Migration & utveckling

Migration har alltid gått hand i hand med utveckling. Att folk migrerar är i stor utsträckning ett resultat av att människor försöka hitta tryggare levnadsmiljöer och bättre ekonomiska möjligheter för sig själva och sina familjer. Med långsiktigt utvecklingssamarbete kan man påverka konsekvenserna av migrationsrörelserna, som ofta är såväl positiva som negativa.

Migration och utveckling på EU:s agenda

Den 1 september 2005 publicerade kommissionen meddelandet Migration och utveckling:konkreta riktlinjer. Målet med meddelandet var att fastställa ramar för att integrera migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser och utvecklingspolitik. Man ville också finslipa konceptet om en gemensam utveckling som slogs fast i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999.

Ett antal konkreta riktlinjer för hur EU effektivt kan bidra till att lösa en rad frågor som rör sambandet mellan migration och utveckling presenterades i meddelandet. Hit hör bland annat frågor gällande remitteringar, incitament och förutsättningar för investeringar i ursprungsländerna, underlättande av återvändande och frågor om cirkulär migration och hur man ska handskas med kompetensflykt (även kallat "brain drain" eller "brain circulation").

Den 22-23 november 2006, i Tripoli i Libyen, kom EU:s medlemsländer och ett antal afrikanska länder överens om innehållet i en politisk deklaration om migration och utveckling, Joint Africa-EU Declaration on Migration and Development. Deklarationen tar fasta på hur migration skall kunna gynna den ekonomiska och sociala utvecklingen i både afrikanska och europeiska länder.

Möten på internationell nivå

Även på internationell nivå har migration och utvecklingsfrågor under den senaste tiden kopplats samman i betydelsefulla fora. I Rabat hölls den 1 juli 2006 för första gången en konferans där EU och Afrika diskuterade migration och utveckling. Konferensen resulterade i en handlingsplan med fokus på utbyte, samarbete och partnerskap.


Den av FN initierade Globala kommissionen om internationell migration (GCIM) lade i oktober 2005 fram sin rapport Migration i en värld av ömsesidigt beroende: Nya handlingslinjer (Migration in an interconnected world: New directions for action). Denna rapport låg sedan till grund för FN:s dialog på hög nivå om migration och utveckling (High Level Dialogue on Migration and Development) som hölls i september 2006. Detta kan vara en antydan om att utvecklingsfrågorna i större utsträckning än tidigare har börjat kopplas samman med migrationsfrågor, och att ett dubbelt och mer långsiktigt perspektiv på migration således har börjat lyftas fram.

Inför detta högdialogmöte hölls en förberedande konferens om migration och utveckling i Europa som arrangerades av Belgien och IOM (International Organization for Migration), med stöd från den Europeiska kommissionen och Världsbanken. Denna konferens, som samlade deltagare från såväl europeiska, afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder och organisationer, behandlade nyckelfrågor om migration och utveckling. På agendan stod bland annat sambandet mellan FN:s milleniemål och migration, samarbete mellan ursprungsländer och mottagarländer och sambandet mellan diaspora och utveckling.