Aktuellt 2008

Här nedan listas våra senast publicerade nyheter. Se även nyhetsarkiv från tidigare år samt kalendarium och information om vårt nyhetsbrev i vänstermenyn.


EU-kommissionen reviderar mottagandedirektivet - arbete, utsatta grupper och kvalitet i fokus
2008-12-18
EU-kommissionens förslag till revidering av direktivet om mottagandevillkor för asylsökande har presenterats. Förslaget innehåller en rad ändrings- och förbättringsförslag, merparten i linje med de förslag som framkom i samband med Equals remissvar på Grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet och de rekommendationer som antogs på den europeiska konferensen om asylmottagande i Malmö 2007. De viktigaste förslagen handlar om asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden (och yrkesutbildning), särskilda insatser för utsatta grupper av asylsökande, de s k materiella villkoren i asylmottagande (bl a boende, hälso- och sjukvård och dagersättning) samt om förvarstagande. Värt att notera är att man i textförslagen i flera fall refererar till de asylsökandes rättigheter och även behandlar frågan om tillsyn och kvalitetskontroll av asylmottagandet.
Grand Finale för Equal i Lissabon - social innovation ny paroll
2008-12-17
Equal-programmet, som för åtta år sedan lanserades i Lissabon i Portugal, avslutades med en konferens i stor stil i december 2008. På konferensen, med närmare 2 000 deltagare, presenterades resultat och goda exempel från många av de mer än 3 000 Utvecklingspartnerskapen i Equal. En i många stycken angelägen och framåtsyftade diskussion om social innovation fördes mellan representanter från såväl medlemsstater, EU-kommission, frivilligorganisationer och länder utanför EU. Portugal har varit en av de ledande medlemsstaterna när det gäller att utnyttja och utveckla Equal som ett instrument för social innovation och för ett omfattande samhällsreformatoriskt arbete i ett land som genom EU:s fonder och program genomgått en mycket positiv utveckling på bl a social- och sysselsättningspolitikens område.
Att tala med varandra fast man är olika – en uppskattad konferens om kulturmöten, värdegrund och interkulturell dialog
2008-12-16
Den av Flyktingfondsprojektet Kom In, Uppsala kommun och Tema asyl & integration anordnade konferensen Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser blev till en stor framgång, både vad gäller deltagarantalet och som en gemensam manifestation för de europeiska fonderna inom asyl- flykting- och integrationspolitik. Konferensen förde också på ett innovativt sätt samman de lokala, nationella, europeiska och globala perspektiven vad gäller migration och integration. Frågorna om en gemensam värdegrund, kulturmöten, religiös och interkulturell dialog kunde, kanske för första gången i Sverige, redovisas, analyseras och diskuteras av praktiker, forskare, beslutsfattare och politiker.
Organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande – gehör för förslag från NTG-asyl & integration
2008-12-15
Ett av de mest centrala förslagen till nationell politik från NTG-asyl & integration har, redan i ett tidigt stadium av temagruppens verksamhet, gällt frågan om hur asylmottagandet skall administreras och organiseras och därmed också vem – vilken myndighet/organisation – som skall ansvara för genomförandet av mottagandet. Med stöd av projekterfarenheter från Sverige och andra medlemsstater, forskningsstudier och analyser, diskussioner med politiker, praktiker och asylsökande, har temagruppen förordat en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande. Det är också den ordning som är den normala i de flesta andra medlemsstater. Regeringens pågående utredning om asylmottagandet kommer nu att lämna ett förslag med denna inriktning. NTG-asyl & integration välkomnar detta förslag och ser också uppdraget från utredningen till temagruppen/Svenska ESF-rådet – att bidra med ett avsnitt till utredningen med goda exempel och rekommendationer från Equal och Europeiska flyktingfonden – som en glädjande framgång. Det är även ett genombrott vad gäller systempåverkan för både den nationella och den europeiska temagruppens arbete.
Migrationsverkets kunskaps- och erfarenhetsmässa - "värme, kärlek, omtanke"
2008-12-15
I slutet av november anordnade Migrationsverket en s k kunskaps- och erfarenhetsmässa med fokus på asylmottagande för delar av sin personal. Mässan, som var finansierade inom ramen för Europeiska flyktingfonden, var ett intressant och välregisserat arrangemang där dock den faktiska verksamheten och diskussionen om de olika komponenterna i mottagandesystemet fick en relativt undanskymd plats. Vad som i stället fick hög prioritet var frågor om den egna organisationen och arbetsplatskulturen, personalens välbefinnande och hur man kan ge en mera korrekt bild till media och allmänhet om Migrationsverkets uppdrag, i synnerhet vad gäller asylmottagningen, en verksamhet som enligt generaldirektör Dan Eliasson skall präglas av "värme, kärlek och omtanke".
Egenansvar för nyanlända - regeringens utredning möter mothugg
2008-12-15
Regeringens utredning om nyanländas arbetsmarknadsetablering Egenansvar – med professionellt stöd har på några väsentliga punkter mött kritik i den nu avslutade remissbehandlingen. Ett av förslagen, att Migrationsverket skall vara huvudansvarig för introduktionsverksamheten, får ringa stöd från remissinstanserna, som i stället förordar Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet.
Metropoliskonferensen i Bonn 2008: Deutschland ist ein Einwanderungsland
2008-11-24
Tyskland – som denna gång var värd för den internationella Metropoliskonferensen som ägde rum i början av november – kom under konferensen att framstå som ett gott exempel på nytänkande vad gäller integrationspolitik på delstats- och förbundsstatsnivå. Mycket har också hänt sedan förbundskansler Angela Merkel deklarerade att Tyskland är ett invandrarland – efter att detta så uppenbara faktum förnekats av tyska politiker i decennier. Till och med Tysklands mycket strikta medborgarskapslagar har förändrats; tidigare har möjligheterna för invandrare att bli tyska medborgare varit ytterst begränsade. Nu behandlade Metropoliskonferensen inte enbart tyska förhållande, även om värdlandet med stor framgång kunde sätta sin prägel på både konferensen och de generösa kringarrangemangen. De stora, övergripande temana handlade om migration och integration ur ett nationellt, transnationellt och globalt perspektiv, om cirkulär migration och om tre viktiga framtidsfrågor: nödvändigheten av att i forskning och politik ha ett könsperspektiv på migration/integration, kopplingen mellan migration och utveckling samt mellan miljöförstöring/katastrofer och migration. Under de drygt ett hundra seminarierna behandlas de mest skilda frågor, däribland interkulturell och inter-religiös dialog, medborgarkunskap och villkoren för medborgarskap.
"Best practice" - inte nog för att skapa en gemensam europeisk integrationspolitik
2008-11-21
Europeiska unionens strävan att harmonisera integrationspolitiken är problematisk så länge det inte finns en gemensam utgångspunkt för politiken eller en entydig definition om vad integration innebär. Erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan länder är några av unionens viktigaste åtgärder inom området, men så länge medlemsstaterna har vitt skilda sätt att se på syftet med integration och integrationspolitiska åtgärder haltar jämförelserna. På EU-nivå borde mindre fokus riktas exempel och erfarenheter från enskilda länder, med hänsyn till att dessa kanske snarare handlar om ”worst”, än ”best practice”. Det anser Sergio Carrera, forskare vid Centre for European Policy Studies (CEPS). Han har på uppdrag av den tyska Bertelsmann-stiftelsen sammanställt en översikt av det arbete som nu pågår för att jämföra integrationspolitiken på EU-nivå, och där benchmarking är ett av de viktigaste verktygen.
Ny transnationell lärandeplattform för tema asyl i Europeiska socialfonden?
