ERLAI/ERLAIM (European group of Region and Local Authorities in the field of Immigration)

ERLAI (European group of Region and Local Authorities in the field of Immigration) är ett Bryssel-baserat nätverk bestående av regionala och lokala representanter för asyl- och immigrationsfrågor. Nätverket inkluderar för närvarande 20 regioner och lokala myndigheter från 6 medlemsstater (Tyskland, Grekland, Italien, Spanien, Sverige, Storbritannien). Parterna träffas regelbundet för att utbyta goda erfarenheter från de respektive regionerna och för att knyta kontakter med andra EU-institutioner. Nätverkets arbete kretsar huvudsakligen kring asyl- och immigrationsfrågor med fokus på mottagande, integration och återvändande. En viktig del av arbetet är att uppmärksamma goda erfarenheter av EU-samarbetet på regional och lokal nivå samt att utforska möjligheter för vidare samarbetsprojekt och finansiering.

Sverige representeras i nätverket av Östergötland (East Sweden).

Den 22 februari 2006 anordnade ERLAI en konferens i Bryssel på temat "Local Authorities for Integration of Immigrants". Läs mer om konferensen och andra evenemang inom ERLAI på den italienska nätverkspartnern Emilio-Romagna Sociales hemsida.

ERLAI ger kvartalsvis ut ett nyhetsbrev. Samtliga nyhetsbrev ligger under denna avdelning på Emilio-Romagna Sociales hemsida.

ERLAI:s erfarenheter sprids vidare genom nystartade INTI-finansierade projektet ERLAIM
I juli 2005 föreslog ERLAI:s koordinator, den italienska regionen Emilia-Romagna att inom ramen för EU-programmet INTI:s budget inrätta projektet ERLAIM som en fortsättning på nätverket ERLAI. ERLAIM kommer att påbörjas under första delen av 2007 och pågå i 18 månader. Med utgångspunkt från ERLAI:s erfarenheter skall projektet främja ett vidare transnationellt partnerskap, skapa en plattform för dialog om integration mellan europeiska institutioner och myndigheter samt representanter från civilsamhället och målgruppen. En ny hemsida och flerspråkiga nyhetsbrev kommer att ges ut från våren 2007. Projektet välkomnar synpunkter om hur initativet kan försträkas och utökas.

Läs mer och ladda ner projektsammanfattning på Emilia-Romagnas hemsida