Medborgarkunskap – ”att knäcka koden”

Grunden för delprojektet Medborgarkunskap lades inom Utvecklingspartnerskapet Re-Komp (2002 – 2005), då som ett delprojekt under beteckningen "Att knäcka koden". Inriktningen var i första hand ”invandrarelever” på det s k Individuella programmet på en gymnasieskola i Uppsala. NTG-asyl & integration bedömde att projektet inte fullt ut nådde de uppsatta målen och att konceptet behövde både breddas och fördjupas.

I båda projekten har syftet varit att utveckla modeller för hur elever med utländsk bakgrund bättre skall kunna integreras i den svenska skolan och i det svenska samhället. Insatserna riktar sig till elever och lärare och en slutprodukt för projektet Medborgarkunskap är ett stödmaterial för undervisning i medborgarkunskap i gymnasieskolan med förslag på innehåll och arbetsmetoder.

En viktig utgångspunkt för projektet är de elva s k gemensamma grundprinciperna för integration som beslutats av medlemsstaterna inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik. Hur en av dessa principer – ”Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar” – kan omsättas i praktisk (skol-)verklighet har gett upphov till både livliga och fruktbara diskussioner i projektet.


Den handledning för undervisning i medborgarkunskap som har tagits fram inom ramen för projektet kan beställas i pappersformat från Uppsala kommun: elisabeth.ericsson@uppsala.se. Pris: 75 kr/st, inklusive moms och porto (kom ihåg att uppge faktureringsadress).