2008-11-24
Arbetet med att etablera de s k lärandeplattformarna för det transnationella samarbetet inom den nya Europeiska socialfonden pågår som bäst. En av de tematiska plattformarna behandlar mottagande av asylsökande och skall inkludera projekterfarenheter från både socialfonden och den Europeiska flyktingfonden. Sverige har uppmanats medverka i kraft av sitt tidigare framgångsrika ordförandeskap i den Europeiska temagruppen asyl i Equal under programperioden 2002 - 2007. Det svenska programmet för socialfonden innefattar för närvarande ej asylsökande som målgrupp för projektverksamheten; det är därför särskilt angeläget att kunna inkludera projekt från den Europeiska flyktingfonden, en fond som i Sverige administreras av Migrationsverket. Vid en förfrågan om att medverka i den nya europeiska plattformen för tema asyl har dock verket givit ett avböjande svar.
Stockholmsprogram och ett europeiskt asylkontor – EU-kommissionens prioriteringar 2009
2008-11-19
Ett gemensamt europeiskt asylkontor ska etableras, ett nytt femårsprogram för migrations- och asylpolitiken ska fastställas och Sverige kan räkna med att ha en avgörande roll. Vid årsskiftet återstår endast ett år tills det gemensamma europeiska asylsystemet ska finnas på plats. Mycket finns dock att göra och EU-kommissionen lägger nu fram en handlingsplan för år 2009.
Värdegrund och interkulturell dialog i fokus när EU:s integrationsministrar möts
2008-11-14
EU:s integrationsministrar möttes för tredje gången i november 2008 i syfte att diskutera ramarna för en gemensam europeisk integrationspolitik, denna gång i franska Vichy. Mötet innebar en uppföljning och konsolidering av beslut från tidigare sammankomster, i holländska Groningen 2004 och tyska Potsdam 2007. Frågor om den europeiska värdegrunden och om den interkulturella dialogen som ett viktigt verktyg för integration stod i fokus, och i ministerkonferensens slutdeklaration slår man bl a fast att information om de grundläggande europeiska – och nationella värdena – skall ges till alla nyanlända invandrare. De nationella kontaktpunkterna för integration skall ha en viktig roll i arbetet med att utveckla ett för medlemsstaterna gemensamt material på området. Vad gäller den interkulturella dialogen skall medlemsstaterna arbeta vidare med ett intensifierat utbyte av goda exempel och en utveckling av metoder för en sådan dialog, bl a med utgångspunkt från erfarenheterna från det nu pågående Europeiska året för en interkulturell dialog. På ministermötet deltog från Sveriges sida integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som också gjorde ett uttalande under konferensen där hon redogjorde för svenska erfarenheter på området och underströk att integrationspolitiken också har en nationell dimension.
Tioårigt forskningsprojekt om religionens roll i samhället har beviljats medel från Vetenskapsrådet
2008-10-23
Impact of Religion – Religionen som samhällsfaktor – är ett tioårigt forskningsprojekt som bedrivs vid Uppsala universitet och finansieras av Vetenskapsrådet med en budget på 50 miljoner kronor. Projektet skall undersöka religionens betydelse i samhället i relation till lagstiftning, demokrati, hälsa och välfärd. Flera delprojekt berör också frågor om migration, religion och integration. Projektet syftar till att etablera ett s k Centre of Excellence vid Uppsala universitet, inriktat på ett tvärvetenskapligt studium av religionens roll i samhället. Centret bygger på samverkan mellan framför allt teologisk och juridisk fakultet, men också med bidrag från samhällsvetenskap och socialmedicin.
EU öppnar migrationscentret i Mali
2008-09-26
Det sedan länge aviserade och planerade informationscentret för migration (CIGEM, Centre d´Information et de Gestion de Migrations) i Bamako, Mali öppnas officiellt den 6 oktober. På centret, som är finansierat av EU, kommer det att arbeta 40 tjänstemän från Mali; till detta kommer vissa tekniska resurser från ett antal europeiska biståndsorganisationer. Centret skall arbeta med migrationfrågor i vid mening, bl a genom att informera arbetssökande om arbetsmöjligheter regionalt och internationellt och därmed också motverka irreguljär migration, men även ge underlag för förbättrade policies och system. Tio miljoner euro har EU-kommissionen anslagit för centret som är ett pilotprojekt under tre år.
Utökat nätverk
2008-09-26
Länsstyrelserna har sedan 2007 en viktig roll i introduktions- och integrationsarbetet för nyanlända flyktingar och invandrare. Tema asyl & integration breddar under hösten 2008 sitt nätverk och utvecklar ett närmare samarbete med Länsstyrelsernas integrationsansvariga. Länsstyrelsen i Jönköping övertar därmed också det administrativa ansvaret för hemsidan Tema asyl & integration.
Den stora utmaningen – migration på lika villkor? Ny rapport från Globaliseringsrådet
2008-09-26
Den internationella migrationen kommer att öka och bli allt mer dubbelriktad. Det är kärnan i rapporten Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld som fil dr Charlotta Hedberg och professor Bo Malmberg från Stockholms universitet har sammanställt på uppdrag av regeringens Globaliseringsråd. På knappa 80 sidor utforskas migrationens historia, nutid och framtid. Samtidig sätts migrationens påverkan på Sverige in i ett större globalt sammanhang. Migrationens mönster och mekanismer samt effekter på utvandrings- respektive invandringsländer är de huvudsakliga frågor som behandlas i rapporten. I samband med lanseringen av rapporten anordnade Globaliseringsrådet ett seminarium där Jan O Karlsson, tidigare ordförande för Global Commission on International Migration (GCIM) och tidigare bistånds- och migrationsminister, samt Gustav Lind, doktor i folkrätt och (dåvarande) statssekreterare för migrationsminister Tobias Billström, bidrog med kommentarer.
More of the same? Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration
2008-09-26
I ett av de många utspelen inför presentationen av den nya budgetpropositionen redovisade integrationsminister Nymanko Sabuni och finansminister Anders Borg ett omfattande åtgärdspaket för en, som det heter, ”snabbare integration”. Den tidigare aviserade sammanhållna integrationspolitiska strategin, som först skulle presenteras i budgetpropositionen 2007 och sedan i vårbudgeten 2008 finns nu också sammanfattad i en regeringsskrivelse. Åtgärdspaketet innehåller i huvudsak förstärkning och vidareutveckling av ett stort antal befintliga insatser för nyanlända invandrare: ett större utbud av kompletterande högskoleutbildningar för invandrare med utländska examina (främst inom hälso- och sjukvård), utökad validering av yrkeskompetens, förbättrad sfi-undervisning och s k etableringssamtal på arbetsförmedlingen. En intressant försöksverksamhet som ges ytterligare medel är de s k nystartskontoren, dvs en sammanläggning av flera myndigheters verksamhet under ett gemensamt tak (af, Försäkringskassan, Skatteverket) i syfte att effektivisera bl a nyanländas/invandrares arbetsmarknads-/företagsetablering. Särskilda medel skall också avsättas för en förbättrad uppföljning och utvärdering av de integrationspolitiska åtgärderna (dvs det uppdrag som tidigare åvilade Integrationsverket).
75 miljoner kronor för nya temagrupper i Europeiska socialfonden
2008-09-26
I den nya programperioden för den Europeiska socialfonden (2007 – 2013) skall motsvarande temagrupper som i Equal-programmet nu etableras. I det nya socialfondsprogrammet finns flera av de centrala komponenterna från Equal införlivade: tematiskt spridnings- och påverkansarbete, transnationellt samarbete mellan projekten och olika tematiska aktiviteter på EU-nivå. I den nu aktuella utlysningen finns sammanlagt 75 miljoner kronor avsatta för följande fem temagrupper: - Ungdomars utanförskap i arbetslivet - Integration i arbetslivet - Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet - Företagande och entreprenörskap - Likabehandling i arbetslivet Temagrupperna skall verka under tre år med möjlighet till förlängning. Ansökan skall vara ESF-rådet tillhanda senast den 20 oktober 2008.
