanlända (Länsstyrelsen i Stockholms län).

På grund av minskade resurser kommer nyhetsbevakning och uppdatering av hemsidan endast ske i begränsad omfattning.

Läs mer om Länsstyrelsernas arbete med integrationPrenumerera på vårt nyhetsbrev!

Tema asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända i Sverige och inom EU. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media. För att anmäla prenumeration på nyhetsbrevet, klicka här. För att läsa tidigare utgivna nyhetsbrev, klicka här.

Mer om vår verksamhet


Delprojekt NTG-asyl & integration
Inom ramen för NTG-asyl & integration har fyra delprojekt genomförts. Projekten har i huvudsak varit inriktade på att fullfölja eller fördjupa vissa ämnesområden/ frågeställningar som tidigare bearbetats av Utvecklingspartnerskapen i Equal inom tema asyl. Ett av projekten, Internationella hälsokommunikatörer, har varit ett spridningsprojekt med syfte att på nationell nivå föra vidare koncept och goda exempel från bl a Utvecklingspartnerskapet ReKOMP.
Fempoängskurs vid Stockholms universitet i samarbete med NTG-asyl & integration höstterminen 2007
Stockholms universitet anordnade i samarbete med NTG-asyl & integration under höstterminen 2007 en fempoängs kurs i ämnet påtvingad migration - forced migration.
NTG-asyl – ett gott exempel även med europeiska mått!
Equal-enheten på EU-kommissionen har granskat de närmare 120 Nationella temagrupperna inom Equal. NTG-asyl nominerades som en av de bästa temagrupperna i Equal-programmet , med hänvisning bland annat till den effektiva och genomtänkta strategin för policypåverkan som gruppen utvecklat.
Ett fönster, öppet mot allmänheten
Ett viktigt mål för NTG-asyl & integration är att ”bidra till kunskaps- och opinionsbildning”. Vad gäller asylmottagande och integrationsfrågor berör en sådan verksamhet också en bredare krets i samhället än funktionärer/praktiker och beslutsfattare inom myndigheter, organisationer och departement. En intresserad allmänhet, forskarsamhället och företrädare för media är en given målgrupp för den nationella temagruppens verksamhet. Att etablera en mötesplats – för information, dialog och kunskapsspridning – är en högt prioriterad uppgift för NTG-asyl/integration. I samband med att sekretariatet under våren 2006 flyttade till nya lokaler inrättades en sådan mötes- och informationsplats – ett fönster mot allmänheten.