Goda exempel

Sidan är under uppbyggnad.

Här presenteras goda exempel och länkar från olika EU-program inom asylmottagande och näraliggande politikområden med fokus på social- och yrkesmässig integration. Ambitionen är att ge en bild av utvecklingsarbetet i andra medlemsstater och därmed inspirera till ett utökat transnationellt utbyte och europeiskt samarbete. Även projekt och projektdatabaser finns medtagna som goda exempel.

 

2007-01-09

NTG-asyl – ett gott exempel även med europeiska mått!

Equal-enheten på EU-kommissionen har granskat de närmare 120 Nationella temagrupperna inom Equal. NTG-asyl nominerades som en av de bästa temagrupperna i Equal-programmet , med hänvisning bland annat till den effektiva och genomtänkta strategin för policypåverkan som gruppen utvecklat. Att NTG-asyl till sin referensgrupp lyckats knyta den tidigare EU-kommissionären och invandrarministern, Anita Gradin, såg man också som en del av den framgångsrika strategin.

Läs artikel om NTG-asyl/National Thematic Network Asylum (engelska) 

2006-12-01

Projekt Epima II – asylsökande rustar upp vandringsstigar och alpvägar i Österrike

En av de mest uppmärksammade – och uppskattade – aktiviteterna i det österrikiska Utvecklingspartnerskapet Epima II inom Equal-programmet är upprustning och underhåll av gamla och förfallna vandringsstigar och alpvägar. Tillsammans med pensionerade medlemmar i föreningar för vandrare och bergsbestigare har unga asylsökande rustat upp dessa för både turister och lokalbefolkning viktiga kommunikationsleder. Verksamheten har skett inom ramen för ett av partnerskapets delprojekt,  i vilket man utvecklat ett koncept med s k allmännyttigt arbete (Gemeinnutziges Arbeit), något påminnande om de tidigare svenska kommunala beredskapsarbetena.

Läs mer här

 

2005-03-08

Nationella temagrupper i Portugal - ett gott exempel

Det nationella tematiska arbetet påbörjades i Portugal under våren 2003. Sju Nationella temagrupper har etablerats, varav två transversala, Partnerskap och Landsbygdsutveckling. De övriga fem är: Yrkesutbildning och sysselsättning för utsatta grupper, Social och yrkesmässig integration av flyktingar, invandrare och etniska minoriteter, Entreprenörskap och lokal utveckling, Arbetsplatsförnyelse och kompetensutveckling samt Förening av arbets- och familjeliv.

Temagrupperna träffas en gång i månaden under ledning av en koordinator och en s k facilitator som också ansvarar för att validering av projektresultat och produkter genomförs systematiskt samt att dessa sammanfattas och presenteras i form av policyrekommendationer.

Temagruppernas arbetssätt, och i synnerhet processen för valideringen av projektresultat/produkter, är genomtänkt och systematisk och säkerställer både produktkvalitet och ett effektivt spridning/påverkansarbete.

NTG-asyl kommer under året att etablera ett samarbete med de Nationella temagrupperna i Portugal i syfte att främja ett ömsesidigt lärande och utbyte av goda exempel.

Ladda ner Equal Product Validation Portugal 

Läs mer om Portugals mycket genomtänkta och välfungerande strategi för spridning/påverkan på Equals hemsida

Visa alla notiser »