Den franska pakten - i otakt med Europa?
2008-09-26
Under det franska ordförandeskapet har president Sarkozy lanserat en s k Europeisk invandrings- och asylpakt. Syftet är att samla medlemsstaterna till gemensamma åtgärder inom migrations- och asylpolitiken och, som det heter, samtidigt stärka den gemensamma europeiska politiken på området. Det senare påståendet utsätts för en kritisk och skarpsinnig granskning av de bägge forskarna Sergio Carrerra och Elspeth Guild i en artikel från CEPS (Center for European Policy Studies). Carreras och Guilds artikel tangerar många av de intressanta frågeställningar som berörs i de av Tema asyl & integration tidigare redovisade svenska studierna om överstatlighet och europeisk migrationspolitik av Peo Hansen och Hans E. Andersson (EU:s migrationspolitik under 50 år respektive Överstatlig flyktingpolitik). I artikeln hävdar Carrera och Guild att den franska pakten i stora delar går på tvärs mot den progressiva och socialt ansvarstagande migrations- och asylpolitik som företräds av EU-kommissionen i bl a det nyligen presenterade tiopunktsprogrammet för invandring. Frankrike söker med pakten få stöd för en av nationella särintressen präglad politik, utan att se till EU:s gemensamma, långsiktiga intressen på migrationsområdet, enligt Carrera och Guild.
2008 års migrationsrapport från OECD
2008-09-17
Årets stora migrationsrapport från OECD har utkommit. International Migration Outlook 2008 innehåller omfattande fakta och statistik över bl a migrationsflöden och invandrares arbetsmarknadsintegration. Årets fördjupningstema handlar om situationen för lågkvalificerade (och irreguljära) invandrare samt återvändande/återvandring. I rapporten redovisas också förändringar i migrations- och integrationspolitiken i respektive medlemsland.
Välstånd, säkerhet, solidaritet - EU-kommissionens förslag till tio principer om invandring
2008-08-22
Strax innan det franska ordförandeskapet presenterade sitt förslag på en Europeiska asyl- och invandringspakt lade kommissionen fram meddelandet ”En gemensam invandringspolitik för Europa: principer åtgärder och verktyg”. Meddelandet innehåller tio gemensamma principer som syftar till att utifrån vad som tidigare åstadkommits på området skapa en mer sammanhängande och integrerad ram för medlemsstaternas och EU:s framtida åtgärder. Principerna innebär inte en ny politik på området, utan fungerar snarare som en sammanfattning av den rådande policyn. Principerna härleds ur tidigare nyckelåtgärder inom området: de elva europeiska grundprinciperna för integration från 2004, den övergripande strategin för migration från 2005 och meddelandet om migration och utveckling från 2006 för att nämna några. Däremot är de konkreta åtgärder som föreslås under respektive princip till viss del nya. Frågor som rör asyl undantas i meddelandet – de behandlas separat i meddelandet ”Strategisk planen för asylpolitiken: ett integrerat grepp på skyddsfrågor inom hela EU” som presenterades vid samma tillfälle. Kommissionen betonar att de två meddelandena kompletterar varandra och ska läsas och förverkligas tillsammans. Härigenom kan också de återstående punkterna genomföras som rör invandring och asylfrågor i Haagprogrammet från 2004.
Från nationell suveränitet till acceptans av överstatlighet
2008-08-22
Varför kommer den svenska regeringen att prioritera arbetet med att utveckla ett gemensamt europeiskt asylsystem under sitt halvår som ordförande i EU 2009? Och varför accepterar man nu överstatlighet – dvs att EU:s gemensamma organ får beslutsrätt – på ett politikområde där man tidigare slog vakt om den nationella suveräniteten? Statsvetaren Hans E. Anderson vid Södertörns högskola har skrivit en intresseväckande och kunskapsrik bok om utvecklingen av den överstatliga, europeiska asyl- och flyktingpolitiken och dess förhållande till den nationella politiken på området. Andersson tar oss med på en spännande resa genom ett föränderligt politiskt landskap, där de partipolitiska preferenserna på ett överraskande sätt skiftat över tid. Sverige slog under tidigare regeringar vakt om den nationella suveräniteten när det gällde invandrings- och asylpolitiken, men dagens alliansregering vädjar till EU-kommissionen och andra medlemsstater om förstärkt s k bördefördelning och om en effektivare gemensam – överstatlig – asylpolitik. Anderssons bok – Överstatlig flyktingpolitik – kan också läsas som en initierad kommentar till den av Tema asyl & integration tidigare anmälda boken av statsvetaren PeO Hansen, EU:s migrationspolitik under 50 år.
Färre asylsökande, färre bifall men fler stannar - ny prognos från Migrationsverket
2008-08-22
I sin senaste prognos räknar Migrationsverket med att något färre asylsökande kommer till Sverige under 2008 än beräknat och att antalet ytterligare minskar under de kommande åren. Samtidigt stannar allt fler asylsökande som fått avslag kvar i Sverige och verkets s k återvändandearbete förefaller ha gått i stå. Det av regeringen beslutade nya återetableringsstödet har haft ringa effekt; endast en tredjedel av medlen har kunnat utbetalas, i vissa fall till asylsökande som själva återtagit sin asylansökan. Andelen asylsökande som fått bifall i första instans har minskat kraftigt, från 64 procent under 2007 till endast 33 procent under 2008. Av de irakiska ärendena fick hela 93 procent bifall förra året; i år är andelen 42 procent. Migrationsverket utgår från att en motsvarande fördelning mellan avslag och bifall som under 2008 kommer att gälla under prognosperioden: 65 procent avslag och 35 procent bifall.
Den franska pakten - ett stöd för en europeisk asyl- och invandringspolitik?
2008-08-21
När Frankrike tog över EU:s ordförandeskap den 1 juni 2008 var det i ett läge där EU:s migrationspolitik stod inför stora förändringar. Drygt ett år tidigare hade kommissionen presenterat sin grönbok om EU:s framtida asylpolitik, och på så sätt inlett diskussionen om den framtida vägen för den gemensamma invandrings- och asylpolitiken. Migrationsfrågor är följaktligen en av ordförandeskapets fyra huvudprioriteringar, vid sidan av energi- och klimat-, jordbruks-, samt säkerhets- och försvarsfrågor.
Lärorika erfarenheter av program för frivilligt återvändande i Norge
2008-06-27
I mitten av juni godkände Europaparlamentet det kontroversiella förslaget till återvändandedirektiv som sedan september 2005 funnits på EU:s dagordning. Direktivet lägger grunden för en gemensam europeisk policy för återvändande, men är inriktat på lagstiftningsåtgärder rörande bl.a. verkställighet, förvar och återinreseförbud. För att i praktiken underlätta en humant och hållbart återvändande har flera länder bedrivit projektverksamhet av olika karaktär. Det norska Utlendingsdirektoratet har nyligen publicerat en utvärderingsstudie av ett program för frivilligt återvändande till Afghanistan som bedrivits i samarbete med IOM (Internationella organisationen för migration) och norska frivilligorganisationer. Programmet IRRANA (Information, Return and Reintegration of Afghan Nationals to Afghanistan) har dels innehållit information och rådgivning i Norge, dels en kombination av ekonomiska bidrag och stöd för reintegration efter återvändandet till Afghanistan – en metod som även flera andra aktörer använder sig av.
