Aktuellt 2009


Nyhetsbrevet Tema asyl & integration upphör – och återuppstår med nytt tema
2009-12-20
Som tidigare meddelats upphör utgivningen av nyhetsbrevet fr o m nästa år. Hemsidan www.temaasyl.se finns kvar som historisk källa över den mångsidiga och mångåriga verksamheten i NTG-asyl & integration. Hemsidan och nyhetsbrevet har under sin existens haft en unik position som både informatör/ kunskapskälla och som kritisk granskare av asyl- flykting- och integrationspolitik på nationell och EU-nivå. I synnerhet det europeiska materialet har varit uppskattat och någon motsvarande informationskanal finns för närvarande ej. Läsekretsen har haft en stor bredd: praktiker på myndigheter och i frivilligorganisationer, forskare, studenter, beslutsfattare, politiker, media och även en intresserad allmänhet. Ett par hundra läsare av nyhetsbrevet finns utanför Sverige .
Europeisk årsväxling– från kreativitet och innovation till bekämpning av fattigdom och social utestängning
2009-12-20
Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat har det innevarande europeiska året haft som tema kreativitet och innovation. Vid temaårets slutkonferens den 16 - 17 december 2009 i Stockholm, arrangerad inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU, markerade flera talare övergången till det nya temaåret mot fattigdom och utestängning. Under den avslutande paneldiskussionen framhöll bl a professor Joakim Palme från Institutet för framtidsstudier utbildningens och de sociala innovationernas betydelse, i synnerhet i tider av ekonomisk kris och åtstramning. Även Luis Delgado från det spanska utbildningsministeriet, som representerade det inkommande spanska ordförandeskapet, betonade utbildningens roll för att befrämja den sociala dimensionen inom EU. Social innovation har också en central plats i EU:s nya post-2010 strategi och skall även vara vägledande både under den innevarande och den nya programperioden inom de Europeiska strukturfonderna (efter 2013).
Tysk "best practice" - tillämplig även för Sverige!
2009-12-15
Tyskland satsar 340 miljoner kronor (34 miljoner euro) inom ramen för Europeiska socialfonden i syfte att förbättra mottagande och integration av asylsökande och flyktingar. I anslutning till ett sammanträde med styrgruppen för det transnationella lärandenätverket SaviAV (Social inclusion and vocational integration for asylum seekers and victims of trafficking) , finansierat av Europeiska socialfonden, fick ledamöterna tillfälle att ta del av den både omfattande och framsynta insatsen som nu genomförs i form av drygt 200 projekt som hålls samman av 43 regionala temagrupper och, på förbundsstatsnivå, av det nationella tematiska nätverket för asylsökande i Tyskland. Den ambitiösa satsningen är att se som ett gott exempel också för Sverige, i synnerhet med tanke på de förändringar av asylmottagandet som kan förutses i samband med utredningen "Aktiv väntan - asylsökande i Sverige".
Kära läsare!
2009-10-27
Som många av er har uppmärksammat har uppdateringen av hemsidan www.temaasyl.se och den dagliga nyhetsbevakning varit av begränsad omfattning under hösten. Skälet är att det tidigare aviserade samarbetet med bl a Länsstyrelsen och den regionala temagruppen Tema nyanlända i Stockholms län - för att säkerställa hemsidans fortlevnad - inte kunnat förverkligas. Det innebär att hemsidan efter årsskiftet troligen endast finns kvar som en historisk informations- och kunskapskälla om asyl-, flykting- och integrationspolitik samt om projektverksamheten inom främst Equal och Europeiska flyktingfonden. I nuläget sker arbetet med hemsidan på frivillig grund och med hjälp av ett mindre - men ytterst värdefullt! - stöd från Uppsala kommun. -
Efter Lissabon – Europeisk sysselsättnings- och socialpolitik från år 2010 och framåt
2009-10-27
Europeiska unionens så kallade Lissabonstrategi för tillväxt och sysselsättning antogs år 2000 och skall nästa år ersättas med en ny plan för medlemsstaternas och EU:s gemensamma arbete för en bättre ekonomisk och social välfärd. Sysselsättnings- och socialpolitiken beslutas förvisso på medlemsstatsnivå, men de riktlinjer, rekommendationer och uppföljningsinstrument som är gemensamma, och som ingår i strategin, syftar till att åstadkomma ett politiskt (och socialt) tryck för att skynda på utvecklingen. En viktig komponent i detta arbete är också den Europeiska socialfonden (ESF) som skall bidra till att finansiera projekt och aktiviteter för att genomföra de mål som EU och medlemsstaterna fastställt inom ramen för strategin. Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat är det redan nu aktuellt för de olika aktörerna att söka påverka form och innehåll i den kommande programperioden för fonden, dvs efter år 2013.
Kvalitetssäkring av asylmottagandet – också i Sverige?
2009-10-27
Tema asyl och integration har tidigare kunnat rapportera om ett omfattande kvalitetssäkringsprojekt inom Europeiska flyktingfonden i Finland. Sverige har också haft representation i projektets referensgrupp, bl a från NTG-asyl & integration och, efter viss tvekan, från Migrationsverket. Nu har också Migrationsverket påbörjat ett motsvarande kvalitetssäkringsprojekt, om än i mindre skala.
