Forskning

Här presenteras forskning inom asyl-, flykting- och integrationsområdet initierad av NTG-asyl samt annan intressant forskning som berör frågor med anknytning till NTG-asyl & integration.

NTG-asyl har initierat/finansierat sammanlagt sex forskningsstudier som behandlar olika aspekter av asylmottagande och integration av flyktingar/nyanlända. Studierna kan laddas ner i rutan Forskningsstudier NTG.  Under Forskning integration och Forskning migration i vänsterspalten återfinns EU-finansierad forskning, avhandlingar utgivna på svenska lärosäten samt forskningsprojekt som bedrivs vid svenska och internationella forskningsinstitut eller inom ramen för den offentliga sektorn.

 

Avdelningen C & D-uppsatser uppdateras löpande med uppsatser som berör NTG-asyl & integration. Uppsatserna är inte kvalitetsgranskade. Studerande som önskar få sina uppsatser publicerade på hemsidan är välkomna att kontakta christian.rabergh@temaasyl.se

De svenska respektive internationella forskningsinstitut som länkas till i högerspalten bedriver forskning inom fälten asyl, migration, arbetsmarknad, EU och närliggande områden.

Notiser Aktuell forskning

2009-09-06

"Cultural Pluralism Revised: Religious and Linguistic Freedoms" Essätävling, workshop och stipendier för forskare och studenter

Inom ett antal högaktuella ämnesområden finns nu möjlighet att delta i en essätävling med efterföljande workshop i Berlin. Irmgard Coninx Stiftung (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)inbjuder studenter och forskare att delta och erbjuder också vinnaren ett stipendium för vidare forskning.

Läs mer.........

"Essay Competition - Irmgard Coninx Research Grant 2010 - Workshop and
Conference in Berlin, 7 - 11 April 2010

International Essay Competition and Workshop organized by the Irmgard
Coninx Foundation, the Social Science Research Center Berlin (WZB), and
Humboldt-University Berlin."


"Workshop participation in Berlin
Up to 40 successful applicants to the essay competition will be invited to
discuss their research with prominent scholars at two of Europe's leading
research institutions.

The workshops will take place at the Social Science Research Center
Berlin, 7 - 11 April 2010. Workshops will be chaired by José Casanova
(Georgetown University) and Fernand de Varennes (Murdoch University).

Deadline for essay submission: January 15th, 2010"


"Irmgard Coninx Research Grant
An international jury will award two three-months fellowship to be used
for research at the WZB, the Humboldt-University Berlin and the State
library Berlin. The Grant includes a monthly stipend of EUR 1,000 plus
accommodation and its winners will be invited to join a follow-up workshop
in Berlin in 2010/2011.

For the finalists of the essay competition the Irmgard Coninx Foundation
will cover travel to and accommodation in Berlin.

For details please visit our website: www.irmgard-coninx-stiftung.de

For inquiries please contact us: info@irmgard-coninx-stiftung.de "

2009-02-03

Hur påverkar migration inkomster? Ny rapport från IOM om inkomsteffekter av intern och internationell migration

I en nyligen utkommen rapport från International Organization for Migration (IOM), Migration and Development Within and Across Borders: Research and Policy Perspectives on International and international Migration Enter, redovisas intressanta uppgifter om hur migration påverkar familjers och individers inkomster över tid.

Rapporten är resultatet av ett expertmöte som organiserades av Social Science Research Council (SSRC), International Organization for Migration (IOM), Economic and Social Research Council (ESRC) och Centre on Migration Policy and Society (COMPAS).


De artiklar som har valts ut för denna rapport fokuserar inte enbart på data om intern och internationell migration inom sändar- och mottagarländer utan kopplar också frågorna till vilken politik som bedrivs i respektive land . Artiklarna visar att inkomstmöjligheterna för många familjer på landsbygden och i städerna är beroende av både intern och internationell migration. Trots att båda typer av migration tycks ge tillgång till arbete som kan öka inkomster och minska fattigdomen, förefaller den internationella migrationen vara mer lönsam för individen/familjen.

Läs mer på International Organization for Migration:
Beställ rapporten

2008-12-23

Magisterprogram i etniska relationer och integration ges vid Helsingfors universitet under 2009

Svenska socialhögskolan i Helsingfors samt institutionerna för
statsvetenskap, socialpsykologi och socialvetenskap vid Helsingfors
universitet ger under 2009 kursen Master's Degree Programme in Ethnic
Relations, Cultural Diversity and Integration
(ERI). ERI är ett tvåårigt
interdisciplinärt program som ger studenterna möjlighet att arbeta under
nära handledning av sakkunniga från deltagande institutioner  samt från
Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN). Programmet
välkomnar studenter som innehar en kandidatexamen i sociologi,
socialpsykologi, statsvetenskap eller närliggande discipliner. Ansökan kan
göras fram till den 2 februari 2009.

Läs mer här 

2008-12-22

Internationell forskningstidskrift om migration

Migration Letters är en internationell brevbaserad tidskrift om migrationsfrågor från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriften lanserades 2004, är webbaserad och omfattar olika typer av migration. Insänt material kan vara av teoretiskt, empiriskt eller policyorienterad art. Även fallstudier, essäer, recensioner av böcker välkomnas.  Redaktionen vill sprida information och forskningsbaserad kunskap till en bred målgrupp. Migration Letters utkommer två gånger per år, under vår och höst. Redaktionen består av representanter från bland annat European Business School, Ohio State University i USA och Institute of Migration i Åbo, Finland.