Europeiska migrationsnätverket går in i ny fas
2008-06-26
Ett nytt arbetsprogram för det Europeiska migrationsnätverket (EMN) har nyligen antagits. Nätverket skall nu, efter ett beslut från 2007, etableras som ordinarie verksamhet i samtliga medlemsstater. År 2008 är något av ett mellanår för nätverket eftersom kommissionens finansiering av de Nationella kontaktpunkterna (NCP) försenades av tekniska orsaker. Från och med andra halvåret 2008 skall emellertid verksamheten återupptas med full kraft, för Sveriges del med en ny aktör som huvudman för den nationella kontaktpunkten, nämligen Migrationsverket.
Nu revideras EU:s mottagandedirektiv - kritiska synpunkter från ECRE och Equal tillvaratagna
2008-06-19
EU-kommissionen har, efter en utvärdering och en konsultation genom Grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), beslutat revidera direktivet om minimivillkor för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. Revisionen är också en del i kommissionens nya strategiska plan för asylpolitiken. ECRE – European Council on Refugees and Exiles, en paraplyorganisation för de europeiska frivilligorganisationerna på området – har i ett uttalande framlagt en rad förslag på hur direktivet kan förbättras. Till många delar sammanfaller ECRE:s förslag med de synpunkter som framkom i en omfattande enkät till Utvecklingspartnerskapen i Equal i samband med publiceringen av kommissionens Grönbok och de rekommendationer som antogs av den europeiska konferensen om asylmottagande i Malmö i maj 2007.
Kommissionen aviserar nästa steg mot ett gemensamt europeiskt asylsystem
2008-06-19
”Med denna plan inleder kommissionen det gemensamma europeiska asylsystemets andra fas, vars övergripande mål är att vidmakthålla och stärka unionens traditioner på det humanitära området och när det gäller att erbjuda skydd samt att reellt skapa lika villkor i fråga om skydd över hela EU.” Så presenterade kommissionär Jacques Barrot den strategiska plan för asylpolitiken som lades fram av kommissionen i veckan. Samtidigt presenterades även ett meddelande om ”En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg”, där tio gemensamma principer för unionens invandringspolitik föreslås.
Nya europeiska initiativ för en stärkt interkulturell dialog
2008-06-18
Efter en omfattande konsultationsprocess som pågått i drygt ett år och innefattat ett stort antal aktörer från både inom och utom Europa, presenterade Europarådet i början av maj sin vitbok om interkulturell dialog under titeln ”Living together as equals in dignity”. Interkulturell dialog är inte lösningen på alla problem eller botemedlet mot all ondska, konstateras det i vitboken, men kan ändå spela en betydande roll genom att undanröja fördomsfulla uppfattningar om den andre, och/eller motverka uppkomsten av ett samhällsklimat präglat av ömsesidig misstänksamhet, spänningar och diskriminering. Vitboken kommer att ligga till grund för Europarådets framtida arbete med interkulturell dialog, ett arbete som i förlängningen syftar till att bygga ett mer humant och socialt inkluderande Europa där mångfalden tas tillvara. Förutom Europarådet ska även beslutsfattare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå, som arbetar med interkulturell dialog, få hjälp av vitboken i sitt arbete.
Den första läroboken om EU:s migrationspolitik på svenska - både fakta och ett politiskt ställningstagande
2008-06-19
Peo Hansen, forskare på Tema Etnicitet vid Linköpings universitet, har skrivit en intressant och tankeväckande lärobok om framväxten av Europeiska unionens migrationspolitik. Boken,”EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling”, är en faktaspäckad och i många stycken utmärkt introduktion till ett av de viktigaste politikområdena i EU. Den är också ett tydligt politiskt ställningstagande mot den förda politiken och mot det europeiska projektet.
Ömsesidig anpassning – multikulturalismens nya gränser testas i Kanada
2008-06-19
majoritetsbefolkning, som bl a uppmärksammats i media, beslöt regeringen i Québec att tillsätta en kommission för att utreda hur samexistensen mellan olika etniska grupper i samhället kan förbättras och hur en rimlig anpassning kan åstadkommas mellan olika kulturer och religioner, seder och bruk. Kommissionens uppdrag som slutredovisades i maj 2008 bygger bl a på 13 forskningsrapporter och en omfattande kommunikation med olika grupper av innevånare i den kanadensiska, franskspråkiga provinsen Québec. Många av konflikterna som redovisas i rapporten påminner om vad som inträffar vid möten mellan majoritets- och minoritetsgrupper i Sverige eller i andra europeiska länder: alltifrån kontroverser om religiösa symboler till diskriminering på arbetsmarknaden på etnisk grund.
Ny introduktion för invandrare till Sverige - egenansvar och privata lotsar
2008-06-19
Regeringens utredning om introduktion av flyktingar och andra nyanlända - Egenansvar med professionellt stöd - presenterades nyligen av utredaren Monica Werenfels-Röttorp. Utredarens uppdrag var att se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av mottagande och andra insatser för flyktingar och vissa andra nyanlända invandrare. En utgångspunkt för arbetet har varit att stärka de olika aktörernas, inklusive de nyanlända invandrarnas, incitament för en effektiv integration på arbetsmarknaden. Utredaren föreslår också att en ny ”aktör” tillskapas, en s k introduktionslots (ett företag eller en organisation), som tillsammans med den nyanlände skall ansvara för etableringen på arbetsmarknaden. En lag om introduktion av nyanlända skall införas, liksom en ”plikt” för kommunerna att ta emot flyktingar.
Unga afrikanska asylsökande i Hamburg – överlevnadsstrategier och kompetenser i en europeisk storstad
2008-05-27
Den nyligen till engelska översatta forskningsstudien The Ingrained Habit of Survival (Habitus der Überlebenskunst) behandlar situationen i Hamburg i Tyskland för unga asylsökande från ett antal afrikanska länder. Den innehåller en rad mycket intressanta och viktiga iakttagelser och slutsatser, giltiga också vad gäller asylsökande i andra medlemsstater. Författaren, Louis Henri Seukwa, numera verksam som professor vid Hamburgs universitet, belyser i studien unga afrikanska asylsökandes olika strategier för att överleva i ett asyl- och samhällssystem som ger individen ytterst lite av de socio-ekonomiska rättigheter som, enligt bland annat EU:s mottagandedirektiv, tillkommer de asylsökande. En av orsakerna är att de tyska delstaterna (med vissa undantag) i praktiken inte givit de asylsökande med s k Duldung-status (en form av temporärt tillstånd i väntan på avvisning) några som helst möjligheter till arbete eller utbildning. Seukwa tar sin utgångspunkt i en skarpsinnig analys av begreppet kompetens, redovisar de asylsökandes bakgrund i ett postkolonialt Afrika, med många stater och statsapparater i djupt förfall och kaos, och avslutar med en – trots allt – optimistisk plaidoyer för de unga afrikanska asylsökandes rätt till ett bättre liv och deras förmåga att också själva skapa förutsättningarna för detta.
Återvändandarbetet fortsatt prioriterat
2008-05-16
Återvändandet av asylsökande som har fått avslag på sina ansökningar är ett politiskt prioriterat ämne inom EU:s gemensamma asylsystem där det s.k. återvändandedirektivet för närvarande är under bearbetning. En kompromisslösning togs nyligen fram av det slovenska ordförandeskapet, men flera grupper ur Europaparlamentet uppges inte vara beredda att acceptera förslaget. Återvändandearbetet är även aktuellt på nationell nivå i Sverige. Som en följd av att andelen asylsökande som får avslag förväntas öka, ökar naturligtvis även antalet återvändandeärenden, och totalt beräknas cirka 18 000 återvändandeärenden avgöras under 2008. För att effektivt kunna genomföra detta har Migrationsverket tagit fram en ny sammanhållen handlingsplan för återvändandearbetet.
