Här återfinns samtliga nyheter publicerade på hemsidan under 2004.

Nyhetsarkiv 2004


NTG-asyl, Equal och tema asyl i Litauen
2004-12-22
Utvecklingspartnerskapen i de nya medlemsstaterna är av stort intresse för NTG-asyl och de svenska partnerskapen. NTG-asyl har sedan tidigare kontakter med Litauen och anordnade, tillsammans med UP ReKOMP i Uppsala, i början av december ett mycket uppskattat besök i Sverige för en delegation från Litauen. Ett senare inslag i utbytet mellan länderna har genomförts inom ramen för Östersjöprojektet BSN-ESF. En bildberättelse från gymnasieskolan i Alanta redovisar resultatet.
Förslag till nationell politik
2004-12-22
NTG-asyl har för tredje året i rad levererat förslag till utveckling av den nationella politiken inom ramen för den årliga återrapportering till Näringsdepartementet som Svenska ESF-rådet är ålagd av regeringen. Förslagen är ett led i den återrapportering som ESF-rådet årligen skall göra till Näringsdepartementet utifrån projektverksamheten i Equal och Växtkraft Mål 3.
Utanförskapets karta
2004-12-08
Folkpartiet har presenterat en ny rapport om situationen i ett antal kommuner och stadsdelar i Sverige - Utanförskapets karta. Rapporten visar bland annat på en mycket låg - och i många fall sjunkande - sysselsättningsgrad i dessa områden vilket tas som intäkt för att den av regeringen förda integrations- och arbetsmarknadspolitiken misslyckats.
En förnyad Lissabonstrategi - "naming, shaming and faming"
2004-12-07
Vid EU:s toppmöte möte i Lissabon i mars 2000 slog medlemsstaterna fast den s k Lissabonstrategin med målet att EU år 2010 skall vara " världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning."
Equal utvärderat - läs Ledningskonsulternas rapport!
2004-12-07
Ledningskonsulterna AB har på ESF-rådets uppdrag genomfört den andra halvtidsutvärderingen av Equal-programmet. Utvärderingen har tyngpunkt på ledning, styrning och uppföljning av programmet samt spridning/påverkansarbetet i fas III. I synnerhet de nationella temagruppernas och de övriga aktörernas roller i fas III ges en intressant belysning.
Europeisk handbok för integration
2004-11-23
I juni 2003 publicerade EU-kommissionen ett Meddelande om Invandring, integration och sysselsättning. Meddelandet var det första steget för att utveckla en gemensam europeisk policy och strategi på integrationsområdet. I september 2004 redovisades den första rapporten om utvecklingen i medlemsstaterna sedan Meddelandet och nu lanseras En europeisk handbok för integration, ett av de första konkreta resultaten av integrationspolicyn.
Fortsatt kritik mot långsam och kostsam asylprövning
2004-11-22
Två nyligen publicerade rapporter bekräftar återigen svårigheterna med att bedriva en effektiv asylprövning: Riksrevisionens Snabbare asylprövning samt Migrationsverkets resurser av Marie Bengtssons vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund.
Att möta de ensamkommande barnen - ny rapport från Rädda barnen
2004-10-28
Uppskattningsvis 100 000 barn och ungdomar lever utan vårdnadshavare i Europa. Sedan 1989 har 8 000 ensamkommande barn och ungdomar ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. De senaste åren har omkring 500 ensamkommande flyktingbarn årligen kommit till Sverige.
Ny prognos från Migrationsverket - något färre asylsökande och inskrivna i mottagningssystemet men fortsatt långa väntetider
2004-10-25
Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos för 2004 - 2006 visar på en viss minskning av antalet asylsökande de kommande åren. Antalet asylsökande under 2004 beräknas bli 24 000 respektive 22 000 år 2005. Antalet inskrivna i mottagningssystemet beräknas också minska något, från för närvarande cirka 40 000 till mellan 33 - 35 000 år 2005.
Avgående kommissionären Antonio Vitorino redovisar sin syn på EU:s framtida asyl- och migrationspolitik
2004-10-20
Vid en konferens den 4 oktober anordnad av European Policy center och King Baudouin Foundation i Bryssel, utvecklade Antonio Vitorino, ansvarig för direktoratet Rättsliga och inrikes frågor vid EU-kommissionen, sin syn på Tammerforsprocessen.
