Referensgrupp till NTG-asyl & integration

NTG-asyl & integration skall, med utgångspunkt från projekterfarenheter/resultat från Equal och Europeiska flyktingfonden (ERF) samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, genom analys, uppföljning/utvärdering och spridnings/påverkansaktiviteter, förbättra system och policies samt bidra till kunskaps- och opinionsbildning på det aktuella området. Frågor om asylmottagande, flyktingskap och integration är svårgripbara och svårhanterliga med enbart politiska medel.

En fördjupad förståelse – och självförståelse – av asyl- och flyktingfrågan förutsätter i allt högre grad också engagemang och insatser från det civila samhället, från forskning, media och kultur. I syfte att förankra och kvalitetssäkra förslag och rekommendationer från NTG-asyl & integration till departement och andra politiska fora, men också ge möjlighet till en öppen diskussion och debatt om asyl- och flyktingmottagande i Sverige och övriga Europa, inrättades en referensgrupp till den Nationella temagruppen asyl. Referensgruppen inrättades år 2005 och sammanträdde två gånger per år till och med 2007.

Referensgruppens uppgift var att:

- Fungera som en kritisk referens till temagruppens verksamhet i frågor om inriktning, strategi och policy
- Vara ett öppet forum där resultaten av utvecklingsarbete och forskning kan redovisas, granskas, diskuteras och valideras
- Bidra till erfarenhetsspridning och system/policypåverkan
- Vidga perspektivet och diskussionen om asylmottagande, flyktingskap och integration