Till Migration Letters 

2008-12-12

Ny studie om flyktingmottagande och introduktion

Forskningsstudien Samordnat mottagande? Styrnings- och samordningsprocesser inom introduktion och flyktingmottagande presenterades nyligen vid ett seminarium i Norrköping. Studien initierades av dåvarande Integrationsverket under 2006 och har sedan bedrivits inom ramen för forskarutbildningen vid REMESO, Linköpings universitet (f d Tema Etnicitet).

Studien som är skriven av doktoranden Martin Qvist belyser Integrationsverkets och andra centrala myndigheters arbete med mottagande och utveckling av introduktionen i ljuset av den tillfälliga lagen som instiftades under 2006 och ledde till ett ökat mottagande. Studien belyser även arbetet med flyktingmottagande och introduktion på lokal nivå i två kommuner. I studien behandlas även det problematiska samarbetet mellan stat och kommun gällande utvecklingen av introduktionen och den centrala överenskommelsen som slöts mellan sex myndigheter 2001 och syftade till att förbättra introduktionen på arbetsmarknaden av nyanlända invandrare och flyktingar.

Ladda ner studien här 

Till REMESOs webbplats

2008-11-17

Ny studie om diaspora och transnationalism

I det EU-finansierade forskarnätverket IMISCOE senaste Policy Brief skriver Rainer Bauböck (European University Institute, Florens) om diasporans och de transnationella nätverkens ökade betydelse i  både mottagar- och sändarländerna. Artikeln, Ties across borders: The Growing Salience of Transnationalism and Diaspora Politics, är baserad på slutsatser  som framkom under konferensen Diaspora and Transnationalism: Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges, som IMISCOE anordnade tidigare i år. Bauböck behandlar bl a olika definitioner av transnationalism och diaspora samt hur man från statens/regeringarnas sida över tid förhållit sig till de bägge fenomenen.

Läs publikationen här   

2008-11-13

Vilka blir Sveriges prioriteringar under det kommande EU-ordförandeskapet?

SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier) har, inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap, i rapporten The Swedish 2009 Presidency - Possible Policy Priorities angett ett antal  politikområden som man bedömer att regeringen kommer att prioritera. Asyl- och migrationspolitik kommer att vara bland de främsta prioriteringarna, bl a beroende på att ett nytt femårsprogram på dessa områden skall förberedas och beslutas (efter det s k Haagprogrammet från år 2004). Rapporten, skriven av forskarna Fredrik Langdal och Göran von Sydow, ger också en tillbakablick på Sveriges förra ordförandeskap under 2001.

Sverige inleder sitt ordförandeskap under det andra halvåret av 2009.

Läs mer och ladda ner rapporten här

2008-11-12

Ny rapport från International Organization for Migration om migration och utveckling och hur sambandet omsätts i praktiken

I en nyutkommen rapport från International Organization for Migration  (IOM) skriver författarna om sambandet mellan migration och utveckling, ett område som är i allra högsta grad aktuellt och har lyfts fram inom ramen för flera internationella studier och initiativ. IOM ser en utmaning i att nu omsätta denna kunskap i praktiken och införliva den i utvecklingsprogram av olika slag.

I studien, Migration and Development: Achieving Policy Coherence, har man sammanställt internationell forskning på området och redovisat hur teorierna har applicerats i praktiken.  Medan diskussionen tidigare ofta fokuserat på remitteringar, anser författarna att det finns ett stort antal stadier i migrationscykeln, från ankomst till återvandring, och att insatser på dessa olika stadier kan göra migrationen mer ”utvecklingsvänlig” samt bidra till breddning av diskussionen. Exemplen i rapporten är hämtade från bl a Albanien, Kanada, Guatemala, Italien, Nederländerna, Sydafrika, Srilanka och Storbritannien.

Hämta rapporten här 

2008-10-24

Organisationen OSCE ger ut rapport om hatbrott

Den internationella organisationen OSCE, The Organization for Security and Co-operation in Europe, är världens största säkerhetsorganisation. 56 stater är medlemmar i OSCE. Ordförandeskapet roterar årligen och innehas under 2008 av Finland. På en konferens under oktober presenterade OSCE en ny rapport om sk hatbrott (våldsbrott riktade mot minoriteter) som skrivits inom ramen för organisationens demokrati- och mänskligarättighetsavdelning. Rapporten täcker incidenter under 2007 i OSCE-regionen och slår fast att många av hatbrotten är anmärkningsvärt grymma och ofta leder till död eller skador.

Läs mer och hämta rapporten här

2008-10-20

FAS utlyser programstöd inom IMER-forskning

I det senaste numret av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps nyhetsbrev (FAS) nyhetsbrev kan man bland annat läsa om att FAS nu utlyser programstöd inom området internationell migration och etniska relationer/IMER. Stödet kan endast sökas av etablerade forskargrupperingar och senaste ansökningsdag är den 15 januari 2009. Vidare kan man i nyhetsbrevet läsa referat från tre genomförda konferenser inom temat Det europeiska arbetslivets förändrade villkor samt läsa om kommande konferenser och seminarier.  

