Skrifter från NTG-asyl och integration

NTG-asyl & integration har sedan hösten 2006 givit ut en serie skrifter som ur olika aspekter behandlar asylmottagande och de asylsökandes villkor. I serien Asylmottagande i fokus publiceras både forskningsbaserade rapporter, mindre utredningar och andra studier som belyser mottagandesystemen på både nationell och EU-nivå.

Samtliga skrifter kan även beställas kostnadsfritt i tryckt format via e-mail: info@temaasyl.se eller tel. 08-34 77 80. Ange hur många exemplar som önskas samt vilken adress de skall skickas till.

Asylmottagande i fokus

2008-01-15

Introduktion och integration av nyanlända flyktingar och invandrare. Utredningar, granskningar, resultat och bristområden


Rapporten innehåller en sammanställning av några av de många utredningar och rapporter som publicerats de senaste åren i Sverige om introduktion och integration av nyanlända. Dessutom redovisas internationella/europeiska organisationers syn på och rekommendationer gällande svensk integrationspolitik. För att komplettera bilden bör läsaren också ta del av den av temagruppen initierade forskningsstudien Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden som ger en utomordentligt intressant bild av de svenska diskurserna, eller om man så vill, retoriska tankefigurerna, om svensk integrationspolitik – från ett norskt perspektiv. Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Utrdeningar, granskningar, resultat och bristområden

2007-11-01

Europeisk medborgarkunskap - för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa


Medborgarkunskap, och speciellt diskussionen om värdegrunder väcker många frågor. Vad innebär en gemensam värdegrund? Vad bör värdegrunden anses
innefatta förutom respekt för samhällets lagar och normer? Hur kan medborgarkunskap erbjudas utan att mångfalden går förlorad? Hur ska man på bästa sätt introducera det nya samhället för invandrare som ofta inte har annat gemensamt än att de har lämnat sitt hemland för att bosätta sig i ett nytt land?

I denna skrift presenteras den diskussion som förts och de initiativ som tagits på EU-nivå, liksom olika former av verksamheter i Sverige och andra europeiska länder. I Sverige har verksamhet relaterad till medborgarkunskap främst drivits i projektform och några projektexempel presenteras i ett avslutande avsnitt. På detta sätt avser skriften att bidra till att den debatt som förs om dessa frågor inom övriga Europa också introduceras i Sverige. Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Europeisk medborgarkunskap - för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa 

2007-10-01

A handbook for asylum seekers


A Handbook for Asylum Seekers in Sweden är skriven av Ginbot Abraha, tidigare ordförande i AEASS, Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden (sedan 2005: EDHR, Eritreans for Humans Rights). Abraha har för temagruppens räkning tidigare sammanställt en rapport över AEASS framväxt och arbete, Av egen kraft, en redovisning av en unik och framgångsrik, målgruppsdriven stöd- och rådgivningsverksamhet – av asylsökande, för asylsökande.

Erfarenheterna från AEASS verksamhet med rådgivning och socialt stöd till asylsökande är en viktig bakgrund till den föreliggande handboken. Ginbot Abraha har också själv varit asylsökande under lång tid i Sverige. Handboken utgår från det behov av information om rättigheter och skyldigheter som de asylsökande själva uttalat. Handboken kan beställas från info@temaasyl.se.

 A Handbook for Asylum Seekers in Sweden (reviderad februari 2008)

2007-05-01

Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl


Idag bor omkring 17 000 asylsökande i Sverige i EBO, dvs hos släktingar och vänner eller som inneboende. Möjligheten att välja boende utanför det dåtida Invandrarverkets förläggningar infördes 1994. Man bedömde då att en mindre andel av de asylsökande skulle välja ett sådant boende, men idag bor mer än hälften av de asylsökande i eget boende trots att inget särskilt bostadsbidrag ges till asylsökande. Denna studie av Rebecka Lennartsson, fil dr i etnologi vid Uppsala universitet, bygger på intervjuer med asylsökande i Uppsala och Västmanlands län. I studien framgår varför allt fler asylsökande väljer denna boendeform trots de materiellt sett extremt knappa villkoren för asylsökande i eget boende. Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Mellan hopp och förtivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl

2007-03-01

Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter


Under de senaste åren har en allt större andel av de asylsökande fått avslag på sin asylansökan och tvingats återvända till hemlandet. Trenden bröts under 2005 – 2006 genom den så kallade tillfälliga lagen, och under 2007 ökade bifallsandelarna för vissa grupper av asylsökande. Frågan om återvändande/återsändande har dock ständigt hög aktualitet, både när det gäller asylsystemet på nationell och EU-nivå. Ett kontroversiellt europeiskt direktiv om miniminormer för återvändande förbereds. Medlemsstaterna saknar oftast enhetlig och sammanhållen policy och praxis på området.

I denna rapport redovisas några av de frågor och problem som är förknippade med det påtvingade återvändandet, men också ett antal exempel på lösningar och positiva projekterfarenheter. Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter

 

2006-11-01

En värdig levnadsstandard - Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter


Vilka sociala och ekonomiska rättigheter har de asylsökande med utgångspunkt från gällande internationell, europeisk och nationell rätt? Har EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande inneburit en förbättring jämfört med tidigare? Hur har medlemsstaterna överfört direktivets artiklar till nationell lagstiftning?

Dessa frågor behandlas i nedanstående studie, som bygger på Lisa Tönnes magisteruppsats. Två medlemsstater används som fallbeskrivningar: Finland och Storbritannien, för en jämförelse hur dessa stater tillgodoser asylsökandes rättigheter och behov.

 En värdig levnadsstandard - Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter

2006-09-01

Av egen kraft. Asylsökande organiserar sig


Av egen kraft
är skriven av den tidigare ordföranden i Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden, Ginbot Abraha. Här redovisas en i det närmaste unik verksamhet av självorganisering bland asylsökande, en verksamhet som innefattar  stöd under själva asylproceduren och, vilket i synnerhet berör NTG-asyl, ett alternativt asylmottagande med ett brett utbud av utbildningar, socialt stöd och fritids- och kulturaktiviteter. Skriften finns även på engelska (oredigerad version). Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Av egen kraft. Asylsökande organiserar sig

 A unique experience in human rights advocacy and empowerment of asylum seekers

Visa alla notiser »