Projekt NTG-integration

NTG-asyl utökade sin verksamhet fr o m våren 2006 till att som ett eget verksamhetsområde också innefatta integration av flyktingar och nyanlända. Det nya projektet syftar till att med utgångspunkt från projekterfarenheter och Equals programmål förbättra de system och policies som bidrar till asylsökandes och invandrares integration på arbetsmarknaden. Aktuella projekt och verksamheter skall som primär målgrupp ha nyanlända invandrare och flyktingar, dvs personer som befinner sig i någon form av introduktionsfas till svensk arbetsmarknad och samhälle. Härigenom säkerställs en tydlig koppling till NTG-asyls pågående verksamhet, dvs asylperiod och introduktionsverksamhet ses om två delar i en sammanhållen process.

Projektmål:

-  Identifiera och validera ett tillräckligt antal projekt från de aktuella programmen för att uppnå en kritisk massa av projekterfarenheter - ”good practice” - inom ett antal strategiska  underteman/utvecklingsområden,

-  Identifiera och etablera kontakt med praktiker, avnämare, intressenter och beslutsfattare som bedöms kunna fungera som mottagare av produkter/resultat från projektverksamheten,

-  Genom dessa kontakter och andra kanaler nå relevanta aktörer för att säkerställa att den samlade erfarenhets- och kunskapsmassan från projekt- och andra aktiviteter inom temat kan ges spridning och påverka system och policies