Läs nyhetsbrevet 

2008-10-01

Följ utveckling och forskning inom migrations- och integrationsområdet i Kanada genom Metropolis

Kanadas invandringsprogram har en tradition av att framgångsrikt ha integrerat invandrare, flyktingar och deras familjer på ett sätt som även gynnat det kanadensiska samhället och arbetsmarknaden. Ekonomiskt har nya invandrare och minoriteter rönt stora framgångar i landet, en positiv trend som dock vänt sedan det tidiga 90-talet. På webbplatsen för forskar- och praktikernätverket Metropolis, med säte i bl a Kanada, kan man ta del av rapporter och få information om forskning, policy och utveckling vad gäller integration, arbetsmarknad och nyanlända invandrare/minoriteter/andra generationens invandrare i landet. Läs mer om bl a nya rapporter här och här.

2008-09-16

Nytt nummer av CEIFO:s nyhetsbrev, september

I det senaste numret av nyhetsbrevet från CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet) aviserar centret kommande seminarier och konferenser, bl a en heldagskonferens med temat Internationell migration: Utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal samt en paneldebatt om migration med rubriken ”Var går gränsen?”. Arrangemanget är ett led i universitetens ”tredje uppgift” att medverka i samhällsdebatten. Vidare informeras om nya forskningsprojekt och medarbetare samt aktuella publikationer och avhandlingar.

Läs hela nyhetsbrevet här 

2008-07-28

Forskningsrapport om högutbildade invandrare på den norska arbetsmarknaden

I en nyutkommen rapport från Institutt for Samfunnsforskning har forskaren Julia Orupabo intervjuat i Norge bosatta högutbildade personer med icke-västlig bakgrund om hur de upplever och hanterar avsaknaden av jobb som motsvarar den formella kompetensnivån.

I studien behandlas frågor som (klass)identitet och erkännande från majoritetssamhället, förväntningar och drömmar och hur allt detta påverkar individers flexibilitet på arbetsmarknaden.

Beställ eller ladda ned studien ”På TV sa de at de trengte ingeniører…” Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon" på institutets hemsida

2008-06-06

Nytt nummer av CEIFO:s nyhetsbrev

I det senaste numret av nyhetsbrevet från CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet) kan man bl.a. läsa om konferensen ”Internationell Migration: utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal” som anordnas i början av oktober 2008. Vidare beskrivs ett nytt forskningsprojekt som CEIFO är involverat i – ”Transnationella utbildningskarriärer. Studier av studieval, möjlighetshorisont och sociala nätverk för unga med utländsk anknytning”. I nyhetsbrevet avtackas även Charles Westin, som fungerat som centrets föreståndare sedan 2004 och som gick i pension den 1 maj.

Läs hela nyhetsbrevet här

2008-03-17

Ny publikation från Europarådet om mångfald i Europa

More Benetton than barricades? The politics of diversity in Europe” är en essäsamling framtagen som ett resultat av ett tidigare forskningsseminarium om mångfald, mänskliga rättigheter och deltagande. Seminariet arrangerades inom ramen för Europarådets och Europeiska kommissionens s.k. ”Partnership for youth”, ett samarbete med syfte att stärka den europeiska integrationen. Essäerna i boken utgår ifrån tio olika nationella kontexter, och redogör för olika dimensioner av mångfald inom utbildning, socialtjänst, rättsvetenskap, parlamentsförfaranden och sysselsättning, och dess betydelse för sociala aktörer.
 
Mångfald har kommit att bli ett nyckelbegrepp i nutida socialpolitik och i boken analyseras den ”rätt att vara annorlunda” som indirekt följer av detta. Som rubriken antyder beskrivs mångfald som en politik anpassad efter det kapitalistiska konsumentsamhällets behov, snarare än som en socialt sammanbindande  framtidsvision.

Läs mer om, och beställ boken här

2008-03-14

Studie visar på medborgarskapets vikt för arbetsmarknadsintegration – i Frankrike

En nyutkommen rapport från Institute for the Study of Labor i Bonn har undersökt hur chanserna för personer med utländsk bakgrund bosatta i Frankrike - med, respektive utan franskt medborgarskap – ser ut.

Enligt studien, utförd av forskarna Denis Fougère och Mirna Safi, varierar sannolikheten att erhålla franskt medborgarskap beroende på faktorer som en invandrares ursprungsland, utbildningsnivå, civilstånd och storlek på vistelseorten. Franskt medborgarskap i sin tur ökar anställningsbarheten i betydande grad.

Otaliga studier har visat på att personer med utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden, men enligt denna studie kan erhållandet av franskt medborgarskap i hög grad minska risken för detta. Slutsatsen blir således att genom att erbjuda personer med utländsk bakgrund medborgarskap, kan staten i hög grad underlätta integrationen för personen i fråga - på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Läs abstract och ladda ned studien The Effects of Naturalization on Immigrants’ Employment Probability (France, 1968–1999)

2008-03-13

Nytt europeiskt institut ska förankra EU:s migrationsstrategi i verkligheten

Politiker måste i allt högre grad anpassa sina strategier till en snabbt skiftande verklighet, anser EU-kommissionären Franco Frattini, ansvarig för bl a migrationsfrågor. I syfte att bättre förankra EU:s invandringspolitik i verkligheten planeras därför ett nytt institut för europeisk migrationsforskning. Institutet, som ska anslutas till Robert Schuman-centret vid European University Institute i Florens, ska som huvudsaklig uppgift omvandla forskningsresultat till realistiska policyrekommendationer och på så vis bidra till utvecklingen av EU:s framtida politik inom migrationsområdet.

