Delprojekt NTG-asyl & integration

Inom ramen för NTG-asyl & integration har fyra delprojekt genomförts. Projekten har i huvudsak varit inriktade på att fullfölja eller fördjupa vissa ämnesområden/ frågeställningar som tidigare bearbetats av Utvecklingspartnerskapen i Equal inom tema asyl. Ett av projekten, Internationella hälsokommunikatörer, har varit ett spridningsprojekt med syfte att på nationell nivå föra vidare koncept och goda exempel från bl a Utvecklingspartnerskapet ReKOMP.

 


 

Medborgarkunskap – ”att knäcka koden”

Grunden för delprojektet Medborgarkunskap lades inom Utvecklingspartnerskapet Re-Komp (2002 – 2005), då som ett delprojekt under beteckningen "Att knäcka koden". Inriktningen var i första hand ”invandrarelever” på det s k Individuella programmet på en gymnasieskola i Uppsala. NTG-asyl & integration bedömde att projektet inte fullt ut nådde de uppsatta målen och att konceptet behövde både breddas och fördjupas. Läs merUppföljning av deltagare i Utvecklingspartnerskapet Ankomst Göteborg
 
Vad händer deltagarna i projekt några år efter att det avslutats? Ofta saknas möjligheter/resurser till uppföljningar efter projektslut och därmed också bedömningar av vilka effekter projektet haft på längre sikt på de individer som deltagit. Läs merInternationella hälsokommunikatörer – spridning och påverkan
 
Det i Utvecklingspartnerskapet REKOMP framtagna konceptet med s k Internationella hälsokommunikatörer har varit mycket framgångsrikt. I projektet har man utbildat och anställt asylsökande och flyktingar, med en tidigare yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård, för att dessa skall fungera som en länk mellan svensk sjukvård och nyanlända asylsökande, flyktingar och invandrare. Läs merMeritportfölj för asylsökande
 
Delprojektet Meritportfölj för asylsökande påbörjades inom ramen för Utvecklingspartnerskapet REKOMP (2002 – 2005). Utvecklingsarbetet hann dock ej fullföljas och NTG-asyl & integration bedömde att ytterligare tid och resurser behövdes för att testa idén om en tidig yrkeskartläggning av asylsökande. Erfarenheterna från andra medlemsstater var förhållandevis positiva och konceptet låg också väl i linje med tanken om en sammanhållen process - dvs att asylmottagande och flyktingintroduktion så långt som möjligt bör hållas samman och integrationsinsatser påbörjas i ett tidigt skede. Läs mer