Värdegrund och integration – vems tolkning gäller?
2009-10-25
Är en gemensam värdegrund en förutsättning för integration av utrikes födda/nyanlända invandrare? Frågan ställs i en intressant och tankeväckande skrift från Göteborgs stads preventions och utvecklingsenhet, ”En av folket helt enkelt – om integration i praktiken”. Författarna har genom en serie intervjuer och fokusgruppsmöten försökt pejla invandrares syn på integration, ”känsla av tillhörighet”, kontakt med ”det svenska” samt frågor om kultur, värderingar och samhälle. Studien har till vissa delar samma ansats som det av Tema asyl & integration tidigare avrapporterade flyktingfondsprojektet Kom In. Resultat och slutsatser skiljer sig dock åt på ett antal punkter.
Ny hemsida med information om regler och policies för medborgarskap i EU:s medlemsstater
2009-09-30
EUDO - European Union Democracy Observatory at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies - lanserar en ny hemsida med information om regelverk, system och policies vad gäller medborgarskap i samtliga EU:s medlemsstater (samt sex andra europeiska länder). Frågan om tydligare/skärpta regler och villkor för medborgarskap diskuteras livligt i många av medlemsstaterna. Krav på kunskaper i språk och samhällsorientering ställs allt oftare på invandrare som söker medborgarskap. Olika former av tester och samhällsorienterade insatser har utvecklats i bl a Nederländerna, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Även i Sverige har Folkpartiet tidigare föreslagit språktest som krav för medborgarskap. Regeringens förslag om obligatorisk samhällsorientering för nyanlända flyktingar/invandrare kan också ses som ett led i en ny integrationspolitik med ökade krav på medborgarkunskap (civic education).
Frivilligorganisationerna som projektaktörer i strukturfonderna – ny handledning från EAPN
2009-08-31
EAPN – European Anti-Poverty Network – har nyligen publicerat ytterligare en handbok för projektaktörer inom frivilligsektorn, denna gång med tyngdpunkt på hur den europeiska social- respektive regionalfonden bäst kan användas i kampen mot utestängning (social exclusion). EAPN, det europeiska nätverket mot fattigdom, är en paraplyorganisation för en rad organisationer som i medlemsstaterna bekämpar fattigdom och social utestängning. Förutom information om hur frivilligorganisationerna kan arbeta med de europeiska fonderna, finns också ett avsnitt om förberedelserna inför nästa programperiod, 2014 – 2020. Handboken är illustrerad med en rad intressanta exempel från det praktiska fondarbetet i medlemsstaterna, allt ifrån övervakningskommitténs sammansättning till kritiska granskningar av hur de centrala principerna från Equal-programmet överförts in Europeiska socialfonden.
Samsyn bland medlemsstaterna under första ministermötet om Stockholmsprogrammet
2009-08-06
Den 15-17 juli träffades EU:s migrationsministrar och EU-kommissionen för att inleda diskussionen om det kommande Stockholmsprogrammet som ska staka ut vägen för bl a asyl- och migrationspolitiken för de kommande fem åren. Det informella ministermötet var ett första tillfälle att utbyta synpunkter på det utkast till det förslag som kommissionen presenterade i juni. Det råder stor samsyn bland medlemsstaterna om att kommissionens förslag till Stockholmsprogram utgör en god utgångspunkt för det kommande arbetet enligt migrationsminister Tobias Billström under den avslutande presskonferensen. Enligt Billström råder det även stor samsyn om att det praktiska samarbetet måste förstärkas, att asylsökande måste behandlas lika i alla medlemsstater och att ett gemensamt asylsystem måste vara inrättat senast 2012. Vi utgår inte från noll när det gäller att skapa ett gemensamt asylsystem, mycket har redan gjorts, underströk Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande och ansvarig kommissionär för asyl- och migrationspolitiken. Barrot framhöll också att den oro han tidigare känt inför att den pågående ekonomiska krisen skulle leda till att vissa medlemsstater skulle omvärdera sina åtaganden, nu var borta.
Europeiska året 2010 för bekämpning av fattigdom och social utestängning berör i hög grad svensk integrationspolitik
2009-07-01
Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat är 2009 utlyst som ett europeiskt år för innovation och kreativitet. Under nästa temaår, 2010, skall fattigdom och social utestängning uppmärksammas, och såväl i Sverige som i andra medlemsstater lever en stor andel av invandrare och flyktingar under det s k fattigdomsstrecket och/eller i socialt utanförskap. Kommande temaår för bekämpning av fattigdom och social utestängning har därmed hög relevans också vad gäller integrationspolitiken. Andelen fattiga är tre gånger så stor bland utrikes födda som bland personer som är födda i Sverige och denna relation har varit konstant under 2000-talet. Detta gäller såväl den relativa som den absoluta fattigdomen. Detta framgår i det svenska förslaget till program för temaåret som nyligen behandlats i regeringens s k brukardelegation och därefter översänts till EU-kommissionen för godkännande.
Tjugotvå projekt godkända inom Europeiska integrationsfonden – men fortfarande oklart på vilka grunder
2009-06-26
Svenska ESF-rådet har beslutat om godkännande av 22 projektansökningar inom den första utlysningen av Europeiska integrationsfonden. De i huvudsak relativt små projekten är spridda över landet och det förefaller svårt att se en genomtänkt strategi bakom valet av projekt.