EU:s strategi för migration omfattar i detta sammanhang allt från frågor rörande arbetsmarknadens behov, demografiska förändringar, integration och bekämpning av irreguljär invandring till att säkerställa den fria rörligheten för unionens egna medborgare. Institutet ska bl.a. stöda utveckling och effektivt användande av olika databaser och tillhandahålla en pool med akademiker och intellektuella som kan bidra till främjandet av en europeisk och globala strategi för migrationspolitik. På så sätt ska institutet bli en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte på en oberoende akademisk grund. 

Institutet förväntas öppna redan hösten 2008. För finansieringen står dels European University Institute, dels diverse privata och offentliga aktörer. Kommissionen undersöker dessutom möjligheterna att med EU-medel bidra till finansieringen .

Läs pressmeddelande

Länksamling till övriga forskningsinstitut inom migrationsområdet

2008-03-03

Nyhetsbrev från CEIFO listar aktuellt inom forskning om migration och etniska relationer

CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet ger sedan januari 2008 ut ett nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller bl.a. information om aktuella seminarier, publikationer, forskningsprojekt och nätverk.

I årets första nummer kan man bl.a. läsa om ett forskningsprojekt som undersöker hur lagstiftning och statlig integrationspolicy implementeras i skolans styrdokument, genom lärares förhållningssätt och i lokala skolkontexter. Bland de nya projekten märks även ett europeiskt projekt om naturalisationsförfarandet och villkor för medborgarskap i ett komparativt perspektiv inom EU. Fokus i projektet kommer särskilt att ligga på de villkor som gäller för s.k. ”medborgarskapstest” i de medlemsländer där sådana tillämpas.

Läs nyhetsbrevet här

2008-02-25

Ny antologi om strukturell diskriminering i Sverige

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet har gett ut en antologi om strukturell diskriminering, Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor, redigerad av Tom R.Burns, Nora Machado, Zenia Hellgren och Göran Brodin. Antologin avser att bidra till en ökad förståelse av och ett mer nyanserat samtal om orsaker och möjliga åtgärder emot etnisk ojämlikhet. 

"Ett strukturellt och maktorienterat perspektiv har väglett valet av artiklar om “invandrarproblematiken” och de samhälleliga maktförhållandena och demokratin i Sverige. Särskilda mekanismer som verkar inom samhällets institutioner och kulturella formationer som diskriminerar, exkluderar och omyndigförklarar invandrare har identifierats."

Läs mer om antologin som kan ladds ner från Uppsala universitets hemsida.

2008-02-13

Avhandling om socialt utanförskap

Utrikes födda löper större risk än inrikes födda att hamna i ett socialt utanförskap. Ensamstående med barn är också mer utsatta för social exkludering än par utan barn, och för ensamföräldrar är situationen värre idag än för trettio år sedan. Det visar sociologen Miia Bask i sin avhandling vid Umeå universitet.
Miia Bask vid Umeå universitet har i sin avhandling jämfört risken för olika grupper att bli socialt exkluderade i dagens Sverige relativt situationen år 1979. Hon visar att risken för utrikes födda att bli socialt exkluderade är större än för inrikes födda och skillnaden är lika stor idag som för nästan trettio år sedan. Med andra ord är personer som är födda utomlands lika marginaliserade nuförtiden som i slutet av sjuttiotalet.
 
2008-02-04

Uppsats om hälsa som en mänsklig rättighet

Annika Thid, juridikstuderande vid Stockholms universitet, har skrivit sin magisteruppsats om hälsa som en mänsklig rättighet, med särskild fokus på asylsökande och irreguljära immigranter. Uppsats har skrivits i samband med Röda Korsets projekt "Kartläggning och dialog för att främja asylsökandes hälsa" som delfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Thid har utgått ifrån frågeställningar om innebörden av rätten till hälsa, hur svensk lagstiftning ser ut i förhållande till internationella regler, och hur Sverige uppfyller rätten till bästa möjliga uppnåeliga hälsa för asylsökande och irreguljära immigranter. Efter en grundlig genomgång av diverse FN-rapporter, folkrätt och nationell lagstiftning konstaterar hon att förhållandena för asylsökande och irreguljära immigranter i Sverige inte skiljer sig från situationen i andra europeiska länder: asylsökande och irreguljära immigranter har ofta begränsade rättigheter i förhållande till landets egna medborgare.

Även om det är tydligt att Sverige inte lever upp till sina internationella förpliktelser har den svenska regeringen i dagsläget inte presenterat några nya förslag till förbättringar. Thid ser dock förhoppningar om att den internationella kritik som riktats från bl.a. Paul Hunt, FN:s specialrapportör för rätten till hälsa, ska leda till bättre efterlevnad av internationella åtaganden.

Ladda ner uppsatsen 
Ladda ner abstract på engelska
Läs mer om Annika Thid och hennes uppsats på Röda Korsets hemsida

2007-12-24

Transnationella rum - diaspora, migration och gränsöverskridande relationer

Transnationella rum är en nyutkommen bok om internationell migration och etniska relationer som har sammanställts i samarbete mellan svenska och finska forskare. Boken undersöker de gränsöverskridande sociala, politiska och ekonomiska relationer som skapats till följd av globaliseringen.

Begreppen transnationalism och diaspora är centrala inom forskningsområdet. Boken ger flera olika perspektiv på identiteter och kulturella processer som uppstår till följd av internationell migration. Stort fokus ligger på diasporor runt om i världen, med fokus på hur dessa utvecklar gemenskaper. Ett kapitel fokuserar även på de kvarvarandes förväntningar på dem som emigrerat. 

