Europeiskt samarbete om integration av invandrare på arbetsmarknaden - Tyskland i stark ledning för transnationellt nätverk

2009-04-21

Som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera har s k Transnationella lärandenätverk (TLN) etablerats inom ramen för Europeiska socialfonden i syfte att skapa fora för spridning av goda exempel och erfarenheter från projekt  – och därmed påverka system och policies  på europeisk/nationell nivå.  Arbetet i det nyligen inrättade transnationella lärandenätverket Increasing the Participation of Migrants on the Labour Market fortskrider i god takt och vid det senaste mötet för nätverkets styrgrupp i Berlin, enades deltagarna om en rad viktiga frågor. Nätverkets tre arbetsgrupper (tillika delteman) – för validering av yrkeskunskaper/kompetens, anti-diskriminering och regional/lokal samverkan – inleder sina verksamheter med ett gemensamt möte i juni. En särskild arbetsgrupp kommer att utveckla ett verktyg för benchmarking, anpassat till nätverkets tre delteman för att identifiera och validera goda exempel från projekt i medlemsstaterna. Målgruppens medverkan i detta arbete betonades särskilt och det svenska förslaget om s k Target Group Auditing (målgruppsgranskning/validering) av projekt väckte stort intresse.

Förbättring av system och policies…

Syftet med de transnationella nätverken inom Europeiska socialfonden är att genom att identifiera och validera goda exempel från projektverksamheten i medlemsstaterna påverka system och policies på nationell och EU-nivå (en utförlig beskrivning av det transnationella arbetet återfinns i tidigare artiklar på Tema asyl & integration). Olika metoder används för att få fram den kritiska massa av projekterfarenheter som är nödvändig för att med tillräcklig kraft kunna argumentera för en system-/policyförändring.

Det nu aktuella lärandenätverket gör också redan inledningsvis en gedigen satsning på att bygga upp en arsenal av verktyg och metoder för projektvalidering och jämförelse/lärande av projektresultat. Samtidigt kommer man att noggrant följa utvecklingen inom berörda politikområden, processer och program på EU-nivå. Komplementaritet och samverkan med andra EU-program, som t ex Europeiska integrationsfonden, skall etableras och en kartläggning av redan befintliga projektresultat/goda exempel från i första hand Equal skall genomföras. Inom både utbildnings- och integrationspolitiken pågår en rad viktiga processer och aktiviteter som berör nätverkets arbete, varav några skall föras vidare och beslutas under det svenska ordförandeskapet hösten 2009, bl a inom ramen för det s  k Stockholmsprogrammet om den gemensamma asyl- och migrationspolitiken.

…och av Europeiska socialfonden

Nätverket kommer också att arbeta med ett programperspektiv, dvs granska socialfondens effektivitet som systemförändrare: levererar fonden och projekten önskat resultat och till vilken kostnad? Här avser man att bl a utveckla verktyg för mätning av projektens effekter och resultat, i första hand inom de mera avgränsade verksamhetsområden/teman som de tre arbetsgrupperna behandlar.

I bägge fallen – system/policypåverkan och programeffektivitet – kommer man att systematiskt engagera beslutsfattare och politiker (stakeholders) i syfte att förankra verksamhet och resultat. Som tidigare nämnts kommer också olika metoder för målgruppsmedverkan/konsultation att användas och det svenska konceptet med s k Target Group Auditing kan här appliceras och vidareutvecklas.

Många intressenter - arbetsgivarnas medverkan efterlyses

Sysselsättning och integration av invandrare berör en rad olika politikområden och samhällsfunktioner. En sammanställning av aktuella processer och program på EU-nivå skall göras, likaså en kartläggning av relevanta organisationer och s k stakeholders, några av dem tänkta att ingå i en bredare referensgrupp till nätverket. Här nämndes särskilt nödvändigheten av att även näringslivet/arbetsgivarna finns representerade; ett  viktigt bidrag till en förbättrad integration av invandrare kan t ex ges av näringslivet genom de organisationer och modeller för företagens sociala ansvar (Corporate social responsability) som finns etablerade på både nationell och EU-nivå.

Ambitiös tidtabell

Under maj-juni kommer arbetsgrupper och övriga verksamheter att konsolideras. Ordföranderegion/stat i de olika arbetsgrupperna har redan utsetts: Validering (delstaten Berlin), anti-diskriminering (Flandern) och regional samverkan (Aragonien och Andalusien). Sverige finns nu preliminärt representerat i nätverket genom den nationella temagruppen TIA (Tema integration i arbetslivet, projektägare REMESO vid Linköpings universitet) och förhoppningsvis, inom en snar framtid, också den regionala temagruppen nyanlända/integration i Stockholms län. I synnerhet den senare är intressant som samarbetspartner genom att man i temagruppen kombinerar insatser från Europeiska flyktingfonden med socialfonden. En länk till de svenska projekten inom Europeiska integrationsfonden bör också snarast etableras/formaliseras genom Svenska ESF-rådets medverkan. Härigenom öppnas en rad goda möjligheter till transnationella kontakter och utbyten mellan de olika programmen, helt i linje med den komplementaritet och de synergier som EU-kommissionen efterlyser.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se