Europeiska nätverk och initiativ för migrationsfrågor

I menyn till vänster finns information om några europeiska samarbetsinitiativ och projekt kring migrationsfrågor. I nätverken ingår medlemmar från europeiska länder, regioner och myndigheter som träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera kring exempelvis asyl-, migrations- gräns-, och återvändandefrågor. Flera av nätverken har gett ut omfattande rapporter och skickar också ut nyhetsbrev regelbundet. Nätverken är finansierade av olika EU-organ men även av andra finansiärer.

Notiser Europeiska nätverk och initiativ

2008-12-16

Konferens om svensk migrationsforskning - ett initiativ från den nya svenska kontaktpunkten för det Europeiska migrationsnätverket

Migrationsverket är sedan en tid tillbaka ny svensk kontaktpunkt för det Europeiska migrationsnätverket, EMN. I november 2008 anordnade kontaktpunkten en forskarkonferens i Helsingborg i syfte att få en bild av forskningsläge och -frågor inom migrationsområdet i Sverige. I en sammanfattning från konferensen konstaterar Migrationsverket att:

 • "Det genomförs åtskillig intressant forskning på migrationsområdet
  i Sverige.
 • Vad gäller forskningsområdet och forskningsprojekt på området
  framstod detta som synnerligen diversifierat. Vårt intryck är dock att en fullständig överblick kring vad som sker på området i Sverige kanske är något svåröverskådlig. Det finns flera initiativ för bl.a. sammanställningar - däribland IMER förbundet, Immigrant institutet (IMMI). Justitiedepartementet har nyligen även gjort ett internt arbetsdokument kring forskningen på migrationsområdet i Sverige. Under konferensen framkom önskemål från forskningsvärlden om någon form av plattform för en överblick av den forskning som pågår och planeras.
 • Det framkom förslag och önskemål kring olika teman för ytterligare
  forskning. Det betonades dock att forskningsmedlen delvis styr forskningsinriktningen och att detta utgör en begränsning.
 • Vi, EMN:s svenska kontaktpunkt, anser det vara viktigt att ta del
  av det forskningsmaterial som produceras för att försöka skapa oss en
  överblick om vad forskning som bedrivs och att finna former för samarbete
  med forskningsvärlden. För oss var denna konferens ett första steg i den
  riktningen."

Konferensen var ett viktigt första initiativ från den nya kontaktpunkten för
EMN i Sverige, även om deltagandet från forskarvärlden var överraskande
lågt. En kartläggning av aktuell forskning och forskningscentra på bl a
migrationsområdet (inklusive gränsande forskningsområden) har ju tidigare
gjorts av bl a FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap); den nya kontaktpunkten hade sannolikt nått en bredare krets av forskare genom att samarbeta med andra, redan etablerade kanaler till forskarsamhället.

Ett annat viktigt steg i kontaktpunktens arbete skall handla om att upprätta
ett nätverk av berörda forskare, frivilligorganisationer och andra aktörer
inom migrationsområdet. I flera andra medlemsstater finns dessa nätverk
redan etablerade och i många fall också ett samarbete med de nationella
kontaktpunkterna för integration. Att involvera aktörer utanför myndighets-
och departementssfären har särskilt betonats vid de sammankomster som
föregått inrättandet av EMN som en reguljär verksamhet. Även utvärderingen
av försöksperioden för EMN rekommenderade åtgärder för att säkerställa att
kontaktpunkterna kan upprätthålla en objektiv, granskande och
kritisk roll - gentmot politiker och myndigheter.

Läs presentationerna från konferensen:

Ett transnationellt perspektiv på global migration 

Invandrarorganisationer 

Malmö högskola 

Malmö Institute for Studies of Migration Diversity and Welfare 

Migrationsforskning i Sverige  

Migrationsforskning på statsvetenskapliga institutionen 

Presentation Remeso 

Tolken - en kulturell mellanhand 

Länk till Europeiska migrationsnätverkets webbplats

2008-06-27

Europeiska migrationsnätverket går in i ny fas

Ett nytt arbetsprogram för det Europeiska migrationsnätverket (EMN) har nyligen antagits. Nätverket skall nu, efter ett beslut från 2007, etableras som ordinarie verksamhet i samtliga medlemsstater. År 2008 är något av ett mellanår för nätverket eftersom kommissionens finansiering av de Nationella kontaktpunkterna (NCP) försenades av tekniska orsaker. Från och med andra halvåret 2008 skall emellertid verksamheten återupptas med full kraft, för Sveriges del med en ny aktör som huvudman för den nationella kontaktpunkten, nämligen Migrationsverket.

Läs mer

2007-08-21

Europeiska migrationsnätverket permanentas – mer analys och policy

Kommissionens förslag till Europeiska rådet om inrättande av det Europeiska migrationsnätverket har nu presenterats. Förslaget följer i huvudsak de diskussionsunderlag och utkast som Tema asyl & integration tidigare redovisat, bl a i form av Kommissionens grönbok och utvärderingen av den hittillsvarande försöksverksamheten.

I förslaget understryker man EMN:s funktion att tillhandahålla ett ”objektivt, trovärdigt och jämförbart” underlag för politiker och beslutsfattare.  Analys och forskning betonas också mer än tidigare; även EMN:s utåtriktade verksamhet - information till en bredare allmänhet skall prioriteras. Det bredare uppdraget återspeglas också i Kommissionens förslag till sammansättning av de Nationella kontaktpunkterna: de skall bestå av minst tre experter från skilda kompetensområden. Inrättandet av Nationella kontaktpunkter blir obligatoriskt för medlemsstaterna.

Läs mer på temaasyl.se

2007-01-02

Evolution snarare än revolution - EMN blir reguljär verksamhet 2008

De Nationella kontaktpunkterna i det Europeiska migrationsnätverket (EMN) träffades på en konferens i december 2006 i Bryssel för att diskutera nätverkets framtid. Nätverket skulle enligt planerna övergå från projektverksamhet till ordinarie verksamhet under år 2007, men på grund av tekniska och juridiska problem har detta ej varit möjligt. Kommissionen har nu tagit fram ett förslag till både budget och s k legal grund, ett förslag som skall behandlas under våren 2007. Evolution snarare än revolution, enligt Jean-Louis de Brouwer, direktör på DG Rättvisa, frihet och säkerhet och inledningstalare på konferensen.

Läs mer

2006-12-15

Nya rapporter från EMN om återvändande

Return and Repatriation är den första syntesrapporten i studien Research Study III som genomförs inom ramen för EMN. Rapporten bygger på insamlat material som sammanställts i delrapporter från sju nationella kontaktpunkter som ingår i EMN: Österrike, Belgien, Estland, Grekland, Irland, Lettland och Sverige. I rapporten ges en översikt av återvändandepolicy i de bidragande medlemsländerna.

Den svenska rapporten Return- The Swedish Approach är skriven av jur dr Anna Jonsson och doktoranden Dominika Berg från Uppsala universitet. Det är en övergripande beskrivning av systemet för såväl återvändande av asylsökande som har fått avslag som frivillig återvandring för personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Förutom det politiska och juridiska ramverket presenteras praxis, det vill säga det praktiska förfarandet inom området.

Report for Research Study III: Return and Repatriation  (slutliga rapport mars 2007)
Sveriges rapport, Return The Swedish Approach

Visa alla notiser »