Redaktörer för boken är Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck och Lisa Åkesson.

Beställ boken på förlaget

2007-12-06

Migration utan gränser - UNESCO publicerar bok om ett gränslöst samhälle

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter anger i artikel 13 (2) att ”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget”, men någon motsvarande rättighet att ta sig in i ett annat land finns inte. Medan majoriteten av världens befolkning har möjlighet att lämna sitt land, har endast en bråkdel rätt att resa in i det land de vill.

Utgående från denna motsättning har två av UNESCO:s specialister på internationell migration, Antoine Pécoud och Paul de Guchteneire, redigerat en bok om fri invandring. Migration Without Borders. Essays on the Free Movement of People syftar till att utforska scenariot med en gränslös värld och innehåller analyser om etiska och ekonomiska utmaningar, liksom sociala konsekvenser som en världsomspännande fri rörlighet skulle innebära.

Boken finns att beställa på Berghahn Books webbsida

2007-12-05

C-uppsats om medias framställning av flyktingsmugglare

I sin C-uppsats Bland skurkar och hjältar: En analys av medias framställning av flyktingsmugglare tar sig Martina Berggren från Linköpings universitet an det komplexa och på senaste tiden återigen aktuella ämnet om flyktingsmuggling. Utan att ta ställning till om det är rätt eller fel att smuggla flyktingar, undersöks hur fenomenet skildras. I uppsatsen undersöks hur flyktingsmugglare och flyktingsmuggling framställs i nyhetsmedierna, vems röst som hörs, samt hur människorna som nyttjar deras tjänster skildras.

Berggren konstaterar i sina slutsatser att bilden av flyktingsmugglingen inte går att skilja från hur flyktingar skildras. Dessa två kategorier är tätt sammanlänkade, de förutsätter varandra och lägger grunden för varandras innebörder. När flyktingarna skildras som offer för krig, blir flyktingsmugglarna vanligen skurkar som utnyttjar människor i nöd. När de skildras som lycksökare eller lurendrejare, förefaller de vara i maskopi med sina smugglare, som också de blir skurkar. När de skildras som offer för Europas allt mer restriktiva flyktingpolitik anses flyktingsmugglarna antingen vara så kriminella att de är de enda som vågar ta de risker som smuggling av människor kan innebära, eller också de enda som upprätthåller asylrätten, beroende på vilket perspektiv artikeln är skriven utifrån.

En slutsats är att tidningsartiklarnas olika skildringar av flyktingsmugglarna visar på den maktkamp som finns kring definitionen av dem som görandes goda gärningar eller onda. Det står klart att bilderna och berättelserna om flyktingsmugglingen löper över ett brett spektrum där agenterna kan utgöras av alltifrån hänsynslösa skurkar till medkännande hjältar.

Ladda ned uppsatsen

2007-10-01

Ny avhandling jämför dagens invandrares erfarenheter med judiska invandrargrupper under slutet av 1800-talet

Den 28 september disputerade Per Hammarström vid Uppsala universitet med sin avhandling i historia, Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940. I avhandlingen jämför Hammarström två invandrargrupper från olika tidsepokers erfarenheter av mötet med Sverige. Han finner vissa beröringspunkter mellan de två gruppernas erfarenheter: dagens invandrare samt judiska invandrargrupper som under slutet av 1800-talet lämnade Östeuropa för att söka sig en bättre framtid i dåtidens Fattigsverige. Hammarström hoppas att avhandlingen kan bidra till perspektiv på vår egen tid och ge kunskap om hur etniska relationer ska hanteras och diskriminering motverkas.

Läs pressmeddelande om avhandlingen från Uppsala universitet

Beställ avhandlingen via internetbokhandeln.se

2007-09-23

Ny avhandling: Att göra etnicitet

Linda Lill disputerade den 14:e september på Malmö Högskola med sin avhandling "Att göra etnicitet - inom äldreomsorgen".

Avhandlingen handlar om hur etnicitet görs inom äldreomsorgen. Med utgångspunkt i intervjuer med äldreomsorgspersonal, en forskningscirkel och deltagande observationer i en hemtjänstgrupp får läsaren följa resonemang om hur etnicitet på olika sätt får betydelse inom äldreomsorgsarbetet.  

Hämta avhandlingen här.

2007-09-12

Tema etnicitet vid Linköpings universitet utökar sin verksamhet och önskar knyta till sig intresserade doktorander

Tema etnicitet i anslutning till Linköpings universitet låter meddela att de under 2008 kommer att inrätta ett FAS-Centre of Excellence for Research on Migration, Economy and Society (REMESO). Satsningen skall vara långsiktig och syfta till att ”stärka forskningskompetensen i migrationsfrågor inom samhälls- och välfärdsområdet”. Det planeras också för en forskarskola med internationell profil med följande inriktning:

"... integrated studies and teaching on migration; studies and teaching that bring together the often disjointed fields of research on international migration, ethnic relations, integration policy and discrimination, on the one hand, and research on political economy, the labour market, social policy and the welfare state, on the other" (citerad ur beskrivningen av forskarskolan).