Finländsk asylutredning med nordiska utblickar – realism eller cynism?
2009-06-29
Den finska regeringen har låtit snabbutreda asylpolitiken, både vad gäller mottagandesystemet och asylprövningen. Ett av skälen till översynen är den kraftiga ökningen av antalet asylsökande till Finland och de därmed växande väntetiderna – och kostnaderna för systemets upprätthållande. I utredningen görs också jämförelser med övriga nordiska länder, och när det gäller asylmottagandet konstaterar man bl a att de materiella villkoren för asylsökande i många fall i Finland är mer generösa än t ex i Sverige.
Blandat mottagande för regeringens utredning "Aktiv väntan – asylsökande i Sverige"
2009-06-29
Regeringens utredningen om det svenska systemet för asylmottagande, som Tema asyl & integration tidigare presenterat, har nu remissbehandlats,. Remissammanställningen beräknas bli klar senare i sommar, men flera av remissvaren finns tillgängliga på olika myndigheters och organisationers hemsidor. I många fall är man positiv till utredarens förslag, även om en del kritiska röster också finns. Svenska ESF-rådets remissvar, som i stor utsträckning utgår från erfarenheter och rekommendationer från den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration), stödjer i synnerhet utredningens förslag att större utsträckning separera asylmottagande och asylprövning.
Från Tammerfors via Haag till Stockholm – förstärkt gemensam asylpolitik under svenskt ordförandeskap
2009-06-29
Den 1 juli 2009 tar Sverige över som ordförandeland för EU. Inom området för frihet, säkerhet och rättvisa innebär det att ro i land nästa femårsprogram för samarbetet inom bland annat asyl-, integrations- och migrationsområdet, det s k Stockholmsprogrammet. En fråga som den svenska regeringen väntas driva är vidarebosättning/kvotflyktingsystem, dvs att fler länder tar inom EU ansvar för att vidarebosätta flyktingar som befinner sig utanför Europa. Detta är en av prioriteringarna som den svenska regeringen nämner i sitt arbetsprogram för ordförandeskapet. Under juni har EU-kommissionen presenterat ett meddelande om Stockholmsprogrammet som under perioden 2010-2014 ska ta det gemensamma europeiska asylsystemet till nästa nivå. Människorättsorganisationen Amnesty framhåller att Stockholmsprogrammet innebär en möjlighet att bryta nuvarande starka fokus inom EU som finns på säkerhet och i stället anta ett rättighetsperspektiv.
Moderata förslag förnyar asyl- och integrationspolitiken?
2009-05-25
Förslagen från den av Moderaterna tillsatta arbetsgruppen om asylmottagande och introduktion av nyanlända har nu formulerats till en proposition till Moderaternas partistämma i maj 2009. Skillnaderna mellan arbetsgruppens förslag och propositionen är marginella, och de synpunkter och den kritik som framfördes i en tidigare artikel på Tema asyl & integration är fortfarande giltiga: många av förslagen är intressanta och värda att diskutera, men förefaller bygga på en bristfällig/icke-redovisad kunskapsgrund. I något fall är också resonemangen bakom förslagen oklara och kryptiska; det gäller t ex avsnitten om familj, ungdomar och värderingar.
Stockholmsprogrammet under utveckling – EU-kommissionen får kritik
2009-05-25
Låt inte några få enskilda länder sätta agendan och ställ hårdare krav på de medlemsstater som inte följer EU-beslut eller bryter mot grundläggande rättigheter! Detta är några av de rekommendationer som den europeiska tankesmedjan CEPS, Centre for European Policy Studies, framför i en rapport till EU-kommissionen. Rekommendationerna framförs i samband med att kommissionen förbereder det så kallade Stockholmsprogrammet som ska antas under det svenska ordförandeskapet i slutet av 2009. Stockholmsprogrammet, som tar vid där Haagprogrammet 2004-2009 slutade, ska ange vägen för utvecklingen av det s k området för frihet, säkerhet och rättvisa under de kommande fem åren inom EU. Med detta i åtanke frågar sig CEPS vad som åstadkommits hittills inom politikområdet. CEPS riktar kritik mot vad man menar är allvarliga brister både vad gäller utformningen och innehållet av politiken, men framför också ett antal konkreta förslag till EU-kommissionen.
Testa Dina politiska preferenser inför EU-parlamentsvalet!
2009-05-25
Tyska Bundeszentrale für politische Bildung har i samarbete med några av de mest välrenommerade tyska tidningarna/mediaföretagen och Europaparlamentet tagit fram ett test som ger möjlighet att jämföra sina politiska preferenser med de tyska politiska partier som är aktuella i EU-parlamentsvalet. Likheterna mellan de tyska och de svenska partierna är relativt stora och ett genomgånget test kan också ge den svenska väljaren en fingervisning om var han/hon står inför det stundande valet.
