Asylpolitik

Migration är ett gränsöverskridande fenomen och Sverige är en del av den Europeiska unionen. EU, och därmed Sverige, har beslutat om att en gemensam europeisk asylpolitik ska upprättas till år 2010. Svensk och europeisk asylpolitik kan därför inte längre på ett tydligt sätt åtskiljas då de ramar och direktiv som beslutas om på EU-nivå blir till riktlinjer för hur politik ska utformas i Sverige. Samordningen inom EU innebär att svenska lagar måste anpassas i fråga om mottagande av asylsökande, asylprocedur och definition av vem som är flykting för att nämna några områden. NTG-asyl & integrations fokus är först och främst på mottagandet av asylsökande och på skapandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem.

I menyn till vänster kan du välja att fördjupa dig i dessa områden samt få övergripande information om svensk asylpolitik. Nedan listas kontinuerligt aktualiteter och nyheter inom både svensk och europeisk asylpolitik.

Notiser Asylpolitik

2009-01-13

Minskat antal asylsökande i Sverige under 2008

År 2008 sökte 24 353 personer asyl i Sverige. Det är en minskning jämfört med år 2007 då 36 207 ansökte. Minskningen beror till största delen på att färre irakier sökt sig till Sverige under år 2008. Ensamkommande barn fortsätter att öka och under förra året kom 1 510 barn jämfört med 1 264 barn år 2007. Barnen kommer framför allt från Irak, Somalia och Afghanistan. De flesta är pojkar i åldern 16 –17 år.

Antalet asylsökande i Sverige har minskat, men ligger historiskt sett fortfarande på en hög nivå. I Norge ökade däremot antalet asylsökande under 2008. 14 431 personer sökte asyl i Norge i 2008, vilket är en fördubbling jämfört med 6 528 asylsökande under 2007. Det kom flest asylsökere till Norge från Irak, Eritrea, Afghanistan och Somalia. Antalet ensamkommande barn steg kraftigt från 403 år 2007 till 1 374 år 2008.

 

Läs mer om utvecklingen av antalet asylsökande under 2008 i Sverige och Norge.

2008-12-30

Spaniens skyldigheter att efterfölja internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter uppmärksammas i rapport

Den spanska flyktingorganisationen CEAR (Comisión Española de Ayuda Al Refugiado) har nyligen publicerat en rapport med titeln Rights under threat - Campaign against the refusal of refugees access to protection in Europe. Rapporten uppmärksammar det faktum att externa gränskontroller hindrar flyktingar från deras rättighet att söka och åtnjuta asyl i ett säkert land.

CEAR understryker att Spanien har skyldighet att följa internationell och europeisk lagstiftning gällande mänskliga rättigheter, även utanför landets gränser. Spanien uppmanas att följa non-refoulement principen, respektera lagstiftning kring eftersökande och räddande av personer i sjönöd samt garantera rätten att söka asyl. Rapporten innehåller även statistik från perioden 2006-2007 om flyktingar från Afrika som försökt nå Spaniens kust men förolyckats under resan.

Läs mer här och hämta rapporten här

2008-11-06

Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik

Regeringen publicerar årligen en skrivelse över migrations- och asylpolitiken.
I skrivelsen redovisas situationen på det aktuella politikområdet samt statistiska uppgifter för perioden för perioden 2007 - 2008.
 
Skrivelsen behandlar bl a:

  • Asyl- och skyddsfrågor
  • Arbetskraftsinvandring
  • Migration och utveckling
  • Övergripande samarbete i EU

I skrivelsen konstateras att invandringen till Sverige under 2007 var den största någonsin sedan mätningarna infördes, samtidigt som utvandringen var den högsta på över 100 år. Nettoinvandringen uppgick därmed till 54 000 personer under 2007. Sverige var det enskilda land inom EU där flest personer ansökte om asyl förra året.

Hämta Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik här 

2008-11-05

Migrationsverket fokuserar på internationell strategi

Migrationsverkets publicerade under oktober en ny internationell strategi om bl a verkets EU-engagemang, det internationella utvecklingsarbetet och kontakterna med organisationer och myndigheter inom och utanför Sverige, frågor som också har hög aktualitet inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU. Den internationella strategin har tagits fram med anledning av att regeringen i regleringsbrevet för 2008 uppmanar Migrationsverket att förstärka sitt EU-relaterade arbete och även internationellt verka för uppfyllelsen av regeringens mål för migrationspolitiken. Under våren 2008 inrättades ocksa en särskild samordningsfunktion för EU-samarbetet.

Hämta Migrationsverkets internationella strategi 

2008-10-08

Vänsterpartiet lägger fram förslag om att lagstifta om kommuners skyldighet att ta emot flyktingar

Vänsterpartiet presenterade igår vid en presskonferens i Rosengård i Malmö sitt åtgärdspaket för ett bättre flyktingmottagande, uppges i ett pressmeddelande. Budgeten för förslaget uppgår till 2 miljoner kronor och partiet vill bland annat se en lagstiftning för kommuner som gör dem skyldiga att tillhandahålla flyktingmottagande. De riktar också hård kritik mot främlingsfientliga strömmar som de menar breder ut sig i samhället.

Läs hela förslaget på newsdesk.se

Visa alla notiser »