Antagna doktorander inom svensk eller utländsk forskarutbildning som är intresserade av att knyta an till forskarskolan uppmanas att ta kontakt med:

Erik Olsson
Associate professor/docent
Ethnic Studies/Etnicitet
Department of Social and Welfare Studies (ISV)
Linköping University, SE 60174 Norrköping
+46-11-363225

Projektbeskrivning REMESO 

2007-09-08

Nyutkommen avhandling om unga muslimska kvinnors syn på manligt och kvinnligt

Forskaren Pia Karlsson Minganti vid Stockholms universitet försvarar den 14 september sin avhandling Muslima: Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Avhandlingen bygger på intervjuer med nio unga kvinnor engagerade i sunni-muslimska organisationer i Sverige. Kvinnorna i studien har alla varierande tro på islam och är födda i Västasien, Nord- och Östafrika. I avhandlingen besvarar författaren bland annat följande frågor:

  • Hur ser unga utövande muslimska kvinnor i dagens Sverige på relationen mellan könen?
  • Vilka frågeställningar om genus väljer de att lyfta fram?
  • Har de möjligheter att delta i församlings- och föreningsaktiviteter, karriär och offentlig debatt?
  • Finner de stöd inom muslimsk ungdomsrörelse?

Läs pressmeddelande från Stockholms universitet

Abstract på engelska finns tillgängligt via universitetskatalogen Diva 

Läs också Dagens Nyheters artikel införd 4 september om unga muslimska kvinnor i Sverige

Artikel på dn.se 5 september om svenskar som konverterar till islam

Artikel på dn.se 5 september om muslimer i riksdagen

2007-08-29

Flyktingars berättelser som underlag för migrationsforskning beskrivs i artikel

Artikeln Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research skriven av Marita Eastmond vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg är införd i det senaste numret av tidskriften Journal of Refugee Studies som ges ut av Oxford University Press. Artikeln redogör för hur flyktingar genom tiderna i berättandets form förmedlat sin verklighet och sina erfarenheter av att leva i exil. Flyktingars berättelser har varit viktiga uppslag inom migrationsforskningen, då de ofta utgör den enda ”källan” till ett liv, en tid och en plats som forskarna inte har annan tillgång till. Flyktingars livsberättelser har också varit intressanta på så sätt att de kunnat förmedla vad människor själva, som ”upplevande subjekt”, berättar om till exempel våld och turbulenta livsförändringar. Berättelserna är viktiga i forskningsprocessen men de är också en stor utmaning metodologiskt sett, menar Eastmond. I artikeln diskuteras styrkorna och begränsningarna med berättelsen som underlag för migrationsforskning.

Läs artikeln på Oxford Journals hemsida

2007-08-28

Forskningsprojekt kartlägger immigranters samhällsdeltagande

Forskningsprojektet POLITIS som sedan 2004 bedrivits inom ramen för EU:s sjätte ramprogram presenterar nu resultaten av sin studie Building Europe with New Citizens? An inquiry into the civic participation of naturalized citizens and foreign residents in 25 countries som kartlägger de positiva erfarenheter immigranter tillför sina mottagarländer. Building Europe with New Citizens? tar sin utgångspunkt i antagandet om att immigrantpopulationen har potential för ett aktivt samhällsdeltagande tack vare nätverksbyggande och stöd från en engagerad majoritetsbefolkning. Projektet syftar vidare till att förbättra vår förståelse för olika faktorer som kan uppmuntra eller hämma immigranters aktiva samhällsdeltagande.

Läs mer på den grekiska projektkoordinatorns hemsida

Här kan de 25 landrapporterna laddas ner

Hämta sammanfattande rapport för den första fasen av projektet, december 2005 

2007-07-09

Försöket med avidentifierade ansökningar har följts upp i studie

Avidentifierade ansökningar som rekryteringsmetod tillämpas sedan några år i ett antal kommuner. Avidentifiering innebär att viss information (exempelvis namn) om den sökande till en tjänst utelämnas i ett första skede. Hösten 2006 togs beslut i regeringen om att även ett antal statliga myndigheter ska bedriva försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar. IAFU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, har i en studie som utkom i juni följt upp det mest omfattande försök som hittills genomförts med avidentifierade ansökningshandlingar. Försöket pågick i Göteborgs stad under perioden oktober 2004 – juni 2006 och omfattar totalt 144 rekryteringar. Fyra frågeställningar behandlas i studien:

  • Huruvida avidentifieringen kan förmedla sådan information att det var möjligt att göra ett urval bland de sökande
  • Metoder för att bevara anonymiteten i rekryteringen
  • Om det är möjligt att identifiera sökande trots avidentifieringen
  • Hur de personer som arbetar praktiskt med metoden uppfattar den

Majoriteten av de som varit inblandade i rekryteringsförfarandena är negativt inställda till metoden. En aspekt som kritiserades var att avidentifieringen gör att det tar längre tid att rekrytera samt att informationen om de sökande blir begränsad. En tredjedel tror dock att metoderna ökar chanserna för personer med utländskt bakgrund att få komma till intervju och bli anställda.

Läs studien på IFAU:s hemsida 
  
IFAU har också genomfört en enkätundersökning med de rekryterare som deltog i försöket, läs mer i pressmeddelande.   