Tankeväckande intervjuer med aktörer i den integrationspolitiska maktutredningen
2004-10-18
Paraplyprojektet, ett utvecklingspartnerskap inom ramen för Equals spridnings- och påverkansstrategi, publicerade nyligen en intervju med demokrati-, integrations- och jämställdhetsminister Mona Sahlin på sin hemsida.
Ny kommissionär, ny politik?
2004-10-10
Efter de många turerna kring den av Italien nominerade kommissionären Rocco Buttiglione - som ledde till att hans kandidatur togs tillbaka - har Italien nu nominerat en ny kandidat till posten som kommissionär för Direktoratet för frihet, säkerhet och rättvisa (tidigare Direktoratet för inrikes och rättsliga frågor), nuvarande utrikesministern i Berlusconis regering, Franco Frattini.
Läger eller mottagningspunkter?
2004-10-06
På ministermötet i slutet av september kom EU:s medlemsstater överens om att upprätta uppsamlingsläger i Nordafrika för flyktingar och asylsökande. Det är emellertid felvisande att kalla det för läger, menar man från EU-håll. Det handlar snarare om hjälpcentraler eller mottagningspunkter, enligt ministrarna.
Rapport från Integrationsverket om integrationsindikatorer
2004-09-29
Jose Alberto Diaz, forskningsledare på Integrationsverket, har författat rapporten Integration och indikatorer - några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer. Rapporten vänder sig till aktörer som arbetar med att utveckla analysverktyg för uppföljning och utvärdering av integrationsinsatser.
UNHCR:s halvårsrapport: minskat antal asylsökande
2004-09-07
Under första halvåret 2004 minskade antalet asylsökande till de industrialiserade länderna med runt 20 procent jämfört med motsvarande period 2003. Europa mottog 18 procent färre asylsökande första halvåret 2004 jämfört med 2003 (147 000 respektive 179 000).
Fyra nyttiga nyhetssidor
2004-09-07
Informationen om den europeiska debatten i asyl- och migrationsfrågor - till exempel vad gäller det europeiska gemensamma asylsystemet - är ofta mycket bristfällig i Sverige. Genom att följa rapporteringen på www.temaasyl.se kan ni få en bild av den europeiska utvecklingen och debatten med fokus på mottagande, integration och re-integration av asylsökande och flyktingar. För den som önskar få en bredare bild rekommenderas fyra nyhetssidor på Internet
Tydligare styrning av Migrationsverket - ny rapport från Statskontoret
2004-08-26
Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett Migrationsverkets organisation, rutiner och former för beslutsfattande och ansvarsfördelning. Statskontoret ger en delvis ganska dyster bild av verksamheten: "Verksamheten har under en lång följd av år haft...samma problem - långa handläggningstider, bristande enhetlighet i bedömningen, svårigheter att få förtroende hos allmänheten... Verksamheten har omorganiserats flera gånger, ledningar har bytts, utredningar gjorts och åtgärder har vidtagits för att förbättra den interna verksamheten..."
Vad händer med Europeiska socialfonden efter år 2006?
2004-08-09
EU-kommissionen har nyligen redovisat sitt förslag till den framtida socialfonden för programperioden 2007 - 2013. Ett centralt mål är att ytterligare förstärka länken mellan Europeiska socialfonden och den Europeiska sysselsättningsstrategin samt till de olika aktiviteter och program som syftar till social inkludering och förbättrad yrkesutbildning (bland annat den nya generationen utbildningsprogram). Hög prioritet skall ges social och yrkesmässig integration av invandrare, enligt förslaget, bland annat genom förbättrad validering och tillvaratagande av invandrares utländska utbildning och yrkeserfarenhet.
NTG-asyl får genomslag i Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2004
2004-08-06
Några av de rekommendationer och goda exempel från projektverksamheten, som NTG-asyl förde fram i sin skrivelse till ESF-rådet/regeringen inför arbetet med Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2004, har lyfts fram i den slutliga versionen av planen.
"The challenges of integration" - ny konferensrapport från Europeiska temagruppen asyl
2004-06-24
Den europeiska temagruppen asyl anordnade i april den första europeiska konferensen och utställningen om yrkesmässig och social integration av asylsökande under rubriken "The challenges of integration".
Samsynsdokument motverkar höga vårdkostnader?
2004-06-08
Ohälsa är ett av de största hindren för en framgångsrik introduktion. Undersökningar pekar på att var fjärde nyanländ invandrad är sjukanmäld under introduktionen. För att minska ohälsans effekter vid etableringen i Sverige har Integrationsverket tagit initiativ till samverkan mellan ett antal aktörer på området i syfte att öka samsynen kring hälsan och vikten av hälsofrämjande insatser under de nyanländas första tid.
