Forskning initierad av NTG-asyl & integration

NTG-asyl har initierat flera forskningsstudier inom asyl- och integrationsområdet. Jan-Paul Brekkes While we are waiting (avslutad maj 2004) och Rudi Firnhabers förstudie En väntan under påverkan (avslutad) behandlar de asylsökandes situation ur ett individperspektiv och utgår från hur de påverkas av långa väntetider i ovisshet, i princip utan möjlighet att kunna påverka sin egen situation. Maria Appelqvist vid IMER, Malmö högskola, har genomfört studien Välfärdens gränser - från asylmottagande till bosättning (avslutad oktober 2005) i vilken en central frågeställning är: Var går gränsen för världfärdsstatens inklusion av asylsökande?

Hösten 2006 initierades ytterligare en forskningsstudie av NTG-asyl & integration - Talking about labour market integration. Discourses, theories and alliancies in Sweden. Studien avslutades i september 2007. Kort därefter avslutades även Sadia Hassanens förstudie Tre system som i ett jämförande perspektiv undersöker eritreanska asylsökandes situation i de tre systemen -  det formella, det informella och det alternativa systemet.  


Tre system. The role of support systems available to Eritrean asylum seekers - Pilotstudie av Sadia Hassanen (avslutad oktober 2007)
Betydelsen av verksamheter och försörjning i den informella sektorn - också som ”konkurrent” till de formella/officiella systemen för mottagande och introduktion - har ökat kraftigt. Frågan är också kopplad till asylinvandringens alltmer komplexa karaktär (mixed flows, gäller ju även övrig, irreguljär invandring). I första hand behövs fördjupad kunskap; därefter politisk sensibilisering och eventuella åtgärder. Denna pilotstude utfördes för att ge ett första kunskapsunderlag tillsammans med annan pågående forskning på området, både på nationell nivå och EU-nivå.
Svenska integrationspolitiska diskurser. Talking about integration. Discourses, alliancies and theories on labor market integration in Sweden (avslutad september 2007)
Ansvariga för studien är Jan-Paul Brekke och Tordis Borchgrevink vid norska Institutt for samfunnsforskning. I studien analyseras hur integration förstås, diskuteras och hanteras i retorik, politik och praktik samt vilka orsakerna till utestängning anses vara respektive vilka åtgärder som vidtas för inklusion i samhälle/arbetsliv.
Välfärdens gränser - Maria Appelqvist (avslutad oktober 2005)
Maria Appelqvist vid IMER, Malmö högskola, har genomfört studien Välfärdens gränser - från asylmottagande till bosättning. Centrala frågeställningar i studien är hur de olika politikområdena, på nationell respektive EU-nivå förhåller sig till varandra och hur gränssnitten mellan dessa hanteras i projekt- och programverksamhet.
While we are waiting - Jan-Paul Brekke (avslutad maj 2004)
Jan-Paul Brekke vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo har genomfört forskningsstudien While we are waiting. Brekke tillämpar bl a en ny metod kallad autofotografering som innebär att asylsökande ombads dokumentera sin vardag med engångskameror.
En väntan under påverkan - Rudi Firnhaber (avslutad 2005)
Rudi Firnhaber vid Röda korsets center för tortyrskadade har genomfört en förstudie till forskningsstudien En väntan under påverkan. Studien undersöker hur de asylsökandes hälsa påverkas under väntetiden i Sverige och utgår från psykologiska, sociologiska och existentiella perspektiv.