Ett seminarium om integration och sysselsättning för asylsökande den 22 juni i Stockholm

2004-04-30

Den nationella temagruppen asyl inom EU-programmet Equal anordnar ett seminarium om integration och sysselsättning för asylsökande den 22/6 2004 i Stockholm.

Seminariet belyser frågan om arbete och praktik under väntetiden från bland annat följande aspekter:

- hur har direktivet om miniminormer för mottagandevillkor, vilket bland annat innefattar tillträde till arbetsmarknaden, genomförts i Sverige?

- vilka insatser gör Arbetsmarknadsverket för att underlätta för asylsökande att få ett arbete?

- finns det konkurrens från den informella sektorn när det gäller att erbjuda arbete till asylsökande?

- vilka aktiviteter skall väntetiden innehålla för att vara till nytta för den asylsökande, för mottagar-/värdlandet och vid ett återvändande, för ursprungslandet/ motsvarande?

Seminariets andra del innehåller en presentation av tre goda exempel på EU-finansierade projekt som utvecklat metoder för att underlätta asylsökandes sysselsättning och integration på arbetsmarknaden.

En panel med representanter från bland annat ansvariga departement och myndigheter avslutar seminariet för att svara på frågan Arbete för asylsökande - en väg till integration?