New Start - Sysselsättning och social integration bland traumatiserade flyktingar - Gunilla Björkqvist (pågående)

New Start är ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt för 31 irakiska traumatiserade flyktingar. I projektet kombineras psykologisk forskning med tillämpad metodutveckling inom ramen för ett åtgärdsprogram som syftar till arbetslivinriktad rehabilitering. I projektet utvecklas rehabiliteringsmodeller för traumatiserade flyktingar för att skapa vägar till integration och arbete genom aktiv rehabilitering.

I projektets forskning studeras, om det förekommer en interaktion mellan flyktingarnas traumatiska erfarenheter och deras integrationsprocess, vilka faktorer som orsakar sekundär traumatisering och försvårar, samt vilka faktorer som underlättar deras integration, rehabilitering, oberoende och förebygger social utestängning och sekundär traumatisering. Likaså studeras interaktionen mellan traumatiserade flyktingar och olika aktörer i flyktingmottagandet (t.ex. socialtjänst, arbetsförmedling, svenskundervisning), samt konsekvenserna av denna interaktion med avseende på social utestängning/marginalisering eller integration bland flyktingarna. Forskningen är en uppföljande kvantitativ och kvalitativ studie.

Nyckelord: integration, flyktingar, trauma, arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kontakta Gunilla Björkqvist:

gbt@psychology.su.se