Regeringen har tillsatt en utredning om tidsbegränsade uppehållstillstånd för bl a asylsökande som saknar ID-handlingar
2004-05-25
Regeringen har tillsatt en utredning om tidsbegränsade uppehållstillstånd för bl a asylsökande som saknar ID-handlingar. Utredare är Hans Emanuelsson, Migrationsverket. Eftersom omkring 90 procent av de asylsökande i nuläget saknar sådana handlingar kan konsekvenserna av en eventuell lagändring bli omfattande, både vad gäller insatser under väntetiden och integrationspolicy och -aktiviteter under den tid det tidsbegränsade uppehållstillståndet gäller.
Fortsatt debatt om Integrationspolitiska maktutredningen
2004-05-18
I senaste numret av tidskriften Axess (nr 4/2004) ges i artikeln "Fri forskning i kollision med regeringens ideologiproduktion" en analys av turerna kring den av regeringen tillsatta och nu nedlagda Integrationspolitiska maktutredningen. Artikeln är skriven av Shirin Ahlbäck Öberg, Fil.dr i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Överläkare Göran Bodegård: "Asylsökande flyktingbarn utvecklar livshotande funktionsbortfall"
2004-05-14
En viktig utgångspunkt för Equal-programmets Tema asyl är asylsökandes hälsosituation. Insatser för att befrämja integration eller förbereda ett eventuellt återvändande vid avslag måste vara relaterade till de asylsökandes hälsa. Ytterligare studier och analyser behövs, i synnerhet när det gäller kopplingen mellan hälsa/ohälsa, vårdbehov och "uppkomsten" av humanitära skäl som grund för bifall. Inom ramen för regeringens satsningar mot ohälsa måste de asylsökandes situation uppmärksammas och relateras till insatserna för att förbättra asylmottagning och flyktingintroduktion.
Tio nya medlemsstater den 1 maj!
2004-05-01
Den 1 maj får vi tio nya medlemmar i Europeiska Unionen. De nya medlemsstaterna ingår därmed i det gemensamma europeiska asylsystemet och innefattas också av de olika direktiven, bland annat det om mottagande av asylsökande.
Ett seminarium om integration och sysselsättning för asylsökande den 22 juni i Stockholm
2004-04-30
Den nationella temagruppen asyl inom EU-programmet Equal anordnar ett seminarium om integration och sysselsättning för asylsökande den 22/6 2004 i Stockholm.
Migrationsverket presenterar ny verksamhets- och utgiftsprognos
2004-04-29
Av den verksamhets- och utgiftsprognos som Migrationsverket överlämnade till regeringen den 15 april framgår att allt färre söker asyl. Verket bedömer att 26 000 personer söker asyl i Sverige 2004. Detta kan ställas i relation till den tidigare prognosen på 29 000 asylsökande. Antalet asylsökande har gått ned sedan årsskiftet och asylsökande under det första kvartalet är ca 2 000 per månad, en minskning med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.
Arbetsgruppen Samverkan för arbetsmarknadsintegration har överlämnat sin slutrapport
2004-04-28
Arbetsgruppen Samverkan för arbetsmarknadsintegration tillsattes av regeringen i januari 2003 och har varit sammansatt av representanter för Regeringskansliet och Svenskt Näringsliv. Gruppens uppgift var att att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare på arbetsmarknaden bättre kan tas tillvara av offentliga aktörer, samt föreslå hur en närmare samverkan på området kan komma till stånd. Den 28 april överlämnade gruppen sin slutrapport Öppna dörrar - sänkta trösklar.
Integrationspolitiska maktutredningen läggs ner (2004-04-22)
2004-04-22
Regeringen beslutade den 22 april 2004 att Integrationspolitiska maktutredningen skall upphöra. Utredaren docent Anders Westholm kommer att få i uppdrag att slutföra och redovisa en medborgarundersökning samt administrera utgivningen av ytterligare rapporter, som påbörjats inom Integrationspolitiska maktutredningen. Undersökningen och rapporterna kommer att publiceras som självständiga forskarrapporter i departementsserien.
Ny avhandling
2004-04-19
Fredagen den 16 april försvarade Saman Rashid, Institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet sin avhandling med titeln Immigrants’ Income and Family Migration. I avhandlingen har Rashid studerat invandrares ekonomiska situation i Sverige, till exempel i termer av ursprungsland.