NTG asyl & integration och Flyktingfondsprojektet MOST bjuder in till seminarium om Kvotflyktingar och deras introduktion i Sverige

Victory Hotel i Stockholm, Sal Trafalgar, Lilla Nygatan 5


Datum: 7 juni 2007
Tid: 13.00-16.30

Integration och vidarebosättning i Sverige

Kvotflyktingar är berättigade till samma introduktionsinsatser som personer som fått asyl i Sverige. Samtidigt skiljer sig kvotflyktingarnas förutsättningar från andra invandrare, inte minst för att staten bestämmer vilka kommuner som kvotflyktingarna ska flytta till. Den stora majoriteten hamnar därför i Norrländska kommuner. Erfarenheter visar att många rätt snart lämnar sin första bosättningskommun för att söka sig söderut till större städer. Den begränsade kunskap som finns visar också att kvotflyktingar verkar ha det svårare än andra nyanlända invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Seminariet

Seminariet tar sin utgångspunkt i intervjuer med kvotflyktingar som utförs inom ramen för flyktingfondsprojektet MOST. Intervjuernas syfte är att samla och sprida kunskap om hur kvotflyktingar upplever sin ankomst till Sverige och sin introduktion, samt på vilka sätt ett ”kvotflyktingskap” kan påverka introduktion och självbild. Intervjumaterialet kompletteras med en statistisk översikt av gruppen.
 
Seminariet syftar till att öka kunskapen om hur förutsättningarna för integration för kvotflyktingar ser ut och resa frågan om kvotflyktingars förutsättningar ger anledning till särskilda insatser.
 

PROGRAM:

13.00  NTG asyl & integration och projektet MOST hälsar välkomna
13.15  Vidarebosättning, vad är det?
Dag Kymell från Migrationsverket och Jonas Hallberg från Utrikesdepartementet ger en introduktion till uppdraget och Sveriges/EU:s agenda när det gäller vidarebosättningen av Kvotflyktingar.
13.45 En statistisk beskrivning av kvotflyktingar i Sverige:
• Vilka har invandrat till Sverige som kvotflyktingar?
• Var bor kvotflyktingarna?
• Hur har det gått för dem i Sverige?
Presentation av Andreas Sandberg, Expert, Integrationsverket
14.00  Intervjuer med kvotflyktingar: om flykt, uttagning, ankomst och introduktion.
Presentation av Denise Thomsson, analytiker, Integrationsverket
14.40 Fika
15.00 Ett mottagandeperspektiv: reflexion/kommentar från
Luleå kommuns flyktingsamordnare Solveig Eriksson
15.15 Panel med ansvariga för intervjuerna, Utrikes- och Integrations och jämställdhetsdepartementet samt Migrationsverket; en diskussion med policyfokus.

Bakgrund:

Sverige har sedan 1950 tagit emot kvotflyktingar. Flyktingkvoten är i första hand avsedd för flyktingar och andra personer i behov av skydd. FN:s flyktingorgan (UNHCR) presenterar sådana ärenden när andra möjligheter är uttömda. Antalet kvotplatser bestäms av regeringen. Vilka nationaliteter och var flyktingarna ska hämtas bestäms i samarbete med UNHCR. Under 2005 tog Sverige emot 1 200 kvotflyktingar. Idag finns ett 15-tal länder som i likhet med Sverige tar emot kvotflyktingar.

Länder som tog emot flest kvotflyktingar för vidarebosättning 2005:

Land

Antal

USA

53 813

Australien

11 654

Kanada

10 400

Sverige

1 263

Finland

766

Norge

749

Nya Zeeland

741

Danmark

483

Nederländerna

419

Storbritannien

175

Irland

117

Anmälan:

Senaste anmälningsdag till seminariet har passerat.

Välkomna!

Henrik Emilsson, projektledare integration, NTG asyl & integration

Jonas Doll, projektledare MOST