NTG-asyl:s CEAS-rapporter från Bryssel

Statsvetaren Emma Cars arbetade under 2005 som praktikant på EU-parlamentet och rapporterarade då för NTG-asyls räkning regelbundet om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) och asylpolitiken i medlemsstaterna. Hennes senaste rapport skriven under våren 2006 handlar om den europeiska agendan för integration.

 


En europeisk agenda för integration
2006-03-03
På EU-nivå kan förvånansvärt få steg sägas ha tagits för att etablera gemensamma synsätt kring integration. Även om det ofta påtalas att en framgångsrik immigrationspolitik också måste följas åt av en framgångsrik integrationspolitik, så har länderna haft svårt att enas. Sedan hösten 2005 finns emellertid mer uttalat på den europeiska dagordningen etableringen av en gemensam europeisk agenda för integration. Agendan rymmer initiativ så som en uppdaterad handbok för integration, en webbsida som samlar information, kontaktpunkter i varje land, återkommande integrationsfora och regelbundna rapporter. Grunden för alla initiativ ska utgöras av de gemnsamma grundprinciperna för integration (the Common Basic Principles) som länderna enades om hösten 2004. Redan 2003 antogs emellertid ett direktiv som reglerar varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, vilket kommissionär Franco Frattini kallat en grundpelare i en gemensam integrationspolitik. Det finns all anledning att titta närmare på det.
Läger vid EU:s gränser - gamla lösningar i ny förpackning?
2006-02-07
Samtidigt som det gemensamma europeiska asylsystemet börjar ta form råder stor enighet inom EU att ett helhetsperspektiv på migrationsfrågor måste utvecklas. Ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till grundorsakerna bakom migration, bl a fattigdom och avsaknaden av ekonomisk utveckling. En av prioriteringarna för det Österrikiska ordförandeskapet är därför att stärka den externa dimensionen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Att förbättra skyddet i flyktingarnas närområden och att skapa gränsstyrkor för att hjälpa länder vid plötsliga migrationsströmmar och motverka illegal/irreguljär migration, är två delar av denna strategi.
EU:s asylsystem – oenigheter kvarstår
2005-12-16
Den 2 december2005 beslöt Rådet för rättsliga och inrikes frågor att bortse från EU-parlamentets rekommendationer och antog det omdiskuterade så kallade asylprocedurdirektivet utan några ändringar. Därmed är det sista direktivet inom den första fasen av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) antaget och den första fasen även formellt avslutad. Antagandet av direktivet var kraftigt fördröjt, mycket på grund av att medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam lista över så kallade "säkra ursprungsländer" som innebär att EU kan neka asylsökande från dessa "säkra" länder tillträde till asylproceduren. Inte heller nu kunde medlemsstaterna enas, utan avvaktar istället ett separat förslag från kommissionen under nästa år. Listan och andra delar av asylprocedurdirektivet har utsatts för stark kritik från bland annat organisationer som UNHCR och Amnesty, som hävdat att det bryter mot konventioner om de mänskliga rättigheterna.
Kris vid EUs gränser skapar förnyad debatt om mottagande
2005-11-03
Det gemensamma europeiska asylsystemet har aldrig kännts längre bort, sa en EU-parlamentariker under en debatt i parlamentet i oktober. Debatten handlade om de hundratal asylsökande och migranter som sökt sig till Europa och som transportets ut i öknen mellan Marocko och Algeriet, där de sedan lämnades utan tillräckligt med mat och vatten.