Migration och integration i ett europeiskt perspektiv - nya forskningsfält och nya forskningsmedel
2008-05-16
NORFACE – New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe – är ett nätverk för nationella forskningsfinansiärer inom ramen för EU:s forskningsprogram. Svensk partner i nätverket är Vetenskapsrådet. Nätverket har nu förnyat sin ansökan om forskningsmedel, denna gång med inriktning på migrations- och integrationsfrågor. I samband med ansökan har man låtit det välrenommerade forskningscentret COMPAS http://www.compas.ox.ac.uk/ vid Oxfords universitet göra en översikt av forskningsläget i Europa på migrations- och integrationsområdet. Det aktuella forskningsprogrammet, med rubriken Migration in Europe: Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics, är ett av de mest omfattande transnationella programmen på detta område inom EU.
Krigsbarn igår - flyktingbarn idag
2008-05-16
Webbredaktionen för Tema asyl & integration har sedan april 2008 kunnat erbjuda en praktikplats åt Elena Budaeva, kursdeltagare på Långholmens folkhögskolas kurs Yrkessvenska och praktik. Elena Budaeva har under sin praktiktid bland annat samlat information om situationen för barn i olika länder och under olika tidsepoker som på grund av krig och våldshändelser tvingats att lämna sitt hemland. I sin artikel Krigsbarn igår - flyktingbarn idag berättar Elena Budaeva om barnen från inbördeskrigets Spanien som skickades till Sovjetunionen under 1930-talet.
Ett forum för en europeisk integrationspolitik i vardande
2008-05-16
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén har på EU-kommissionens uppdrag lämnat synpunkter på en av de nya komponenterna i den gemensamma europeiska integrationspolitiken i vardande – ett forum för samverkan med det civila samhället och frivilligorganisationerna när det gäller integration av nyanlända och invandrare. I det nu existerande europeiska ramverket för integration av invandrare finns redan flera viktiga komponenter på plats: de elva gemensamma grundprinciperna, de nationella kontaktpunkterna för integration, medlemsstaternas årliga rapporter till kommissionen, handboken för integration, med goda exempel från medlemsstaterna, och den nyinrättade Europeiska integrationsfonden. I de gemensamma grundprinciperna betonas vikten av att det civila samhället aktivt medverkar i integrationsarbetet. Invandrarorganisationer, trossamfund och andra ideella organisationer har – genom sin närhet till både majoritets- och minoritetsbefolkning en central roll, heter det vidare i kommitténs skrivelse.
Vad kostar migrationspolitiken? Unik studie om migrations- och integrationspolitikens kostnader
2008-05-16
IOM – International Organisation for Migration – har nyligen publicerat en ytterst intressant studie som för första gången systematiskt behandlar frågan om utvärderingar av och jämförelser mellan olika länders kostnader och resultat av migrationspolitik i vid mening. Även Sverige ingår i studien, som i övrigt behandlar Danmark, Storbritannien, Kanada, Nederländerna, Irland och Tyskland. Migrationspolitik definieras i studien som omfattande invandrings-, asyl- och flyktingpolitik samt integrationspolitik. Föga överraskande påpekar författarna till studien inledningsvis de stora svårigheterna med att göra detta slag av beräkningar och jämförelser: bristfälligt dataunderlag och statistik, olika definitioner av ”invandrare” i de undersökta länderna samt att kostnaderna för åtgärder inom andra politikområden också handlar om migrations- och integrationspolitik. Trots dessa svagheter i underlagsmaterialet är studien ett banbrytande försök att bedöma kostnaderna av åtgärder och system inom ett av de allt viktigare politikområdena i Europa. Förutom de intressanta och tankeväckande länderjämförelserna finns här också en värdefull översikt av och diskussion om olika europeiska och internationella institutioners arbete med att bedöma och utvärdera policies och system. På nationell nivå har NTG-asyl & integration – i sin årliga förslagskatalog – efterlyst socioekonomiska utvärderingar av insatser inom asylmottagandet och introduktionen av nyanlända. I det nationella programmet för den Europeiska integrationsfonden finns också dessa frågor med som ett prioriterat område.
Från asylsökande till migrantarbetare - regeringens förslag om arbetskraftsinvandring
2008-05-16
I regeringens proposition om arbetskraftsinvandring föreslås bl a att asylsökande som har ett arbete – och får ett avslag på sin asylansökan – under vissa villkor skall kunna stanna i landet som arbetskraftsinvandrare. Förslaget, som också stöds av Miljöpartiet, beräknas kunna träda i kraft i december 2008. Även om villkoren för att kunna, som det heter, byta spår (från asylsökande till arbetskraft) kan förefalla restriktiva torde det nya systemet på sikt få omfattande konsekvenser för asylmottagandet, migrationsrörelserna, den informella sektorn och de etniska ekonomierna och nätverken.
Problemfylld start för nytt system. Rädda Barnen granskar mottagandet av ensamkommande barn
2008-05-16
Den 1 juli 2006 skedde en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Från att ha varit ett ansvar för Migrationsverket fick kommunerna ta över boende och omvårdnad för de ensamkommande barnen, medan Migrationsverket fortsättningsvis handlägger och fattar beslut i asylärendet. I en ny rapport från Rädda Barnen redovisas hur mottagandet av asylsökande ensamkommande barn förändrats sedan det nya systemet trädde i kraft för snart två år sedan. Rapporten bygger bland annat på nedslag i fem kommuner, där intervjuer med politiker, boendepersonal, barn, socialförvaltningar, gode män och andra aktörer genomförts, och redovisar vilka konsekvenser det nya mottagandesystemet har fått för barnen och ungdomarna. Slutligen presenteras även några rekommendationer för att åtgärda de brister som konstaterats i det nya mottagandet.
Röda Korsets analys av den nya utlänningslagen: högre rättssäkerhet men striktare praxis
2008-04-30
I den nyligen publicerade rapporten "Ny utlänningslag under lupp" granskar Svenska Röda Korset tillämpningen av den nya utlänningslagen. Rapporten, skriven av jur.dr. Rebecca Stern, är slutprodukten av ett projekt finansierat av Europeiska flyktingfonden, med målet att ge en bild av hur den nya utlänningslagen som trädde i kraft våren 2006 tolkas och hur praxis utvecklas. I rapporten analyseras således Migrationsöverdomstolens praxis rörande skyddsskäl, synnerligen ömmande omständigheter och prövning av verkställighetshinder. Det är en omfattande juridisk analys av asylprocessen, som inte oväntat resulterar i konstaterandet att reformen som den nya lagen innebar har fått både positiva och negativa konsekvenser. Även om mottagandet av asylsökande inte berörs i rapporten är det givet att asylprocessens utformning även har en inverkan på den asylsökandes sociala och ekonomiska situation.
Blåkort till EU - migrationscenter i Mali
2008-04-18
Arbetskraftsinvandring och migrationshantering är fortsatt aktuella ämnen på EU:s agenda. I oktober 2007 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att inrätta ett s.k. EU-blåkort för att underlätta för tredjelandsmedborgare att tillfälligt arbeta i en medlemsstat. Förslaget är kontroversiellt, då de flesta medlemsstater är måna om att inte förlora kontrollen över sin arbetsmarknad. Samtidigt fortsätter EU:s arbete för att i än högre grad implementera ett helhetsperspektiv på migrationsfrågan, där asylfrågor, arbetskraftsinvandring, integration och gränskontroll är brickor i samma spel.