Europeiska integrationsfonden - Svenska ESF-rådet går i svaromål
2009-05-10
Svenska ESF-rådet har inkommit med synpunkter med anledning av artikeln ”Första utlysningen i Sverige till Europeiska integrationsfonden – många frågetecken i sen urvalsprocedur” i det senaste numret av nyhetsbrevet Tema asyl & integration. Tema asyl & integration välkomnar ESF-rådets synpunkter och ser fram emot att en öppen diskussion om genomförande och urvalsprocedur också leder till en positiv utveckling och förbättringar vad gäller fondens framtida verksamhet i Sverige
Första utlysningen i Sverige till Europeiska integrationsfonden – många frågetecken i sen urvalsprocedur
2009-04-26
Sverige var en av de medlemsstater som allra sist genomförde utlysningen av projektmedel för åren 2007/08 inom den nyinrättade Europeiska integrationsfonden. Den 17 februari 2009 var sista ansökningsdag och sammanlagt 54 ansökningar inkom. I den fortfarande pågående urvalsproceduren förefaller det olyckligtvis finnas en rad brister, både av teknisk och strategisk natur. En jämförelse med ett annat, liknande EU-program, Leonardo da Vinci, visar på tydliga kvalitetsskillnader i handläggningsrutiner, arbetsgång och expertmedverkan i samband med projekturvalet mellan de bägge ansvariga myndigheterna, Svenska ESF-rådet (Integrationfonden) respektive Internationella programkontoret (Leonardo da Vinci).
Svårfångad diskriminering i europeisk enkät
2009-04-26
Den Europeiska byrån mot rasism (The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) har nyligen publicerat en omfattande studie över förekomsten av diskriminering av invandrare och etniska minoriteter i medlemsstaterna. Studien bygger på intervjuer med individer från de båda grupperna, sammanlagt drygt 23 000 personer. Svaren från respondenterna på det mycket omfattande frågebatteriet visar att en hög andel upplever sig diskriminerade på en rad olika samhällsområden. I synnerhet den romska gruppen uppger sig vara utsatt för diskriminering och rasistiskt våld i mycket stor utsträckning. Resultaten från studien är förvisso alarmerande; problematisk är emellertid också den mycket låga svarsfrekvensen i vissa medlemsstater, bl a Sverige.
Språktester och medborgarkunskap - på gott eller ont?
2009-04-23
I en tankeväckande studie av språk- och medborgarskapstest i fyra länder, främst Nederländerna och Storbritannien, men även USA och Kanada, har den tyske forskaren Mario Peuker undersökt vilken funktion detta slag av tester kan fylla – för staten och för de potentiella medborgarna. Studien – Similar Procedures, Divergent Function – har nyligen publicerats i International Journal on Multicultural Studies och har stort intresse också för den i Sverige pågående diskussion om språk- och medborgarskapstest och en förstärkt gemensam värdegrund som ett medel för en bättre integration av invandrare och flyktingar. Samtidigt har ett angeläget forskningsprojekt påbörjats vid tre svenska universitet/högskolor: Fostran i medborgarskap. Skola, värdegrund och den liberala statens dilemma. Projektet syftar till att undersöka den konflikt som kan uppstå mellan den liberala/sekulära statens värdeneutralitet och skolans s k fostringsansvar – detta i perspektivet av en ökande kulturell och religiös mångfald. Även här kommer en jämförande studie att göras av statens/myndigheternas förhållningssätt till den värdemångfald på kulturell och religiös grund som alltmer präglar de i projektet aktuella invandringsländerna, Sverige, Frankrike, Kanada och Storbritannien.
Danmark bättre än Sverige i integration? Från flyktinghjälp till aktivt medborgarskap
2009-04-23
Den danska integrationslagen har nu funnits i tio år och enligt uppföljningar och utvärderingar, genomförda av externa forskare och konsulter, har integrationen av invandrare stadigt förbättrats. Det danska Integrationsministeriet – Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration – redovisar på sin utmärkta hemsida Ny i Danmark de senaste årens resultat och den historiska utvecklingen av flyktingmottagande och introduktionsinsatser ända från 1950-talet fram till våra dagar. Delvis har man i Danmark valt en väg motsatt den svenska: från att introduktionen av nyanlända tidigare åvilade frivilligorganisationer är den sedan tio år ett kommunalt ansvar. En hela-Danmark-strategi tillämpas och en första integrationslag trädde i kraft år 1999.
Äntligen! – europeisk integrationsportal lanserad
2009-04-23
Den sedan länge aviserade europeiska integrationsportalen - European Website on Integration - finns nu på plats på nätet. Portalen lanserades i anslutning till det europeiska integrationsforumet som ägde rum den 20 – 21 april 2009 i Bryssel. Forumet, som inleddes med tal av bl a José Manuel Barroso och Ivan Langer, ordförandelandet Tjeckiens inrikesminister, behandlade den gemensamma europeiska integrationspolitiken i vardande från ett brett perspektiv. Frågor om hur frivilligorganisationer och det civila samhället kan bidra till integration av invandrare var dock särskilt i fokus. Den samtidigt lanserade webbportalen innehåller såväl värdefull information från relevanta politikområden som goda exempel från projekt och ger också möjligheter till interaktivitet och partnersökning inför framtida transnationella samarbetsprojekt. Den svenska representationen/närvaron på portalen – liksom på forumet – är dock jämförelsevis blygsam, men glädjande är att NTG-asyl & integration/hemsidan www.temaasyl.se anges i flera sammanhang som en viktig informations- och kunskapskälla.
