Arbetskraftsinvandring

EU har brist på kvalificerad arbetskraft och problemet växer med en åldrande befolkning. Som ett svar på detta lade kommissionen år 2005 fram ett meddelande om en strategisk plan för laglig migration. Den slutliga målsättningen med denna plan är att göra migration till ett redskap för att uppnå Lissabonstrategins mål, d.v.s. att EU innan 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. I kommissionens meddelande fastställdes att fem olika lagstiftningsåtgärder om arbetskraftsinvandring bör antas. Dessa ska innehålla ett ramdirektiv med rättigheter för personer som inom ramen för en reglerad arbetskraftsinvandring kommer till unionen och fyra särskilda direktiv antas om villkor för inresa och vistelse för högutbildade, säsongsarbetare, företagsinternt utstationerad personal respektive avlönade praktikanter.

I oktober 2007 presenterades de två första direktivförslagen: dels ett förslag som innehåller ett ramverk med rättigheter för tredjelandsmedborgare som arbetar lagligt i unionen, dels ett förslag om villkor för inresa och vistelse för högutbildade, som föreslår inrättandet av ett system med s.k. Blue Card (jmf. amerikanska Green Card) i syfte att locka högutbildad arbetskraft till unionen.