Läs IFAU:s yttrande avseende betänkandet Avidentifiera jobbansökningar - en metod för mångfald (SOU 2005:115)

2007-06-27

Ny studie om mottagandevillkor för asylsökande i Norge

Vid Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo har en ny rapport utkommit som redogör för hur norsk lagstiftning och praxis på asylområdet motsvarar utvecklingen i EU. Rapporten är skriven av Jan-Paul Brekke som för närvarande arbetar på en studie för NTG-asyl & integrations räkning samt juristen och asylrättsexperten Vigdis Vevstad. Författarna har tittat på direktiven om mottagande som samtliga EU-länder förbundit sig att efterfölja och jämfört dem med förhållandena i Norge. De norska mottagandeförhållandena för asylsökande ligger oftast i linje med EU:s men undantag finns, enligt författarna. Bland annat har asylsökande ungdomar mellan 16 och 18 år till skillnad från i övriga EU-länder inte rätt till skolgång. Ej heller behandlas i Norge asylsökande som varit utsatta för tortyr och övergrepp som en särskilt sårbar grupp vilket är fallet i övriga EU.

Läs mer och ladda ner studien på ISF:s hemsida

2007-06-16

Ny avhandling: Schablonbilden av förorten och ”invandrargjorda” individer

Vid Uppsala universitets humanistiskt-samhällsvetenskapliga fakultet har Urban Ericsson lagt fram sin avhandling Belägrade människor – Belägrade Rum: Om invandrargöranden och förorter. Syftet med avhandlingen har varit att analysera schablonbilden av förorterna och invandrarna såsom de porträtteras i svensk media. Första delen av avhandlingen fokuserar på hur media framställer berättelser om förorterna. Andra delen fokuserar på hur mycket medieutrymme som erbjuds den invandrargjorda individen när han eller hon framställs som en representant för förorten.

Läs mer och ladda ner abstract på Uppsala universitets publikationstjänst

2007-05-12

Ny avhandling: Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik

Sabine Gruber försvarade sin avhandling, Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik, den 11 maj 2007. Studien undersöker hur etnicitet används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitet samspelar med andra sociala kategoriseringar som kön och klass.

Studien är baserad på etnografiska fältstudier i en högstadieskola, som framförallt omfattar deltagande observationer av klassrumssituationer, olika typer av möten för personalen samt informella samtal där lärare diskuterar sitt arbete och elever. Detta har kompletterats med intervjuer. 

En viktig iakttagelse som framhålls i avhandlingen är att skolpersonalens dagliga arbete med eleverna omges av höga ambitioner vad gäller rättvisa och tolerans, men att dessa intentioner sällan förenas med insikt om de maktaspekter som omger sociala relationer. Därigenom riskerar skolans arbete för jämlikhet och mot diskriminering att förvandlas så att den snarare producerar och upprätthåller ojämlika relationer.

Hämta avhandlingen här.

2007-05-07

Forskarnätverk samt UNHCR lanserar databas om migration

IMISCOE är ett EU-finansierat forskarnätverk i vilket 400 forskare från 22 europeiska länder ingår. Den forskning som bedrivs inom ramen för nätverket fokuserar på Europa och är av tvärvetenskaplig karaktär. Huvudlinjerna är migration, integration och social sammanhållning. IMISCOE har nyligen lanserat en databas, DEMI, med expertis kring migration och integration. Databasen innehåller kontaktuppgifter till och publikationer utgivna av framstående forskare från Europa samt Nordamerika, USA och Kanada. DEMI kommer att uppdateras löpande. Via databasen kan man söka på institut, namn på forskare och forskningsområden.

Även UNHCR lanserade nyligen en migrationsrelaterad databas, Statistical Online Population Database. Databasen innehåller data om flyktingar, asylsökande, återsända flyktingar, statslösa personer m fl i mer än 150 länder. Viss statistik sträcker sig så långt tillbaka som till 1951 då UNHCR grundades.

Länk till IMISCOE:s databas

Läs mer om UNHCR:s databas 

2007-03-29

Belgiens inrikesminister stödjer forskning om illegala immigranter

Den belgiska forskaren Marion Van San har anlitas för att tillsammans med en medarbetare skriva en rapport om illegala immigranter i Belgien. Van San fick uppmärksamhet 1999 när dåvarande justitieminister Marc Verwilghen gav henne uppdraget att undersöka om och i vilken grad utländska ungdomar var överrepresenterade i brottstatistiken jämfört med den övriga befolkningen. Offentliggörandet av rapporten sköts upp och den publicerades aldrig vilket Van San påstod berodde på rädsla för att föra fram kritik mot invandrare. Inrikesministern i Belgien har nu gett Van San ett nytt forskningsuppdrag om illegala immigranter i Belgien eftersom man anser att Belgien är ett land som i förhållande till andra europeiska länder, har bristande kunskap om de illegalas/irreguljära invandrarnas levnadsförhållanden. Genom studien hoppas man få insikt i hur dessa invandrare lever och tar del av olika samhällstjänster. Studien beräknas vara klar under våren 2007.

Läs mer i artikel på nyhetsportalen expatica.com

2007-02-18

Norsk avhandling om asylsökande och flyktingar i psykiatrin

I en nyutkommen norsk avhandling konstateras bl a att asylsökande är överrepresenterade vid psykiatriska akutmottagningar i Norge och att flyktingar från Afrika i högre utsträckning än andra flyktinggrupper får diagnosen schizofreni. Författaren, Valentina Cabral Iverse, fann också skillnader i psykiska sjukdomsdiagnoser mellan personer som befinner sig i en asylprocess och de som har flyktingsstatus och därmed uppehållstillstånd i Norge. I avhandlingen studeras också hur graden av anpassning till det norska samhället påverkar den psykiska hälsan. Cabral Iverse har tidigare påtalat att den osäkra väntetiden under asyltiden riskerar att utlösa posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD).