Europeiskt samarbete om integration av invandrare på arbetsmarknaden - Tyskland i stark ledning för transnationellt nätverk
2009-04-21
Som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera har s k Transnationella lärandenätverk (TLN) etablerats inom ramen för Europeiska socialfonden i syfte att skapa fora för spridning av goda exempel och erfarenheter från projekt – och därmed påverka system och policies på europeisk/nationell nivå. Arbetet i det nyligen inrättade transnationella lärandenätverket Increasing the Participation of Migrants on the Labour Market fortskrider i god takt och vid det senaste mötet för nätverkets styrgrupp i Berlin, enades deltagarna om en rad viktiga frågor. Nätverkets tre arbetsgrupper (tillika delteman) – för validering av yrkeskunskaper/kompetens, anti-diskriminering och regional/lokal samverkan – inleder sina verksamheter med ett gemensamt möte i juni. En särskild arbetsgrupp kommer att utveckla ett verktyg för benchmarking, anpassat till nätverkets tre delteman för att identifiera och validera goda exempel från projekt i medlemsstaterna. Målgruppens medverkan i detta arbete betonades särskilt under mötet, och det svenska förslaget om s k Target Group Auditing (målgruppsgranskning/validering) av projekt väckte stort intresse.
Färre asylsökande till Sverige – fler till övriga Europa. UNHCR publicerar ny statistik
2009-03-26
UNHCR:s statistik över asylsökande i världen år 2008 visar att antalet asylsökande ökat för andra året i rad. Jämfört med år 2007 ökade antalet asylsökande till de 51 s k industrialiserade länderna med tolv procent, från 341 000 år 2007 till 383 000 personer år 2008. Även antalet asylsökande till EU ökade, dock något mindre, från 223 000 till 238 000, en ökning med sex procent. Bland de länder i Europa som tog emot flest asylsökande märks Frankrike (35 000), Italien (31 000), Storbritannien (30 500) och Sverige (24 400). För Sveriges vidkommande skedde en stark minskning av antalet asylsökande mellan 2007 och 2008 som en följd av en mera restriktiv asylpolitik, enligt UNHCR. Antalet asylsökande ökade i stället till de nordiska grannländerna; till Norge mer än dubbllerades antalet asylsökande under 2008, från 6 500 år 2007 till 14 400, och till Finland skedde nästan en tredubbling, från 1 400 till drygt 4 000. De flesta asylsökande kom under 2008 fortfarande från Irak, även om antalet minskat jämfört med tidigare år. Andra stora asylgrupper till EU kom från Ryssland, Somalia, Serbien, Pakistan och Afghanistan. Ökningen av antalet asylsökande från Afghanistan var särskilt stor, hela 62 procent (totalt kom 13 500 personer). Även antalet asylsökande från vissa länder i Afrika ökade kraftigt.
Finskt kvalitetssäkringsprojekt inom asylmottagandet - ett gott exempel också för Sverige
2009-03-26
Det finska projektet LATU, finansierat av Europeiska flyktingfonden och med mål att skapa ett enhetligt system för kvalitetssäkring av asylmottagandet i Finland, har nu avslutats. Projektet bygger på den europiska kvalitetssäkringsmodellen EFQM (European Foundation for Quality Management) , vilket innebär att det framtagna konceptet kan anpassas och appliceras på asylmottagandesystem även i andra medlemsstater. Sverige har genom representation i projektets styrgrupp från NTG-asyl & integrations och Migrationsverkets sida kunnat följa projektverksamheten och NTG-asyl & integration har även bidragit med ett avsnitt i projektets slutrapport. Det färdigutvecklade konceptet för kvalitetssäkring skall nu implementeras i det finska asylmottagandesystemet – i en tid när asylinvandringen till Finland ökat betydligt. Omkring 6 000 asylsökande beräknas komma till landet under 2009 jämfört med drygt 4 000 år 2008.
Egenmakt för ett öppet samhälle - spanskinspirerade förslag från Folkpartiet
2009-03-26
I likhet med Moderaterna har Folkpartiet lanserat en rad nya förslag för ett bättre asylmottagande och en bättre integrationspolitik. I en nyligen publicerad rapport, Egenmakt för ett öppet samhälle – mottagande och arbete, sammanställd av en integrationspolitisk arbetsgrupp inom FP, redovisas inte mindre än 31 förslag till förändringar/förbättringar av asyl- och integrationspolitiken, allt ifrån separering av asylprövning och mottagande till statliga garantilån för upprustning av miljonprogramsområden. Det senare förslaget, som också innebär att vissa kvarter i stadsdelar inom dessa områden rivs, har väckt debatt. Ett annat förslag handlar om inrättandet av en ny högskola för migrations- och integrationsfrågor i syfte att utbilda en mer professionell kader av personal inom i första hand myndigheter som arbetsförmedling, socialförvaltning, Migrationsverk, polis samt sjuk- och hälsovård. Skolan har stora likheter med den högskola i Madrid i Spanien som den tidigare FP-riksdagsmannen Mauricio Rojas numera är rektor för, La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación.
