Projekt Epima II – asylsökande rustar upp vandringsstigar och alpvägar i Österrike

2006-12-01

Månadens projekt december 2006

En av de mest uppmärksammade – och uppskattade – aktiviteterna i det österrikiska Utvecklingspartnerskapet Epima II inom Equal-programmet är upprustning och underhåll av gamla och förfallna vandringsstigar och alpvägar. Tillsammans med pensionerade medlemmar i föreningar för vandrare och bergsbestigare har unga asylsökande rustat upp dessa för både turister och lokalbefolkning viktiga kommunikationsleder. Verksamheten har skett inom ramen för ett av partnerskapets delprojekt,  i vilket man utvecklat ett koncept med s k allmännyttigt arbete (Gemeinnutziges Arbeit), något påminnande om de tidigare svenska kommunala beredskapsarbetena.

Empowerment…

Utvecklingspartnerskapet Epima II innefattar också ett antal andra delprojekt/aktiviteter, bland annat produktion av lokalradioprogram i Wien, trädgårdsskötsel och landskapsvård i Graz, utbildning och utveckling av nya yrkesprofiler inom hälso- och sjukvård i Mödling samt utveckling av ett nytt koncept för case management för funktionärer som arbetar med integration av asylsökande.

Målgrupp för projektverksamheten är i första hand unga asylsökande upp till 25 år, däribland också ensamkommande ungdomar. Stöd och utveckling av ungdomarnas egenkraft, empowerment, är ett viktigt inslag, likaså att skapa mötesplatser mellan de asylsökande och lokalbefolkningen.

… och arbete centrala teman

Österrikisk lagstiftning ger begränsade möjligheter till arbete för asylsökande, trots att EU-direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande ålägger medlemsstaterna att öppna arbetsmarknaden också för denna grupp. Man har emellertid (på samma sätt som i bl a Tyskland) tolkat den aktuella artikeln i direktivet på snävast möjliga sätt och tillåter arbete för asylsökande endast i ett begränsat antal yrken och först efter en bedömning om inte de lediga platserna kan besättas med landets egna medborgare eller andra EU-medborgare.

Genom ett intensivt utvecklings- och lobbyarbete har Utvecklingspartnerskapet nu lyckas öppna en möjlighet för de asylsökande att få tillträde till de s k allmännyttiga arbeten, ursprungligen avsedda för arbetslösa. Lönen för arbetet är mellan 5 och 8 € dvs i snitt omkring 65 kronor i timmen. De mera seniora medlemmarna i föreningarna för vandrare och bergsbestigare (ofta betraktade som ytterst konservativa) har gjort ett storartat frivilligarbete som handledare och lärare åt de unga asylsökande. Både lokalbefolkning och turister har uppskattat de asylsökandes insatser som också uppmärksammats av media och politiker och därmed bidragit till ett annat av partnerskapets mål: att öka förståelsen och kunskapen om de asylsökande och deras levnadsvillkor.

Svenska kontakter…

Epima II är delvis en fortsättning på ett Utvecklingspartnerskap inom Equal i den första projektomgången med det något krångliga namnet Integrationsmassnahmen für unbegleitete minderjährige und junge erwachsene AsylwerberInnen, dvs Integrationsåtgärder för unga och ensamkommande asylsökande. Detta partnerskap hade som transnationell kontakt i Sverige Utvecklingspartnerskapet Modul 16 – 20 som likaledes arbetade med unga ensamkommande ungdomar.

...som ett gott exempel

Utvecklingspartnerskapet Epima II anordnade i december 2006 en konferens för att presentera resultat och produkter för potentiella användare och intressenter, bland andra representanter från berörda ministerier, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och frivilligsektorn. NTG-asyl & integration medverkade i plenum med ett inlägg om goda exempel på integrationsinsatser för unga asylsökande och redovisade då resultat och effekter från det svenska Utvecklingspartnerskapets verksamhet. Partnerskapet Modul 16 – 20 avbröts i förtid, och kunde därmed ha uppfattas som ett misslyckande. I den externa utvärderingen och vid en efterföljande analys har det dock visat sig att projektets problemformuleringar och –analyser (och även förslag till lösningar) var ytterst värdefulla och kunde användas som underlag för NTG-asyl & integrations förslag till systemförändringar inom nationell politik.

En dynamisk organisation…

Idégivare och ledande organisation i Utvecklingspartnerskapet Epima II är det icke-vinstdrivande företaget Integrationshaus i Wien. Organisationen driver en rad framgångsrika verksamheter för asylsökande och flyktingar, bland annat boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, språkkurser och social rådgivning. Tjänster och verksamheter bedrivs i hård konkurrens med andra frivilligorganisationer; värt att notera är att omkring en femtedel av intäkterna kommer från privata sponsorer.

…och effektiv spridning och vidareföring

En viktig del i projektarbetet är förankring och vidareföring av framtagna konceptet och produkter. Den ovannämnda konferensen avslutades med att respektive delprojekt avtalade med berört ministerium/organisation/avnämare om hur den aktuella produkten skulle vidareföras och därmed införlivas i ordinarie verksamhet. En imponerande effektiv och systematisk process för överlämnande och implementering av resultat från Utvecklingspartnerskapets arbete var därmed igångsatt.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se