Läs mer på NAKMI:s hemsida

Abstract på Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitets hemsida

2007-01-14

Forskningsprojekt om illegala invandrares tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige och Nederländerna

I en kommande avhandling vid Malmö högskola framkommer att illegala invandrare förlitar sig på alternativ hälsovård genom underjordiska kliniker och nätverk. Ramin Baghir-Zada, som doktorerar vid fakulteten Hälsa och samhälle skriver på en avhandling som baseras på intervjuer med illegala invandrare i Sverige och Nederländerna, representanter från invandrarföreningar och religiösa organisationer, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och den sociala sektorn samt från olika myndigheter som kommer i kontakt med de illegala invandrarna.

Läs mer på Malmö högskolas hemsida

2007-01-10

IMILCO – International Migration, Informal Labour and Community in Europe

IMILCO är ett svenskt-turkiskt projekt under ledning av Arbetslivsinstitutet i Norrköping och universitetet i Marmara (Marmara University Research Centre for International Relations, MURCIR) med fokus på irreguljär migration, informell ekonomi och samhällsutveckling i Europa. En rad intressant och för NTG-asyl & integration relevant forskning har presenterats under de två konferenser som hittills anordnats. Forskningsfrågor och problemställningar handlar bl a om "amnestier" för asylsökande och "illegala" migranter och hur dessa är relaterade till arbetskraftsförsörjning, informell ekonomi och politisk retorik/praktik.
 
Läs mer på Arbetslivsinstitutets hemsida

2006-12-20

FAS beviljar forskningsmedel

FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, fattade i november beslut i årets ansökningsomgång för forskningsprojekt och postdoc-bidrag. FAS styrelse beviljade bidrag till 101 projekt. Medel tilldelas för perioden 2007-2009 och summan uppgår till drygt 200 miljoner kronor. 13 postdoc-bidrag till yngre nydisputerade forskare beviljades för 2007 och 2008. Fördelningen av antalet bidrag per huvudområde blev i årets ansökningsomgång:

• Arbete och hälsa, 20 st.

• Arbetsorganisation, 13 st.

• Arbetsmarknad, 8 st.

• Folkhälsa, 31 st.

Utlysningarna för 2007 är nu öppna, läs mer på FAS hemsida.

FAS ordnar konferens våren 2007 på temat Utanförskapet – välfärdssamhällets baksida. Läs mer om konferensen r.

2006-12-18

Nytt europeiskt forskningsprojekt om migration

Forskningsprojektet EUROSPHERE finansieras av EU:s sjätte ramprogram och koordineras av universitet i Bergen, Norge. Europshere-konsortiet sammanför sjutton europeiska universitet och forskningsinstitut och cirka 150 forskare kommer att involveras i delar av projektet. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla den europeiska publika sfären och identifiera faktorer som underlättar eller hindrar utvecklandet av en sådan. Europshere fokuserar på frågor om integration och social sammanhållning, den europeiska konstitutionen, migration och Europas utvidgning ur ett policyperspektiv. Inom ramen för projektet kommer omfattande konferenser och europeiska forum att anordnas. Tanken är också att bygga upp en kunskapsbas relaterad till projektet.

I februari 2007 hålls den första konferensen, Diversity and the European Public Sphere: Towards a Citizens’ Europe, då forskarna som deltar i projektet kommer att presentera sina resultat. Projektet pågår till 2011 då en slutkonferens anordnas i Bryssel.

Läs mer på Eurospheres hemsida

2006-11-13

Europeiska integrationsforskare efterlyses

Inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet TIES, The Integration of the European Second Generation söks tolv doktorander (”early stage researchers”, ESR) och två post-doktorander (”experienced researchers”, ER) för att bedriva forskningsarbete vid de europeiska partnerinstitut som ingår i forskningsprojektet. TIES skall utföra jämförande undersökningar av immigranter i femton städer i åtta europeiska länder med fokus på andra generationens invandrare. De ekonomiska, sociala, utbildnings- och identitetsmässiga aspekterna av invandringen skall studeras.           Över 10 000 respondenter skall engageras i projektet. Fokus ligger särskilt på de långsiktiga konsekvenserna av den storskaliga arbetskraftsinvandringen på 1960-talet. Tolv europeiska forskningsinstitut deltar i TIES, från Sverige CEIFO vid Stockholms universitet.

Sista ansökningsdag är 1 december 2006 för Belgien och 15 december 2006 för övriga institut.

Läs mer om TIES på deras hemsida

Läs mer om utlysningen
Läs mer om ansökan
Läs mer om forskningsprofilerna för de deltagande instituten

2006-11-10

Skriv uppsats om asyl- och flyktingpolitiken

Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen och Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR) har inlett ett projekt för att utveckla dialogen mellan politiska aktörer och frivilligorganisationer i syfte att analysera aktörernas roll i den nya asylprocessen. Inom ramen för projektet, Ny Asylprocess,  efterlyser man studenter som skrivit eller planerar att skriva en akademisk uppsats i ämnet.

Projektet behandlar fem avgränsade frågeställningar:

- Asylsökandes syn på mötet med aktörer i asylprocessen

- Aktörerna i asylprocessen - vilka är de?

- Det nya prövningsförfarandet

- Asyl och första tiden efter tillstånd - internationell jämförelse

- Informationen innan någon bestämmer sig för att fly

Läs mer om projektet på Socialdemokratiska studentförbundets hemsida.

Visa alla notiser »