Interkulturell dialog eller meningsfull interaktion? Nya perspektiv på integration och värdegrund
2009-03-25
Europarådets Vitbok om interkulturell dialog, Living Together As Equals in Dignity, pläderar för ett nytt integrationspolitisk paradigm, i vilket man för samman de positiva sidorna från en politik som bygger på assimilation respektive kulturrelativism/mångkultur. Gabriella Battaini-Dragoni, generaldirektör på Europarådet, presenterade nyligen dessa tankegångar för integrationsminister Nyamko Sabunis idérum för en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige. En delvis annan infallsvinkel på värdegrundsfrågorna presenterades för idérummet av Reannan Rottier och June Mason från den brittiska regeringens tvärpolitiska samarbetsgrupp Communities and Local Government som bl a har till uppgift att arbeta med att, som det heter, stärka lokalsamhällets sociala sammanhållning. Här handlar det om att stimulera till positiva relationer mellan de boende i lokalsamhället, delvis med metoder som påminner om den form av grannskapsarbete som var populärt också i Sverige under 1970-talet.
Hur öppet ska Europa vara? Val till EU-parlamentet påverkar den gemensamma asylpolitiken
2009-03-25
I juni hålls val till Europaparlamentet i EU:s alla medlemsstater. Drygt 375 miljoner väljare runt om i Europa ska utse 736 ledamöter till EU:s enda folkvalda församling. I samband med att EU-parlamentet får allt mer att säga till om kan det komma att ha stor betydelse för utvecklingen av den gemensamma migrations- och asylpolitiken vilken politisk grupp som vinner majoritet i parlamentet. Den europeiska flyktingorganisationen ECRE (European Council on Refugees and Exiles) uppmanar i ett manifest Europas väljare att lägga sin röst på de kandidater som värnar om flyktingars och asylsökandes rättigheter.
Från oviss väntan till aktiv väntan? Allt längre väntetider för asylsökande – och allt färre i organiserad sysselsättning eller arbete
2009-03-11
Väntetiderna för asylsökande har ökat kraftigt de senaste åren, trots omfattande insatser och kampanjer från den nya ledningens sida på Migrationsverket. De sammanlagda väntetiderna, vad gäller beslut i första och andra instans, har de senaste åren ökat från 375 dagar 2006 till 471 dagar 2008. Däremot har antalet som deltar i s k organiserad sysselsättning eller som har ett arbete minskat, från tidigare runt 40 procent till drygt 30 procent. Situationen har med andra ord försämrats jämfört med tidigare, trots regeringens krav på Migrationsverket att genomföra en form av arbets-/aktivitetslinje i asylsystemet. Det omdebatterade ”egna boendet”, där den asylsökande själv väljer sitt boende, dvs bor hos släktingar eller vänner, istället för i Migrationsverkets anläggningar, tycks öka i popularitet. Mer än hälften av de asylsökande föredrar ett eget boende. Uppgifterna kommer från Migrationsverkets nyligen publicerade verksamhetsprognos, där det också framgår att antalet asylsökande beräknas minska under 2009, från runt 24 400 år 2008 till omkring 23 000 år 2009 och ytterligare något färre de närmaste åren. Antalet ensamkommande asylsökande barn förväntas däremot öka kraftigt, uppemot 2 000 barn/ungdomar beräknas söka asyl i Sverige under året, jämfört med 1 400 under 2008.
Europeisk asylpolitik i Stockholmsförorten Husby
2009-03-06
Det av EU:s representationskontor, Europa Direkt och NTG-asyl & integration/Europeiska socialfonden nyligen anordnade frukostseminariet om asyl-, migrations- och integrationspolitik var både välbesökt och uppskattat. Seminariet ägde rum i Stockholmsförorten Husby. Publiken efterlyste fortsatt dialog och meningsutbyte mellan medborgare, beslutsfattare och politiker, de senare denna gång representerade av Peter Bosch från EU-kommissionen, migrationsminister Tobias Billström från den svenska regeringen och oppositionsborgarrådet Ann-Margrethe Livh (V) från den lokala/regionala nivån, Stockholms stad, tillika bosatt i grannbyn till Husby, Rinkeby. Arrangörerna utlovade också fler liknande möten – och mera tid. Senare i höst, under det svenska ordförandeskapet, räknar representationskontoret bl a att ordna möten mellan medborgarna och berörda kommissionärer (bl a Jaques Barrot och Margot Wallström).
Rosengårdsrapporten – fel men ändå rätt? Att bedöma hot mot demokrati och värdegrund – i Sverige respektive Tyskland
2009-02-26
Den av svenska regeringen beställda studien om förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering har väckt livlig debatt. Studien, som genomfördes av bl a Försvarshögskolan, är enligt regeringen ett första led i arbetet med att analysera utvecklingen av antidemokratiska krafter i samhället och inhämta kunskaper om åtgärder för att motverka hot mot demokratin. Tema Asyl & integration har tidigare rapporterat om en liknande studie från Tyskland, Muslime in Deutschland. Studie zu Integration, Integrationsbarriere, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierte Gewalt. I bägge fallen handlar det om angelägna samhällspolitiska frågor och det kan därför vara av intresse att jämföra de två studierna, både vad gäller upplägg och resultat. Den svenska studien har kritiserats för bristande vetenskaplig kvalitet. Jämfört med den tyska studien förefaller kritiken befogad. De tyska forskarna är också mycket försiktiga med att dra slutsatser från sitt omfattande material – i motsats till de svenska, som trots studiens begränsningar avslutas med en längre åtgärdskatalog.
