Meritportfölj för asylsökande

Delprojektet Meritportfölj för asylsökande påbörjades inom ramen för Utvecklingspartnerskapet REKOMP (2002 – 2005). Utvecklingsarbetet hann dock ej fullföljas och NTG-asyl & integration bedömde att ytterligare tid och resurser behövdes för att testa idén om en tidig yrkeskartläggning av asylsökande. Erfarenheterna från andra medlemsstater var förhållandevis positiva och konceptet låg också väl i linje med tanken om en sammanhållen process - dvs att asylmottagande och flyktingintroduktion så långt som möjligt bör hållas samman och integrationsinsatser påbörjas i ett tidigt skede.

Behovet av en första bedömning – och ett tillvaratagande – av asylsökandes och flyktingars yrkeskunskaper, utbildningar och kompetenser i ett tidigt skede av vistelsen i det nya landet har uppmärksammats i ett flertal projekt i andra medlemsstater.

Utvecklingen av olika koncept och metoder för s k meritportföljer har varit en central del i dessa projekt. Det utvecklingsarbete som genomfördes det aktuella Equal-projektet är ett intressant exempel på en anpassning av meritportföljsmetoden till målgruppen asylsökande.

Att sammanställa en Meritportfölj för asylsökande har flera syften: att få en samlad redovisning av yrkeskunskaper och kompetenser, att stärka individens självbild och självkänsla under en ofta påfrestande väntan på beslut om asyl och att, inför arbetsgivare och utbildningsanordnare, kunna presentera en systematisk kompetens- och resursinventering av de asylsökande som beviljas uppehållstillstånd. I det sistnämnda fallet fungerar meritportföljen som en viktig länk mellan asylmottagandet och den kommunala flyktingintroduktionen. Genom en sammanhållen process, där insatser med sikte på integration i samhälle och arbetsliv kan påbörjas tidigt – från dag ett – finns betydande vinster att hämta, både för individ och samhälle.