Avantgarde, komplement, alternativ eller ersättare? Frivilligorganisationernas roll i integrationspolitiken
2008-04-17
I en intresseväckande men något begränsad studie av civilsamhällets roll i integrationsarbetet med personer med invandrarbakgrund i Sverige, utgiven av Socialstyrelsen, redovisar Emilia Forsell och Maria Ingmarsson en rad intressanta fakta om en mindre känd och ofta förbisedd verksamhet. Studien bygger på ett antal intervjuer med nyckelpersoner i tolv frivilligorganisationer med olika profil på tre orter i Sverige. Fokus är på frivilligorganisationernas arbete med barn, ungdomar och äldre och därmed på vad som kan kallas sociala och familjenära välfärdstjänster. En intressant iakttagelse är att många av de intervjuade anger asylprocessen som ”ett påtagligt strukturellt hinder för integration”.
Asylsökande i sjukvården 2007 – fler hälsoundersökningar och minskat behov av psykiatrisk vård
2008-04-15
Sveriges kommuner och landsting, SKL, publicerade i mars årsrapporten Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader år 2007. I likhet med tidigare år framgår att asylsökande har ett större behov av vård än befolkningen i stort, men behovet av psykiatrisk vård bland asylsökande fortsätter att minska. En annan positiv utveckling är att fler nyanlända asylsökande rapporteras ha genomgått hälsoundersökningar. På grund av bristande rutiner och kommunikation är det trots ökningen fortfarande mindre än hälften av de asylsökande som nås och nya riktlinjer ska nu utformas.
Invandring, religion och social sammanhållning – i Storbritannien och Tyskland
2008-04-14
I en nyligen publicerad studie om vilka faktorer som stärker respektive försvagar den sociala sammanhållningen i ett antal utsatta områden Storbritannien, visar de två brittiska forskarna Hiranthi Jayaweera and Tufyal Choudhury att den omfattande satsningen på att lära ut de s k gemensamma (brittiska) värdena i viss mån skjuter över målet; 90 procent av de nyanlända invandrarna värdesätter redan i mycket hög grad demokrati, rättvisa och säkerhet i det nya landet. En studie om situationen för muslimer i Tyskland – Muslime in Deutschland. Studie zu Integration, Integrationsbarriere, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierte Gewalt – kommer i huvudsak fram till samma resultat: endast en mycket liten minoritet av de intervjuade tyska muslimska ungdomarna tar öppet avstånd från demokrati och rättstat och kan t ex tänka sig att använda religiöst motiverat våld mot icke-troende om det tjänar det egna samfundet/gruppen. Även om det finns skillnader mellan de både studierna vad gäller ansats, omfång och fokus, finns också många likheter och en jämförande diskussion av resultat och slutsatser är möjlig.
Migrationsverkets prognos – fortsatt hög asylinvandring, fler avslag, ökade väntetider
2008-04-14
I Migrationsverkets prognos från mars 2008 räknar man med en fortsatt hög invandring av både asylsökande och anhöriga under de kommande åren fram till 2011. Fler asylsökande bedöms få avslag, jämfört med förra året, fler kommer att överklaga besluten i första instans och väntetiderna förväntas därmed att öka. Verket räknar också med ett ökat antal s k återvändandeärenden och volymerna i mottagningssystemet kommer att ligga på en fortsatt hög nivå.
Europeiska året för interkulturell dialog – i Europa men inte i Sverige?
2008-04-04
År 2008 är av EU utlyst som det europeiska året för interkulturell dialog (EYID, European Year for Intercultural Dialogue) – ett år som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgarna i Europa. Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella projekt i medlemsstaterna skall både den kulturella mångfalden och den gemensamma europeiska värdegrunden utvecklas, diskuteras och exponeras. I de flesta medlemsstaterna genomförs redan nu en rad olika aktiviteter inom ramen för det interkulturella året; tyvärr förefaller det svenska engagemanget i denna viktiga europeiska händelse svalt. Året sammanfaller med lanseringen av den nya Europeiska integrationsfonden som skall ge stöd till organisationer och myndigheter som genom utvecklingsprojekt vill förbättra integrationen av invandrare i medlemsstaterna – bl a genom att förstärka den interkulturella och interreligiösa dialogen.
”Situationen är trots allt inte fullkomligt hopplös” Forskarantologi från Uppsala universitet om makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor
2008-03-14
Forskarantologin Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor från Uppsala univseristet innehåller ett stort antal bidrag – av skiftande kvalitet – om en rad angelägna integrationspolitiska frågor. I antologin behandlas så olikartade ämnen som hur invandrarungdomar gestaltas i svenska ungdomsböcker, svenska ”invandrarfilmer”, rasism inom biomedicinsk forskning och frivilligorganisationers verksamhet mot diskriminering. Även frågor om nationalism, svenskhet och religion behandlas. Kritiska granskningar av kommuners och myndigheters mångfaldsstrategier, av opinionsundersökningars reliabilitet och validitet när det gäller att mäta attityder till invandrare samt svenska tidningars skildringar av ”invandrare” över tid, kompletterar bilden av en både kunskapsrik och spännande antologi. De medverkande forskarna har dock en och samma utgångspunkt för sina studier av den svenska verkligheten – en ”strukturell diskrimineringsansats” –, något som har till följd att en mångskiftande och ibland svårfångad empiri ofta tvingas in i ett alltför förenklat och förutbestämt schema.
Ett annat mottagande – invandrar- och flyktingorganisationer mobiliseras i Storbritannien
2008-03-14
I Storbritannien pågår sedan början av 2000-talet en omfattande reformering av asyl- migrations- och integrationspolitiken. Redan på 1980-talet inleddes en politik för att få det civila samhället – frivilligorganisationerna – att överta ett större ansvar för produktionen av välfärdstjänster. Ett intressant exempel på hur denna politik nu vidareutvecklas när det gäller mottagande, introduktion och integration av asylsökande och nyanlända flyktingar/invandrare, är det system med invandrar- och flyktingorganisationer som ges i uppdrag att fullt ut ansvara för vissa viktiga samhällstjänster. En nyligen utgiven handbok för dessa organisationer – Migrant and Refugee Community Organisations, MRCO – har stort intresse också för en svensk publik, i synnerhet med tanke på regeringens pågående utredningen om asyl- och flyktingmottagandet.
Nya EU-initiativ för skärpt gränskontroll – flyktingorganisationer fortsatt kritiska
2008-03-14
EU-kommissionen presenterade i mitten av februari ett nytt åtgärdspaket i syfte att ytterligare stärka EU:s yttre gränser. Förutom att begränsa irreguljär migration och människosmuggling ska de nya åtgärderna även underlätta gränsövergången för tredjelandsmedborgare som uppfyller villkoren för inresa. Enligt kommissionen är åtgärdspaketet ett led i ett pågående arbete för att stärka solidariteten och samarbetet med förvaltningen av de yttre gränserna och utvecklingen av en gemensam invandringspolitik för EU. Samtidigt som många uppskattar Frontex (EU:s byrå för gränskontroll) arbete och flera medlemsstater önskar ett utökat samarbete i form av en gemensam gränsbevakningsstyrka, efterfrågar flyktingorganisationerna bevis på att rätten att söka asyl upprätthålls.
CEIFO ny samarbetspart för hemsidan
2008-03-13
Projekt NTG-asyl & integration avslutades i februari 2008. Projektets hemsida och utgivningen av nyhetsbrevet Tema asyl & integration kommer att upprätthållas genom en överenskommelse mellan CEIFO (Centrum för forskning om migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet och Svenska ESF-rådet.
