Europeisk medborgarkunskap - för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa

2007-11-01


Medborgarkunskap, och speciellt diskussionen om värdegrunder väcker många frågor. Vad innebär en gemensam värdegrund? Vad bör värdegrunden anses
innefatta förutom respekt för samhällets lagar och normer? Hur kan medborgarkunskap erbjudas utan att mångfalden går förlorad? Hur ska man på bästa sätt introducera det nya samhället för invandrare som ofta inte har annat gemensamt än att de har lämnat sitt hemland för att bosätta sig i ett nytt land?

I denna skrift presenteras den diskussion som förts och de initiativ som tagits på EU-nivå, liksom olika former av verksamheter i Sverige och andra europeiska länder. I Sverige har verksamhet relaterad till medborgarkunskap främst drivits i projektform och några projektexempel presenteras i ett avslutande avsnitt. På detta sätt avser skriften att bidra till att den debatt som förs om dessa frågor inom övriga Europa också introduceras i Sverige. Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Europeisk medborgarkunskap - för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa