Forskning migration

Under denna avdelning återfinns EU-finansierad forskning, avhandlingar utgivna på svenska lärosäten samt forskningsprojekt som bedrivs vid svenska och internationella forskningsinstitut eller inom ramen för den offentliga sektorn.

Pågående och avslutade forskningsprojekt 2002-


Ny studie om mottagandevillkor för asylsökande i Norge
2007-06-18
Vid Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo har en ny rapport utkommit som redogör för hur norsk lagstiftning och praxis på asylområdet motsvarar utvecklingen i EU. Rapporten är skriven av Jan-Paul Brekke som för närvarande arbetar på en studie för NTG-asyl & integrations räkning samt juristen och asylrättsexperten Vigdis Vevstad. Författarna har tittat på direktiven om mottagande som samtliga EU-länder förbundit sig att efterfölja och jämfört dem med förhållandena i Norge.
EUROSPHERE
2006-12-28
Forskningsprojektet EUROSPHERE finansieras av EU:s sjätte ramprogram och koordineras av universitet i Bergen, Norge. Europshere-konsortiet sammanför sjutton europeiska universitet och forskningsinstitut och cirka 150 forskare kommer att involveras i delar av projektet. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla den europeiska publika sfären och identifiera faktorer som underlättar eller hindrar utvecklandet av en sådan. Europshere fokuserar på frågor om integration och social sammanhållning, den europeiska konstitutionen, migration och Europas utvidgning ur ett policyperspektiv.
The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005
Vid Institutt for samnfunnsforskning (ISF) i Oslo pågår under 2006-2008 forskningsprojektet The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005 på uppdrag av Norges forskningsråd.
Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser - Christina Johansson, Linköpings universitet
2006-09-30
I en brett anlagd avhandling om svensk migrationspolitik under fyra decennier, driver historikern Christina Johansson vid Tema etnicitet, Linköpings universitet, tesen att politiken blivit alltmer restriktiv och präglats av ett nationalstatligt och exkluderande tänkande. Johansson anser sig kunna identifiera tre vändpunkter i restriktiv riktning inom migrationspolitiken: regleringen av arbetskraftsinvandringen från icke-nordiska länder 1972, det s k Luciabeslutet om en striktare tolkning av flyktingbegreppet 1989 och införandet av en ”aktiv” återvandringspolitik under 1990-talet.
Migration and Irregular Work in Europe (mars 2005-februari 2007)
I forskningsprojektet Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) knutet till forskningsinstitutet International centre for Migration Policy Development (ICMPD) görs jämförande analyser av den irreguljära invandrade arbetskraften i Centraleuropa. Projektet avser att fylla flera kunskapsluckor i den socialvetenskapliga forskningen och kombinera två discipliner: migrationsforskning och arbetsmarknadsforskning.
An Ethnography of "Illegality" and Migration - Shahram Khosravi (2004-2006)
Forskaren Shahram Khosravi är knuten till Ceifo vid Stockholms universitet och bedriver unik forskning om s k papperslösa invandrare. I en pågående forskningsstudie, finansierad av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), kartläggs iranska asylsökande som, efter att de fått avslag på sina asylansökningar, lever illegalt i Stockholm och arbetar inom den informella ekonomin. Studien påbörjades 2004 och avslutas 2006/2007.
The European Dilemma – Institutional patterns of ”racial” discrimination - Masoud Kamali, Uppsala universitet (2002-2006)
På Uppsala universitet pågår projektet The European Dilemma – Institutional patterns of ”racial” discrimination under ledning av professor Masoud Kamali. Projektet finansieras av EU:s femte ramprogram och syftar till att genom systematiska och jämförande analyser undersöka xenofobi (främlingsfientlighet) och rasdiskriminering i åtta europeiska länder och utifrån resultaten framföra policyrekommendationer och strategier för att handskas med problemen på lokal-, nationell- och EU-nivå. Deltagande länder i projektet är förutom Sverige: England, Italien, Österike, Cypern, Polen, Frankrike och Tyskland.
Avhandling om svensk offentlig flyktingdebatt under krigsåren
2006-09-30
Vid Stockholms universitet, historiska institutionen, framlade Mikael Byström i september 2006 avhandlingen En broder, gäst och parasit: Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947. Syftet med avhandlingen är att analysera den offentliga debatten om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik mellan krigs- och efterkrigsåren 1942-1947.
Determinants of Immigrants’ Early Labor Market Integration och Do Introduction Programs Affect the Probability of Immigrants getting Work?
2006-09-22
Ny forskning från Örebro universitet: Kommunala introduktionsprogram minskar möjligheterna till arbete?
Avhandling om barns erfarenheter av asyltillvaron
2006-09-20
Vid Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteten, framlade Åsa Löwdén i september 2006 sin avhandling Asylexistensens villkor: Resurser och problem i meningsskapande hos asylsökande barn i Sverige. Avhandlingen undersöker vilka metoder som 20 asylsökande barn i Sverige har utvecklat för att skapa meningsfullhet (”meaning making”) i sina liv under asyltiden.
Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945
2006-05-30
Gunilla Hultén vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) i Stockholm har lagt fram avhandlingen Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur migration och immigranter skildrats i tre lokala dagstidningar och en rikstäckande i 1537 artiklar publicerade utvalda år under perioden 1945-2005.
Vit governmentalitet ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys - Anna Lundstedt, Göteborgs universitet
2005-11-25
I avhandlingen Vit governmentalitet 'Invandrarkvinnor' och textilhantverk – en diskursanalys skriven vid Göteborgs universitet med stöd från Arbetslivsinstitutet analyseras konstruktionen av ”vit kvinnlighet” i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedrevs i projektform under 1990-talet och som var riktade till invandrarkvinnor inom textilhantverk.
Vardagen för asylsökande ungdomar som kommit ensamma till Sverige - Marjanna de Jong, Malmö högskola
2005-11-25
Baksidestext: "Varje år kommer ett antal ungdomar till Sverige för att söka asyl. Flera av dem har flytt från länder som befinner sig i krigstillstånd. Andra kommer från länder med dåliga sociala och ekonomiska omständigheter eller odemokratiska regimer. Ungdomar mellan 16 och 18 år räknas enligt Barnkonventionen som barn. I beslut som gäller barn skall alltid barnets bästa eftersträvas och barnet ska ha möjlighet att göra sin åsikt hörd om beslut som gäller dem.
Essays on the Behavioral Economics of Discrimination - Ali Ahmed, Växjö universitet
2005-11-25
Ali Ahmed är nationalekonom vid Växjö universitet. Hans avhandling belyser diskrimineringen på arbetsmarknaden och faktorerna bakom den. Ämnen som tas upp är bl a arbetssökandes egna negativa förväntningar, betydelsen av utländskklingande namn och favorisering av den egna gruppen.
Diaspora global politics. Kurdish transnational networks and accommodation of nationalism - Ann-Catrin Emanuelsson, Göteborgs universitet
2005-05-10
Under det senaste decenniet har forskare börjat uppmärksamma att flyktingar och invandrare upprätthåller och utvecklar ’transnationella’ ideer, aktiviteter, nätverk och gemenskaper. Deras liv kan inte längre ensidigt delas in i tiden före och efter ’flytten’ utan förstås bättre i termer av gränsöverskridande processer.
Negativ socialisation. Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap - Niclas Månsson, Uppsala universitet
2005-02-15
I avhandlingen ställs frågan om varför vissa grupper och individer uppfattas som mer främmande än andra. För att besvara frågan fokuserar författaren på främlingen i den polske sociologen Zygmunt Baumans verk.
Nyheter från gränsen - Ylva Brune, Göteborgs universitet
2004-06-28
I Ylva Brunes avhandling Nyheter från gränsen som lades fram vid fram vid Göteborgs universitet i juni 2004 synas journalisters framställning av invandrare. En av Brunes slutsatser är att den framför allt handlar om konstruktionen av ett främmande väsen - invandrares otidsenlighet ställs mot svensk modernitet.
I väntan på asyl - Eva Norström, Lunds universitet
2004-01-20
Eva Norström, verksam vid etnologiska institutionen, Lunds universitet, har i sin avhandling I väntan på asyl, utgiven i januari 2004, analyserat prövningen av asylärenden i dagens Sverige. Genom en detaljerad granskning av ett enskilt asylärende visar hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och beslutfattarens praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på asylpolitikens tillämpning.
Stat och kommun i makt(o)balans - En studie av flyktingmottagandet, Lunds universitet
2002-03-01
Marie Bengtsson är knuten till Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. I sin avhandling undersöker hon relationen och maktbalansen mellan stat och kommun, i synnerhet inom området flyktingmottagande.