Medborgarutbildning och integration – i Sverige och i Storbritannien
2008-03-13
Folkpartiets nyligen tillsatta integrationspolitiska arbetsgrupp (under ledning av integrationsminister Nyamko Sabuni) har öppnat för ett s k samråd i partiet om integration av invandrare med fokus på bl a medborgarskapsfrågor. Till de redan i media omdiskuterade förslagen från arbetsgruppen hör avskaffandet av rätten till befrielse för elever i grundskolan från vissa undervisningsinslag på religiösa och kulturella grunder. Ett annat förslag gäller samhällsinformations-/medborgarkurser för nyanlända invandrare respektive för erhållande av svenskt medborgarskap. Långt mer utvecklade tankegångar och åtgärder i samma riktning vad gäller nyanlända invandrare och villkor för medborgarskap återfinns i Storbritannien, där inrikesministern Jacqui Smith nyligen presenterade en s k grönbok, The path to citizenship, Next steps to reform the immigration system (februari 2008). Grönboken innehåller en rad förslag om skärpta krav på kunskaper i engelska och s k medborgarkunskaper, både vad gäller nyanlända invandrare och invandrare som avser att söka brittiskt medborgarskap. Accepterande av och trohet gentemot de ”brittiska grundvärdena” utgör en viktig komponent i den nya integrationspolitiken.
Migrationsverkets årsredovisning 2007 – löften om utveckling?
2008-03-11
Migrationsverkets årsredovisning för år 2007 ger en bild av en mångfacetterad verksamhet stadd i utveckling och som kan redovisa en rad positiva resultat enligt verkets generaldirektör, Dan Eliasson. Ser man till mottagandet av asylsökande är dock bilden knappast entydigt positiv: vistelsetiderna i mottagningssystemet för de asylsökande var i genomsnitt ett år, andelen som faktiskt deltar i den (obligatoriska) s k organiserade sysselsättningen var på samma låga nivå som tidigare, dvs knappt 40 procent och antalet asylsökande som har arbete på den reguljära arbetsmarknaden var endast 611 personer, därav 91 kvinnor – trots regeringens krav på en arbetslinje även i asylmottagandet.
Angelägen handbok om bemötande av asylsökande kvinnor
2008-03-06
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har nyligen publicerat boken Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, skriven av statsvetaren Maria Bexelius. Handboken är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg för personer som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med asylsökande kvinnor. Syftet är att tillvarata kvinnliga asylsökandes rättigheter och få en ökad förståelse för hur normer kring kön påverkar olika delar av asylprocessen. Även om handboken är specifikt inriktad på kvinnors rättigheter, konstateras att asylrätten kräver ett genusperspektiv vid handläggning av varje asylansökan för att säkerställa att alla ges lika förutsättningar till en individuella asylprövning i enlighet med såväl folkrätten som svensk lag.
Fri migration i en globaliserad värld – vinster för alla?
2008-03-06
Globaliseringsrådet anordnade i februari 2008 en konferens i Stockholm under rubriken Behöver Sverige invandrad arbetskraft? Huvudtalare på konferensen var den brittiske journalisten Philippe Legrain som bl a gjort en studie för Globaliseringsrådet om Sveriges position vad gäller migration i en globaliserad värld. Legrain är också författare till den mycket uppmärksammade boken Immigrants – Your country needs them. Legrain pläderade för en praktiskt taget fri migration i världen utifrån en liberal marknadsekonomisk modell. Även andra medverkande var delvis inne på samma linje, vilket medförde att den debatt som avslutade konferensen – med bl a migrationsminister Tobias Billström och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin – knappast nyanserade den något förenklade bild av den fria globala migrationens välsignelser som Legrain presenterade.
Policy Forum om asylmottagande i Malmö utvärderat – både ros och ris
2008-02-12
Den Nationella temagruppen asyl & integration var idégivare och medarrangör till konferensen A European Policy Forum on ”Minimum standards – and beyond. The contribution of Equal to a dignified standard of living for asylum seekers in Europe”. Konferensen ägde rum den 22 – 24 maj 2007 i Malmö och samlade drygt 250 deltagare från praktiskt taget samtliga medlemsstater. EU-kommissionen gav konsultföretaget ICAS i uppdrag att utvärdera konferensen och i den rapport som nu publicerats får arrangemanget både ros och ris.
Återvändandefonden riskerar fördröjas - EU:s återvändandedirektiv fortsatt tvisteämne
2008-02-08
Det är nu över två år sedan kommissionen lade fram det ursprungliga förslaget till ett direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (återvändandedirektivet). Oenigheten kring direktivets innehåll fortsätter att dra ut på processen att anta direktivet, och enligt en artikel i European Voice riskeras nu även den Europeiska återvändandefondens verksamhet att påverkas. Återvändandedirektivet är det första inom ramen för unionens gemensamma asylpolitik där EU-parlamentet har beslutanderätt tillsammans med rådet, istället för att som tidigare, endast ha haft en rådgivande roll. Sedan det ursprungliga förslaget har direktivet omarbetats i flera omgångar, och både det tyska och det portugisiska ordförandeskapet har presenterat kompromissförslag utan framgång. Att åstadkomma en kompromiss för att slutligen kunna anta direktivet är en prioriterad fråga för det slovenska ordförandeskapet och förhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen pågår fortlöpande.
Okänd verklighet – okänd forskning. Forskare och praktiker möts i Equal
2008-02-06
I ett fåtal av de över hundra s k Utvecklingspartnerskapen inom tema asyl i Equal-programmet inom EU har forskning ingått. I betydligt fler har kunskapsluckor och forskningsfrågor identifierats. En slutsats är att den forskningsbaserade kunskapen om de asylsökandes situation är mycket begränsad, trots att frågan om asyl- och flyktingpolitiken generellt står mycket högt på dagordningen i de flesta medlemsstater och på EU-nivå. Den forskning som trots allt finns, får liten uppmärksamhet och används sällan som underlag för utvecklingsarbete, politiska beslut eller reformer. Det möte mellan forskare och praktiker som ägde rum i Hamburg i hösten 2007 – på initiativ av Utvecklingspartnerskapet Fluchtort Hamburg, Hamburgs universitet och NTG-asyl & integration – var därför mycket välkommet. Syftet var att med utgångspunkt från erfarenheterna från sex års projektarbete i Equal kartlägga och analysera angelägna forskningsfrågor med anknytning till de asylsökandes situation. Avsikten var också att lägga grunden för en forskningsbaserad uppföljnings- och utvärderingsstudie, där dessa frågor kunde ingå som en central del.
Nya program – nya utvecklingsmöjligheter. Svenska programförslag till nya EU-fonder inom asyl-, flykting- och integrationspolitik
2008-01-29
De svenska programförslagen till de nya fonderna inom ramprogrammet Solidaritet och hanteringen av migrationsströmmar behandlas nu av EU-kommissionen i Bryssel. Europeiska flyktingfonden och återvändandefonden administreras i Sverige av Migrationsverket, den Europeiska integrationsfonden av Svenska ESF-rådet. Utlysningar inom fonderna beräknas kunna ske under våren 2008. Inräknat Europeiska social- och regionalfonderna kommer det under 2008 att finnas goda möjligheter att ansöka om utvecklingsmedel från olika EU-program med inriktning på mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och andra nyanlända invandrare.
Regeringen föreslår en sammanhållen diskrimineringslag och en ny myndighet
2008-01-28
Regeringen överlämnade den 28:e januari en remiss till Lagrådet med förslag till en ny sammanhållen diskrimineringslag. Regeringen vill ersätta de sju nuvarande diskrimineringslagarna med en ny lag som omfattar alla diskrimineringsgrunder. Den nya lagen innebär att Sverige, efter flera års försening, till fullo införlivar EU:s arbetslivsdirektiv med avseende på ålder. Som en följd av att all lagstiftning mot diskriminering samlas i en lag kommer de hittillsvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering att ersättas av en sammanhållen diskrimineringsombudsman/myndighet. Den nya diskrimineringslagen kommer att göra det kostsammare att diskriminera. Andra nyheter är att alla arbetsgivare ska bli skyldiga att samarbeta med diskrimineringsombudsmannen och att frivilligorganisationer får rätten att företräda enskilda i diskrimineringsfall.
