Föreläsare och kursanordnare

Under denna rubrik återfinns information om och kontaktuppgifter till föreläsare och kursanordnare med anknytning till de ämnesområden som NTG-asyl & integration behandlar. Välkomna med ytterligare tips till info@temaasyl.se!


Con vision

Föreläsningar
Seminarier och workshops
Utbildningsdagar och utbildningspaket

Genomförande och bearbetning av fokusgruppsintervjuer

Con Vision är latin och betyder Med Vision

Min vision är att människor med olika bakgrund och värderingar ska leva i fred och med respekt  för varandra. Ett viktigt steg mot detta mål är ökad kunskap kring mångfaldsfrågor. Kunskap kring värderingars betydelse och funktion i olika sammanhang ger mig ökad förståelse för både mina egna och andras värderingar. Och det vi förstår skrämmer inte på samma sätt som det vi inte förstår. Vilket också leder till minskad risk för främlingsfientlighet.

Mångfald är dynamiskt och är en förutsättning för utveckling.

I all utveckling är kunskap nödvändig, inte minst vad gäller samhällen i förändring! Detta för att minimera de hot som finns på vägen och som kan ta sig uttryck i motsättningar och konflikter mellan människor och grupper i samhället.

Föreläsningar, seminarier och workshops och utbildningspaket

Mina föreläsningar, seminarier och workshops, behandlar värderingars roll och funktion i olika samhällen. Med många bilder och talande exempel genomför jag en resa i tid och rum där värderingar ser helt olika ut i det traditionella bondesamhället, i det moderna industrisamhället och det postmoderna kommunikationssamhället. I dag lever vi i ett mångfaldssamhälle med alla dessa värderingar parallellt. I en och samma skolklass, eller på ett och samma arbete, kan människor som bär djupt religiösa värderingar finnas tillsammans med människor som bär Sex and the city, som livsstilsideal. Att förstå och hantera detta kräver mångfaldskompetens!

Hemsida och kontakt

______________________________________________________________________________

 

Muna Dahl

Kan man lära ut den svenska värdegrunden till nyanlända flyktingar och invandrare och i så fall: Hur ser den ut?

Muna Dahl är projektledare för det nyligen avslutade projektet Värdegrunder för det svenska samhället.  Projektet genomfördes under 2005 – 2007 som ett pilotprojekt för att nå ut med samhällsviktig information till nyanlända flyktingar och andra invandrare i Göteborgs Stad. Inom ramen för SFI - undervisningen (svenska för invandrare) diskuterades  den svenska värdegrunden, så som den återspeglas i den svenska lagstiftningen, utifrån fyra teman. Detta skedde genom olika värderingsövningar på deltagarnas hemspråk, via kunniga och tvåspråkiga samtalsledare.

Inom ramen för projektets spridningsfas erbjuder projektledaren en presentation i seminarieform där intresserade kommuner bjuder in alla de som på olika sätt kommer i kontakt eller arbetar med integrations- och/eller introduktionsfrågor, samt politiker eller tjänstemän med verksamhetsansvar.

Läs mer här 


Carmen Lundgren

Föreläser fr o m hösten 2007 om integration. Delger egna och andras erfarenheter av att invandra till Sverige, och ger råd om hur man kan öka förutsättningarna för en lyckad integration. Är utbildad socialpedagog, och arbetar med handledning av nyanlända invandrare/flyktningar på kommunal nivå. Utöver föreläsningar erbjuds också, på konsultbasis, att hjälpa till ute i kommunala organisationer samt inom privata företag.ITAKA

Leg psykolog/leg psykoterapeut Marcela Bravo Landström erbjuder utbildning, konsultation och handledning till personalgrupper och enskilda som arbetar med invandrare och flyktingar, inom socialtjänst, primärvård, psykiatri, flyktingmottagande, mm i:

  • samband mellan migration, hälsa och integration
  • migrationsprocessens faser och kriser
  • nostalgi och nostalgisk fixering
  • livsberättelser som individuell arbetsmetod alt. i grupp
  • gruppmetoder, bl a berättarcirklar inom föreningar, primärvård,
    flyktingmottagande
  • metodutveckling av psykosociala och förebyggande arbetsmetode

Produktblad 


ALMAeuropa

Heder i Europa, Sverige och vardagen
En föreläsning om hederskultur

Föreläsningen varar i minst två timmar och kan anpassas till olika behov.
För information och bokning kontakta Cecilia Jarl-Åberg, 073 559 2722 eller info@almaeuropa.org.

Produktblad 


PTSD och ett liv efter tortyren
En föreläsning som bygger på erfarenhet av kampen mot den argentinska diktaturen och sju år i ett argentinskt fängelse

Föreläsningen vänder sig främst till personer som i sin yrkesverksamhet möter traumatiserade människor.

Produktblad 
 


COMETA

Coachning kan ses som ett samtal som skapar förändring i människors liv. Utifrån min sociologiska bakgrund har jag alltid tänkt att vi som människor och sociala varelser formar vår egen vardag. Det är precis detta som coachning handlar om - att medvetet börja formera din vardag som du vill ha den.

Du är redo att börja arbeta med en coach när du vill ha någon form av förändring i ditt liv. Kanske du vaknar upp en morgon och önskar dig att livet var annorlundare? Det är något som du vill ha mer utav i ditt liv, men vet inte vad?

Du kommer till en coach för att du har en önskan om att skapa dig något annat. Det är en interaktiv relation som engagerar dig att ta ansvar för dina val och handlingar. Det handlar om att utforska dina bekvämlighetszoner. "Om vi gör som vi alltid har gjort, så kommer vårt liv att fortsätta på precis samma sätt." Beslutet att skaffa sig en personlig coach är att radikalt bryta mot denna devis.

Mitt namn är Maria Appelqvist och jag är en Certifierad Professionell Co-Active Coach (CPCC) utbildad vid CTI – The Coaches Training Institute, en av de äldsta och världsledande utbildningarna på området.

Integrationspolitik och mottagning av nyanlända - En fyra veckors
tele-klass som ger dig perspektiv på ditt uppdrag i relation till nyanlända och
samverkan

Produktblad 


AMADEUS

"Vad innebär det att tvingas bryta upp från sin invanda vardag och starta om på nytt? För många blir det bland människor där majoriteten kanske har en helt annan syn på viktiga områden i livet; hur man uppfostrar sina barn och hur man bäst lär sig i skolan, chefens och min egen roll på arbetet och arbetsplatsens organisation, religionen är en privatsak, synen på sjukdom och död är klinisk, män och kvinnor blandar ihop sina roller, makten är osynlig och maktens kvinnor(!) och män ser ut, bor, lever och låter som vanligt folk och ingen talar om vad som är rätt eller fel!

Var kommer problemen när man ska lära sig det nya språket och vilka företeelser är det som gör att det lätt uppstår missförstån­d?
 
AmadeuS - Kultur- och Språkmöten håller gärna seminarier där Kjell Kampe med sakkunskap och humor tar upp viktiga frågor för integrationsarbetet i Sverige. Här presenteras några seminarier (från 2 tim - heldag eller vid flera tillfällen)":
 
Vad innebär det att byta språk och kultur mitt i livet? 

Den svenska modellen i ett historiskt perspektiv 
 
Är det dåligt uttal och osvenskt sätt som gör att invandrare inte får jobb?