Radikala moderata förslag? Förslag om asylmottagande och introduktion från arbetsgrupp (M) väcker debatt
2009-02-26
Moderaterna tillsatte 2007 en arbetsgrupp i syfte att granska och utveckla centrala delar av migrations- och integrationspolitiken, bl a asylmottagandet och introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare. Arbetsgruppen har nu presenterat sin slutrapport, Fler vägar in – nycklar till Sverige och det svenska samhället, som väckt en livlig debatt, främst därför att flera av förslagen uppfattas som en skärpning av politiken med ytterligare krav på anpassning från invandrarnas sida och sanktioner mot dem som inte följer värdlandets regler och normer. Här finns också en rad förslag som skall stödja egenansvar och entreprenörskap. Rapporten inleds med ett citat från Vilhelms Mobergs Utvandrarna: ”Det var de djärvaste som bröt upp först…” Citatet kontrasteras retoriskt mot en av de tidiga invandrarutredningarnas (1974) hänvisning till ”bidrag från det allmänna” – för dem som inte har ett arbete.
Tjeckiens ordförandeskap markerar ny start för EU:s gemensamma asylsystem
2009-02-26
För första gången agerar Tjeckien ordförandeland för EU och under detta första halvår av 2009 påbörjas arbetet med att ta fram en ny grund för det europeiska asylsystemet. Under det svenska ordförandeskapet, den andra halvan av 2009, skall sedan ett nytt flerårigt program för asyl- och migrationspolitiken antas. Medan nya förslag förbereds uppmärksammas emellertid återigen hur medlemsstater ännu inte följer de direktiv som redan antagits inom området. Oacceptabelt, anser EU-parlamentet och flyktingorganisationer och efterlyser strängare krav på uppföljning och sanktioner.
Från oviss väntan till aktiv väntan? Ekonomiska incitament skall styra asylsökande
2009-02-26
Den nyligen presenterade asylmottagandeutredningen föreslår visserligen inget systemskifte men berör många viktiga frågor från i flera fall nya perspektiv. En fullständig organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och mottagande föreslås förvisso inte heller, men ett ökat operativt ansvar för bl a kommuner och frivilligorganisationer aviseras. Mycket kraft ägnas i utredningen åt att argumentera för olika ekonomiska incitament i syfte att styra asylsökandes boende; fördjupade resonemang om de faktiska effekterna av detta slag av ekonomiska styrmedel saknas dock. I övrigt ges en oförändrat dyster bild av de asylsökandes situation vad gäller arbete, s k organiserad sysselsättning och praktik. Arbetslinjen skall gälla också asylsökande och man öppnar för möjligheten att i princip kunna arbeta redan från första dagen. Ett sådant förslag, tillsammans med utsikten att, som det heter, byta spår för asylsökande som fått avslag på asylansökan, kan sannolikt få betydligt större effekter vad gäller arbete, självförsörjning och framtida integration än de övriga förslagen till mera konventionella åtgärder.
Europeiska året för kreativitet och innovation – 2009
2009-02-23
Social innovation var temat för den slutkonferens för gemenskapsinitiativet Equal som ägde rum i Lissabon i december 2008. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso påminde i sitt tal konferensdeltagarna om att år 2009 skulle bli det europeiska året för kreativitet och innovation. Social innovation spelar en avgörande roll för en europeiska sociala modellens utveckling och överlevnad, enligt Barroso, som också påpekade att Equal-programmet gett väsentliga bidrag till socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Det nu utlysta Europeiska året för kreativitet och innovation har ett brett upplägg och innefattar allt från utbildning, forskning, teknik och entreprenörskap inom företagande till kultur och konst. Behovet av sociala innovationer kan dock sägas vara särskilt stort i en tid av ekonomisk nedgång och kris; att slå vakt om de utsatta gruppernas rättigheter och bidra till rimliga levnadsvillkor för alla är en förutsättning för en bibehållen social sammanhållning.
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ Sverige senfärdigt i europeiskt samarbete
2009-02-20
Inom ramen för det transnationella samarbetet i Europeiska socialfonden har ett antal s k Transnationella lärandenätverk etablerats. Två av dessa är av stort intresse för det samarbete som skall finnas mellan de nationella/regionala temagrupperna i Sverige i socialfonden och lärandenätverken på EU-nivå: Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment och Social and Vocational Integration of asylumseekers and Victims of Trafficking. Vid de två lärandenätverkens konstituerande sammanträden i Berlin i januari 2009 framkom att det redan i inledningsskedet finns en rad beröringspunkter, gemensamma prioriteringar och utvecklingsområden mellan de medverkande medlemsstaterna/regionerna i lärandenätverken och de svenska temagrupperna. Liknande kopplingar finns också med prioriteringar och aktiviteter till framtida projekt inom Europeiska integrationsfonden – nu aktuell genom den första utlysningen av projektmedel. Bland de nya nätverken på EU-nivå och temagrupperna på regional/nationell nivå i Sverige finns flera inslag som också är av stort intresse för alla som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor med målgrupp asylsökande och flyktingar/invandrare.