Nyanlända invandrare bosätter sig inte i regioner med god arbetsmarknad
2008-01-21
Det har länge varit en uttalad politisk ambition att nyanlända invandrare ska bosätta sig där det finns arbete. Samtidigt har de politiska instrumenten för att styra bosättningen minskat. Kommuner med stor flyktingmottagning har efterlyst statlig styrning av asylsökandes och nyanlända invandrares bosättning. De hänvisar till trångboddhet, svag arbetsmarknad och problem med etnisk boendesegregation. Frågan om flyktingmottagning har också debatterats flitigt i Riksdagen. Ny statistik från Migrationsverket om flyktingmottagning och från Arbetsförmedlingen om arbetslöshet visar att det inte finns något samband mellan en god arbetsmarknadssituation och stor inflyttning av nyanlända/flyktingar.
En förstärkt gemensam värdegrund – regeringen öppnar dialog
2008-01-16
Tema asyl har i flera sammanhang rapporterat om olika initiativ och aktiviteter på EU-nivå och i andra medlemsstater som berör frågor om värdegrund och möten mellan kulturer och religioner. NTG-asyl & integration har också genom egna aktiviteter uppmärksammat dessa frågor, bl a genom det välbesökta och uppskattade seminariet Europeisk medborgarkunskap - på spaning efter en europeisk värdegrund. I samband med seminariet publicerades också NTG:s skrift Europeisk medborgarkunskap – för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa. I den nya Europeiska integrationsfonden, som lanseras under våren 2008, är frågor om värdegrund och interkulturell/interreligiös dialog högt prioriterade. År 2008 är också lanserat av EU-kommissionen som det Europeiska året för interkulturell dialog. Nu har även den svenska regeringen tagit ett intressant initiativ, väl i linje med dessa aktiviteter, genom att öppna för en dialog om en förstärkt, gemensam värdegrund. Integrationsminister Nyamko Sabuni presenterade initiativet vid Folk och Försvars rikskonferens i januari 2008 och i artikel i Göteborgs-Posten.
Migrationsverket tystar kritisk röst?
2008-01-11
Migrationsverket, som är projektägare till NTG-asyl & integration, har ensidigt beslutat att verksamheten i projektet skall avslutas i förtid. Enligt verkets representant i projektets styrgrupp, är ett skäl att artiklar och notisurval på hemsidan www.temaasyl.se inneburit kritik mot Migrationsverket. Projektets referensgrupp, med före EU-kommissionären och invandrarministern Anita Gradin som ordförande och med representation från bl a Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan/Västerås stift och Caritas, har i samband härmed överlämnat en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson. I skrivelsen framhåller referensgruppen vikten av att projektet kan fortsätta sin verksamhet under hela den av Svenska ESF-rådet beslutade projektperioden och att hemsidan och den övriga verksamheten därmed kan ges rimliga förutsättningar att fortleva, vidareutvecklas och övertas av annan huvudman. Dan Eliasson har dock avvisat referensgruppens framställan.
Vidarebosättning av flyktingar - en gemensam europeisk fråga
2008-01-10
Den internationella katolska migrationskommissionen (ICMC) har nyligen gett ut en omfattande guide till arbetet med vidarebosättning av flyktingar i Europa, Welcome to Europe. Rapporten ger en översikt av alla delar av arbetet med vidarebosättning eller s k kvotflyktingar. Vidarebosättning sker i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR och gäller personer som tvingats lämna sina länder och saknar förutsättningar att återvända till ursprungslandet eller att stanna i landet till vilket de flytt.
Förändras Europa i mötet med islam?
2008-01-09
En livlig diskussion pågår i många av EU:s medlemsstater om vad som händer när det ”europeiska projektet” – som det utvecklas inom ramen för Europeiska unionen – möter islam. En rad forskningsstudier och utredningar har publicerats det senaste decenniet som belyser mötet mellan den (i varierande grad) sekulära staten och andra, delvis nya religiösa grupperingar, som tydligare än förr markerar sin plats i samhället. Den fransk-turkiska sociologen Nilüfer Göle var i höstas inbjuden som föreläsare till det norska Institutt for framtidsstudier inom ramen för det årliga Vilhelm Aubert-seminariet. Göle har bl a undersökt hur den franska sekulära staten – och det ”europeiska projektet” – möter en alltmer dynamisk religiositet bland invandrare med främst muslimsk bakgrund. I en kunskapsrik och tänkvärd artikel i antologin Varieties of World Making: Beyond Globalization har hon också analyserat och problematiserat detta möte. En annan, ytterst ambitiös studie av religionens ökande betydelse i samhället har genomförts av två forskare vid Hamburgs universitet på uppdrag av tyska Inrikesministeriet – Muslime in Deutschland. Studien behandlar bl a olika invandrargruppers inställning till demokrati, rättstaten och politiskt-religiöst motiverat våld.
Utredning om asylmottagandet - men inget systemskifte
2008-01-09
Regeringens direktiv till den sedan länge aviserade utredningen om mottagande av asylsökande (Lagen om mottagande av asylsökande) presenterades av migrationsminister Tobias Billström den 13 december 2007. Av direktiven framgår att regeringens inriktning på den s k arbetslinjen också skall gälla de asylsökande. Mottagandet skall vara utformat så att det främjar sysselsättning och egenförsörjning. Även den omdebatterade frågan om asylsökandes boende skall utredas. Andra viktiga områden som skall ses över är den organiserade sysselsättningen, det ekonomiska biståndet till asylsökande och hur samverkan mellan Migrationsverket, kommunerna och frivilligorganisationerna skall utformas. Många av de enskilda frågeställningar som skall utredas berör flera av de förslag och rekommendationer som NTG-asyl & integration tidigare fört fram. Däremot behandlas inte det grundläggande strukturella problemet i det svenska asylmottagandet: Migrationsverkets konfliktfyllda, dubbla roll som både prövnings-/kontrollmyndighet och omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan.
Europaparlamentet har kartlagt mottagandet av ”personer med särskilda behov”
2008-01-09
I slutet av december publicerade Europaparlamentet resultatet av en undersökning av förhållanden på olika center för mottagande av migranter och asylsökande. Såväl slutna förvar som olika typer av öppna anläggningar, t.ex. mottagningsförläggningar och transitcenter för asylsökande undersöktes i 25 EU-länder (samtliga medlemsstater förutom Bulgarien och Rumänien), med fokus på situationen för personer med särskilda behov. Studien utgår ifrån EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna och tar särskilt fasta på artiklarna om ”personer med särskilda behov”. Syftet är att undersöka om och hur den speciella situationen för utsatta personer tas i beaktande.
”Si.nergy for Europe” - Slovenien tar över EU-ordförandeskapet
2008-01-04
Den 1 januari 2008 tog Slovenien över EU-ordförandeskapet från Portugal. Ordförandeskapets motto ”Si.nergy for Europe” symboliserar en förhoppning om att 2008 ska bli ihågkommet som ett år karakteriserat av nya insatser, ny energi och - framförallt - synergi. Landet blir det första av de central- och östeuropeiska stater som blev EU-medlemmar 2004 som axlar ordförandeskapet. Till de fem huvudprioriteringar som Slovenien har definierat för ordförandeskapet hör Lissabonstrategin, ratificering av det nya fördraget, miljö och klimatförändringar, EU:s relation med västra Balkan och interkulturell dialog. Ordförandeskapet blir också det sista inom det 18-månadersprogram som drogs upp tillsammans med de två tidigare ordförandeskapen, Tyskland och Portugal.