Uppföljning av deltagare i Utvecklingspartnerskapet Ankomst Göteborg

Vad händer deltagarna i projekt några år efter att det avslutats? Ofta saknas möjligheter/resurser till uppföljningar efter projektslut och därmed också bedömningar av vilka effekter projektet haft på längre sikt på de individer som deltagit.

Utvecklingspartnerskapet Ankomst Göteborg (2002 -2005) syftade bl a till att utveckla ett alternativt mottagande, där de specifika kvalitéerna hos de medverkande frivilligorganisationerna kunde användas: ett större förtroendekapital gentemot målgruppen, ett annorlunda förhållningssätt, en annan fysisk och psykisk miljö etc. En intressant slutprodukt från projektet är konceptet med 5 T, där T står för tid, tillit, tydlighet, tillgänglighet och tro på framtiden – dvs ledord för den öppna mottagande-, rådgivnings- och stödverksamhet som den ledande organisationen i Utvecklingspartnerskapet, Göteborgsinitiativet , bedriver.

Delprojektet Uppföljning genomfördes för att undersöka hur deltagarna efter en längre tid efter verksamhetens avslutande bedömde sin situation, bl a från ett hälsoperspektiv.