Välstånd, säkerhet, solidaritet - EU-kommissionens förslag till tio principer om invandring

2008-08-22

Strax innan det franska ordförandeskapet presenterade sitt förslag på en Europeiska asyl- och invandringspakt lade kommissionen fram meddelandet ”En gemensam invandringspolitik för Europa: principer åtgärder och verktyg”. Meddelandet innehåller tio gemensamma principer som syftar till att utifrån vad som tidigare åstadkommits på området skapa en mer sammanhängande och integrerad ram för medlemsstaternas och EU:s framtida åtgärder. Principerna innebär inte en ny politik på området, utan fungerar snarare som en sammanfattning av den rådande policyn. Principerna härleds ur tidigare nyckelåtgärder inom området: de elva europeiska grundprinciperna för integration från 2004, den övergripande strategin för migration från 2005 och meddelandet om migration och utveckling från 2006 för att nämna några. Däremot är de konkreta åtgärder som föreslås under respektive princip till viss del nya.

Frågor som rör asyl undantas i meddelandet – de behandlas separat i meddelandet ”Strategisk plan för asylpolitiken: ett integrerat grepp på skyddsfrågor inom hela EU” som presenterades vid samma tillfälle. Kommissionen betonar att de två meddelandena kompletterar varandra och ska läsas och förverkligas tillsammans. Härigenom kan också de återstående punkterna genomföras som rör invandring och asylfrågor i Haagprogrammet från 2004.

Välstånd…

De tio principerna om invandring grupperas under rubrikerna välstånd, säkerhet och solidaritet, och varje princip följs av exempel på konkreta åtgärder för hur de kan omsättas i praktiken. Med ”välstånd” avses den lagliga invandringens bidrag till EU:s socioekonomiska utveckling. Kommissionen framhåller invandringens potentiella bidrag till ökad tillväxt och välstånd inom EU, framförallt när det gäller att minska framtida arbetskrafts- och kompetensbrist på arbetsmarknaden. Den första principen framhåller behovet av Tydliga regler och lika villkor för tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i unionen. Konkret innebär detta t.ex. ökade informationsinsatser om rättigheter och skyldigheter för inresa och vistelse i EU.

Möjligheterna till laglig invandring bör bedömas bland annat mot bakgrund av hur väl invandrarnas kompetens motsvarar behoven på de nationella arbetsmarknaderna, enligt kommissionen. Den andra principen handlar således om att Matcha kompetens och behov. I samband härmed föreslås att en övergripande bedömning av medlemsstaternas framtida kompetensbehov bör genomföras, liksom nationella ”invandringsprofiler” som ger en integrerad bild av invandringen i varje enskild medlemsstat, baserad bl.a. på olika statistiska uppgifter (t.ex. deltagande på arbetsmarknaden och kompetenssammansättningen bland invandrare). Profilerna ska bidra till att stärka faktabasen för en invandringspolitik som utgår ifrån medlemsstaternas prioriterade behov. Det  Europeiska migrationsnätverket (European Migration Network, EMN) torde här kunna spela en viktig roll för produktion av information och statistik. Principen tar dock inte enbart fasta på arbetskraftsinvandring – kommissionen föreslår även större investeringar i åtgärder som syftar till att hjälpa arbetslösa och ekonomiskt inaktiva tredjelandsmedborgare som redan visats lagligt i EU-länderna att ta sig in på arbetsmarknaden.

”Bortsett från invandringens ekonomiska potential kan den också berika de europeiska samhällena med sin kulturella mångfald”, skriver kommissionen. Samtidigt konstateras att invandringens positiva potential emellertid bara kan förverkligas om integrationen i värdsamhällena lyckas. Den tredje principen kopplad till välstånd är följaktligen Integration är nyckeln till lyckad invandring. Här hänvisas till de gemensamma grundprinciperna för integration. Genom åtgärder som nämns där, bl.a. utveckling av särskilda integrationsprogram för nyanlända invandrare, kan de språkkunskaper och den interkulturella kompetens uppnås som är nödvändig ”för en verklig anpassning och vid tillägnande av de grundläggande europeiska värderingarna”.  Särskilda åtgärder inriktade på arbetsmarknaden, säkrad icke-diskriminering och en analys av EU:s direktiv om rätt till familjeåterförening är andra åtgärder som nämns i sammanhanget.