Första utlysningen av projektmedel i Europeiska integrationsfonden
2009-01-23
Den sedan länge aviserade första utlysningen av projektmedel i den nyinrättade Europeiska integrationsfonden är nu aktuell. Senaste den 17 februari skall ansökningar vara inlämnade till Svenska ESF-rådet som är ansvarig myndighet för fonden i Sverige. I programmet för utlysningen framgår att två s k prioriteringar valts: Tillämpning av de gemensamma grundprinciperna för integration och Transnationellt samarbete. I det något svåröverskådliga programdokumentet för 2007/2008 framgår vidare att det under respektive prioritering finns ett antal s k åtgärder, som i sin tur kan/skall bestå av ett antal aktiviteter. Nya perspektiv och frågeställningar inom integrationspolitiken skall introduceras genom fonden i Sverige och målgruppsmedverkan – egenmakt/empowerment – kommer att vara ett villkor för genomförandet av flertalet projekt.
Transnationellt samarbete i Europeiska socialfonden
2009-01-23
Det transnationella samarbetet inom Europeiska socialfonden har, som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera, påbörjats med deltagande från de flesta medlemsstaterna. Två av de aktuella s k Transnationella lärandenätverken (Transnational Learning Network, TNL, som motsvarar de Europeiska temagrupperna, ETG, i Equal), behandlar introduktion och integration av nyanlända invandrare respektive mottagande av asylsökande. Tema asyl & integration kommer att följa de båda temagruppernas arbete, närmast i tiden genom att delta i gruppernas konstituerande möten i Berlin i slutet av januari 2009. Flera olika slag av transnationellt samarbete är möjligt i den nya socialfonden (ESF). Förutom samarbete mellan de enskilda projekten – som måhända inte är lika utvecklat och systematiserat som i t ex Equal – kan samarbete etableras mellan enskilda (frivillig-)organisationer i projekten, mellan nätverk och mellan myndigheter ansvariga för fonden i respektive medlemsstater. De nya partnerskapen och nätverken skall – på grundval av projekterfarenheter och -resultat – kunna ta initiativ till reformer och förslag på nationell, bi-/multilateral och EU-nivå. Partnerskapen bygger delvis vidare på de s k community of practice (lärandeplattformar) som etablerades i slutfasen av Equal-programmet.
Finansiell kris ger minskad migration? Tio viktigaste frågorna om migration i världen 2008
2009-01-23
Den välrenommerade tankesmedjan Migration Policy Institute (MPI) i Washington DC har åter rankat de tio viktigaste migrationsfrågorna i världen under 2008 – och spekulerar också om vilken 2009 års viktigaste fråga kan tänkas bli. Enligt MPI är den centrala frågan för flera av den rika världens ekonomier och regeringar hur man nu – i en tid av ekonomiska åtstramningar och arbetslöshet – skall hantera de många invandrare som kommit till länderna som en följd av en förhållandevis generös syn på invandring av arbetskraft. Spanien, Storbritannien, USA och Irland är exempel på länder som idag drabbats av det som i rankinglistan kallas för ”buyer´s remorse”. Svensk invandringspolitik omnämns i samband med konkurrensen om de högutbildade arbetskraftsinvandrarna. Den nya svenska modellen – där arbetsgivarna fått en avgörande roll i besluten om rekrytering av arbetskraftsinvandrare (och asylsökande kan ”byta spår”) – väcker intresse även internationellt.
Bättre test för amerikanskt medborgarskap?
2009-01-23
Sedan 1906 har invandrare som ansökt om amerikanskt medborgarskap fått genomgå någon form av test, framförallt i engelska men också i medborgarkunskap. Testen i dess nuvarande form är från 1952, även om den reviderats, senast 1986. Nu har migrationsmyndigheten i USA, efter drygt tio år av utvecklingsarbete, presenterat en ny test för invandrare som ansöker om amerikanskt medborgarskap. Den nya testen skall vara mera ”meningsfull”, vara konstruerad så att den tar hänsyn till utsatta gruppers förmåga att besvara testfrågorna och även underlätta administrationen av testförfarandet (under 2008 hade 1,2 miljoner invandrare ansökt om att genomföra testen). I synnerhet det avsnitt som handlar om medborgarkunskap (civics) har genomgått stora förändringar. Det omsorgsfulla arbetet med att förnya testen är av stort intresse även för liknande verksamheter i Europa, och finns redovisat i en rapport från MPI, Migration Policy Institute.
Svenskar minst oroade - ny rapport från Eurostat
2009-01-23
I en nyligen redovisad enkät från Eurostat om medborgarnas syn på olika samhälls- och politikområden, framgår att Sverige är den medlemsstat (av EU 15) där invånarna är minst oroade över utvecklingen inom asyl- och migrationsområdet. Endast omkring hälften av de tillfrågade uttalade sin oro – feelings of concern – över utvecklingen på dessa områden och den politik som förs. I länder som Malta, Spanien och Danmark fanns en stark oro över utvecklingen inom migrationsområdet; Danmark var ett av de länder där invånarna uttryckte oro också över asylpolitiken. Värt att notera är att de nya medlemsstaterna, som också ingick i enkäten, samtliga placerade sig långt ner på skalan med ”oroade” medborgare. Förutom frågor om migration och asyl omfattade enkäten även områden som gränskontroll, drogpolitik, barnens rättigheter och utbyte av polisär information mellan medlemsstaterna.