Forskning integration

Under denna avdelning återfinns EU-finansierad forskning, avhandlingar utgivna på svenska lärosäten samt forskningsprojekt som bedrivs vid svenska och internationella forskningsinstitut eller inom ramen för den offentliga sektorn.

Pågående och avslutade forskningsprojekt 2003-


Muslima: Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige
2009-03-19
Hur är det att vara ung muslimsk kvinna i dagens Sverige? Hur hanterar de fördomar mot både kvinnor och muslimer och hur skapar de mening i att vara svensk medborgare, muslim och i synnerhet muslimsk kvinna?
Av egen kraft. Invandrade kvinnors berättelser om inträdet i det svenska
2007-01-11
Rapporten Av egen kraft. Invandrade kvinnors berättelser om inträdet i det svenska skildrar några invandrade kvinnors erfarenheter av det mottagande de fått i Sverige och i några av stockholmskommunerna.
Dansk studie: Etniska enklaver förbättrar chanserna för utrikes födda på arbetsmarknaden
2006-11-30
Anna Piil Damm, 2006, Ethnic Enclaves and Immigrant Labour Market Outcomes: Quasi-Experimental Evidence, Department of Economics Working Paper 06-4, Handelshögskolan i Århus
Namnbyte till "svenskklingande" namn ger högre lön
2006-11-10
Måste alla heta som Svensson? En empirisk studie av namnbyten och inkomster (2006) av Mahmood Arai, Lena Schröder, Peter Skogman Thoursie och Anna Thoursie. Utgiven av LO och Integrationsverket
Studie om diskriminering av arabisktalande på den svenska arbetsmarknaden
2006-11-03
Evidence of Ethnic Discrimination in the Swedish Labor Market Using Experimental Data av Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth, Kalmar Högskola
Kommunerna, invandrarna och integrationen (2004-2006)
Sveriges kommuner och Landsting finansierar mellan 2004-2006 sju forskningsprojekt inom ramen för programmet Kommunerna, invandrarna och integrationen.
Alternativ försörjning – alternativ integration - Zoran Slavnic (pågående)
Forskaren Zoran Slavnic är sociolog och forskade inom programområdet Arbete, migration och medborgarskap vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping. Slavnics avhandling från år 2000 belyste den flyktingpolitiska utvecklingen i Sverige under 1990-talet. I dag bedriver han en forskningsstudie om den informella ekonomin. I oktober 2005 medverkade Slavnic vid NTG-asyls konferens i Göteborg.
New Start - Sysselsättning och social integration bland traumatiserade flyktingar - Gunilla Björkqvist (pågående)
New Start är ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt för 31 irakiska traumatiserade flyktingar. I projektet kombineras psykologisk forskning med tillämpad metodutveckling inom ramen för ett åtgärdsprogram som syftar till arbetslivinriktad rehabilitering. I projektet utvecklas rehabiliteringsmodeller för traumatiserade flyktingar för att skapa vägar till integration och arbete genom aktiv rehabilitering.
Sköra livsmönster - om integrations- och normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar - Åsa Gustafson, Umeå universitet
2004-05-01
Trygga förhållanden, relevanta utbildningsmöjligheter och jobb, men även ortsbefolkningens engagemang, är något av det som krävs för att integrationen av flyktingar ska lyckas visar Åsa Gustafson i den avhandling hon försvarade den 27 maj 2004 vid sociologiska institutionen, Umeå universitet.
Att bo i Rosengård - Aje Carlbom, Lunds universitet
2003-09-01
Under tre år bodde socialantropologen Aje Carlbom i Rosengård i Malmö i syfte att studera förhållandet mellan islam och integration. Det antropologiska fältarbetet resulterade i en doktorsavhandling som lades fram vid Lunds universitet i september 2003.