EU:s asylpolitik - Common European Asylum System (CEAS)

Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999, och sedan i Haag 2004, kom EU:s medlemsstater överens om att ett gemensamt europeiskt asylsystem ska vara upprättat år 2010. Ett gemensamt europeiskt asylsystem, kallat CEAS (Common European Asylum System), ska skapa en liknande nivå i medlemsstaterna vad gäller mottagande av asylsökande, behandlingen av asylansökningar och ansvarsfördelning mellan länderna. Genom mer lika villkor för asylsökande ska asylsystemen bli mer rättssäkra, effektiva och främja samarbete inom unionen.

Vid Rådsmötet i Haag 2004 tog medlemsstaterna beslut om den fortsatta inriktningen av arbetet med att utveckla ett gemensamt europeiskt asylsystem. Under det svenska ordförandeskapet hösten 2009 skall återigen ett nytt program arbetas fram - det s k Stockholmsprogrammet.

Nedan återfinns fem ingångar till fördjupning inom framväxten av det europeiska gemensamma asylsystemet.

Fördjupningsområden EU:s asylpolitik


Grönboken om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet
Den 6 juni 2007 presenterade kommissionen en s.k. grönbok om den fortsatta utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Tammerfors- och Haagprogrammet fastställde att utvecklingen av det gemensamma asylsystemet (CEAS - Common European Asylum System) ska ske i två faser. Efter att den första fasen fullbordats fungerade grönboken som ett diskussionsunderlag om hur den andra fasen ska utvecklas. Frågorna i grönboken var många - är mottagandevillkoren tillräckligt harmoniserade, ska EU gemensamt handlägga asylansökningar och hur skapas lika villkor för asylsökande inom hela unionen?
Från Tammerfors till Haag - asylsystemets bakgrund
"Från Tammerfors till Haag" syftar till den process som inleddes vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999. Där antog stats- och regeringscheferna ett ett omfattande fem-års program för den europeiska asyl- och migrationspolitiken. Syftet var att harmonisera de europeiska asylsystemen. Efter fem år utvärderades programmet och vid Europeiska rådets möte i Haag i november 2004 antogs ett nytt femårsprogram, det så kallade Haagprogrammet.
EU:s asylsystem - antaget & under behandling
Under de år som gått sedan mötet i Tammerfors 1999 har en rad direktiv antagits inom ramarna för det gemensamma europeiska asylsystemet. Dessa är direktiven om mottagande av asylsökande, asylprocedur, skyddsgrunder och massflykt. Därtill har den så kallade Dublin II förordningen antagits, som föreskriver vilket land som ansvarar för att behandla en ansökan om asyl.
NTG-asyl:s CEAS-rapporter från Bryssel
Statsvetaren Emma Cars arbetade under 2005 som praktikant på EU-parlamentet och rapporterarade då för NTG-asyls räkning regelbundet om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) och asylpolitiken i medlemsstaterna. Hennes senaste rapport skriven under våren 2006 handlar om den europeiska agendan för integration.
EU:s asylsystem - vem bestämmer?
I denna artikel ges en introduktion till de aktörer som gemensamt formar uppbyggnaden av det europeiska asylsystemet. Det europeiska rådet, kommissionen, parlamentet och frivilligorganisationerna. Dessa aktörer har ofta mycket olika ståndpunkter, och det är maktkampen dem emellan som avgör vilken politik som bedrivs i Bryssel.