The European Programme for Integration and Migration (EPIM)

The European Programme for Integration and Migration (EPIM) är ett europeiskt initiativ som syftar till att främja debatt och konstruktiv integrationspolitik på EU-nivå samt verka för att denna införlivas i medlemsstaternas nationella, regionala och lokala politik. Till initiativet knyts intressenter på olika samhällsnivåer i syfte att införliva politiken också inom andra sociala och ekonomiska program.

Idén till initiativet grundar sig i behovet av att skapa positiva publika attityder till satsningar på integrationspolitik i en tid när effektiv integration ter sig svåruppnåelig.

EPIM lanserades för en första programperiod (november 2005-mars 2007) med ambitionen att initiativet därefter övergår i en andra fas och att en handlingsplan produceras i ljuset av de erfarenheter som den första perioden genererar.

Initiativet organiseras inom ramen för Network of European Foundations (NEF), en icke-vinstdrivande Bryssel-baserad organisation specialiserad på projektarbete och utveckling av europeiska program.

Läs mer om fonden på EPIM:s hemsida

Nya rapporter

Migration Policy Group (MPG) och Network of European Foundations (NEF) publicerade i juni 2006 rapporten Migrant Citizenship: Shaping integration agendas in Europe om policykontext, aktiviteter och förslag till angelägna diskussionsfrågor på nationell och europeisk nivå inom ramen för EPIM:s verksamhet. Rapporten ger en utmärkt bild av problem och frågeställningar inom integrationspolitiken utifrån ett europeiskt perspektiv.

Ladda ner rapporten 

Läs mer på MPG:s hemsida