…solidaritet…

Solidaritet och ansvar är avgörande på ett område med delad behörighet mellan europeiska gemenskapen och medlemsstaterna, skriver kommissionen. Beslut som sannolikt kommer att påverka andra medlemsstater bör därför samordnas. Genom den övergripande strategin för migration – som bl.a. kopplar samman migrationspolitiken med utvecklingspolitiken - bör även ursprungs- och transitländer knytas till EU:s agerande. Principerna under denna rubrik är därför Transparens, tillit och samarbete (införlivas genom bl.a. praktiskt samarbete och kommunikation), Effektiv och konsekvent användning av tillgängliga medel (med hjälp av framförallt Flykting- och Integrationsfonden) och Partnerskap med tredjeländer . Vad gäller samarbetet med tredjeländer ligger fokus på utvecklingsfrågor. Bland förslagen nämns samordning av sociala trygghetssystem i de associeringsavtal som ingås med tredjeländer, som t.ex. möjliggör överföring av sociala rättigheter, framförallt pensionsrättigheter, från EU-landet till ursprungslandet. Andra åtgärder inom samma område är att i samarbete med ursprungsländerna avråda potentiella migranter från att olagligt resa in i och vistas på EU:s territorium, inrätta åtgärder som möjliggör för cirkulär migration och att hjälpa tredjeländer att utveckla sin nationella lagstiftning för att inrätta system för invandring och asyl (för att dessa ska bli alternativa mottagarländer för flyktingar och på så vis avlasta EU:s medlemsstater). 

…och säkerhet

Avsnittet om säkerhet berör såväl den enskilda individens säkerhet som samhällets säkerhet, och handlar till stor del om problemet med att finna en balans mellan personlig integritet och kollektiv säkerhet. Principen En viseringspolitik i Europas och dess partnerländers intresse kunde enligt kommissionen införlivas t.ex. genom åtgärder som ett enhetligt viseringsförfarande och gemensamma konsulat. Principen Integrerad gränsförvaltning syftar till ökat samarbete kring gränsbevakning, tullkontroll och ”förebyggande av andra hot”. Skärpt bekämpning av olaglig invandring och nolltolerans för människohandel ska förutom genom förebyggande åtgärder även förverkligas genom ökat skydd och stöd till personer som fallit offer för människohandel.  Den tionde principen, En hållbar och effektiv återvändandepolitik, anges som en ”oundgänglig del” av EU:s politik när det gäller olaglig invandring. Godtyckliga masslegaliseringar av irreguljära migranter bör enligt kommissionen undvikas men enskilda legaliseringar på grundval av rättvisa och tydliga kriterier ska fortfarande vara möjliga. 
 

Vägen framåt

För övervakning, utvärdering och uppföljning av åtgärderna på invandringsområdet ska medlemsstaterna årligen rapportera om genomförandet av de gemensamma målen och deras nationella invandringsprofiler till kommissionen. På basen av dessa rapporter ska kommissionen årligen sammanställa en övergripande rapport som bl.a. ska lämnas till Europaparlamentet.

Meddelandet och de tio principerna kommer även att ligga till grund för invandringspolitiken efter 2010 då Haagprogrammet avslutas. Under våren 2009 planerar kommissionen att presentera ett övergripande meddelande med särskilda förslag om hur arbetet på området rättvisa, frihet och säkerhet ska fortskrida, med sikte på det nya femårsprogram för området som ska antas under det svenska ordförandeskapet (juni-december 2009).

Medlemsstaterna har redan uttryckt sitt stöd för samma vägval inom invandrings- och asylpolitiken som kommissionens förespråkar i sina meddelanden. På ett informellt möte mellan medlemsstaternas justitie- och inrikesministrar i juli fick den av det franska ordförandeskapet framtagna Europeiska asyl- och invandringspakten stöd från samtliga medlemsstater. Kommissionen och medlemsstaterna tycks således arbeta i samma riktning, åtminstone på principnivå. Huruvida samstämmigheten över detaljregleringen och de praktiska åtgärderna är lika stor återstår att se.

Den svenska regeringen har i en promemoria välkomnat kommissionens tio principer för invandring. När det gäller arbetskraftsinvandring förespråkar regeringen dock ett system där medlemsstaterna ges utrymme att själva utforma detaljerna för arbetskraftsinvandring, med hänvisning till de svenska planerna på ett system där den enskilde arbetsgivaren får bedöma om det finns behov av att rekrytera från ett tredjeland. Den svenska regeringen betonar också vikten av att rätten att söka asyl alltid måste värnas när det gäller frågor om att stärka den yttre gränskontrollen och motverka olaglig invandring. Vidare ger man kommissionen en knäpp på näsan, då man i promemorian betonar ”att integrationspolitiska insatser ska utgå ifrån medlemsstaternas nationella kompetens, där grundläggande universella värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet respekteras”.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se