The Berne Initiative

The Berne Initiative är ett multilateralt initiativ vars målsättning är att främja samarbete stater emellan för att förbättra migrationspolitiken på regional och global nivå. Sverige (Migrationsverket) leder arbetet tillsammans med Schweiz och Nederländerna.  Regeringar över hela världen har inom ramen för projektet utbytt erfarenheter och information samt medverkat i utformandet av slutdokumentet International Agenda for Migration Management (IAMM). Dokumentet behandlar migrationsfrågor i vid mening, arbetskraftsmigration, integration, irreguljär invandring, återvändande samt migration och utvecklingsbistånd.

Läs mer på General Directors’ Immigration Services Conference hemsida