Återvändande och Återvandring

Återvändande, återsändande, återvandring och deportation - frivillig eller påtvingad – är några av de begrepp som används inom detta område. Stater, EU och människorättsorganisationer använder ofta olika begrepp, eller samma begrepp men på olika sätt. Vad som ofta skiljer de olika begreppens innebörd åt är hur samtycke och frivillighet från den återvändandes sida definieras. I detta avsnitt används följande två begrepp.
 
Återvändande
Den process där en person som enligt lag inte har rätt att stanna i landet reser tillbaka till sitt hemland/region. Det kan exempelvis röra sig om en asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Återvändande inbegriper alla nyanser av ”frivillighet” och ”tvång” och gäller därför såväl de som medverkar till verkställighet av ett beslut om återvändande såväl som de som motverkar ett beslut om verkställighet.

Frivillig återvandring
Den process där en person med permanent uppehållstillstånd gör ett medvetet och frivilligt val om att resa tillbaka till sitt hemland/region under en längre period. Frivilligheten består i att personen har ett faktiskt val i och med det permanenta uppehållstillståndet.

Nedan listas notiser inom området. I menyn till vänster kan du välja om du vill fördjupa dig i återvändande respektive återvandring.

Notiser Återvändande och Återvandring

2008-12-29

Norsk rapport om återvändande publicerad

Norska flyktinghjälpen och projektet INCOR (Information and Counselling on Return and Repatriation) har sedan 1995, med finansiering från Utlänningsdirektoratet i Norge, bedrivit informationsarbete om återvändande och återsändande. I rapporten Fra tilbakevending til retur. Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR, skriven av Jan Paul Brekke vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo, återfinns en beskrivning och utvärdering av projektet INCOR:s verksamhet sedan 2001. I rapporten redovisas hur praxis genom åren ändrats, hur man kommunicerar budskap till asylsökande gällande återvändande samt förutsättningar för INCORs fortlevnad som projekt.

Läs mer och ladda ner rapporten här 

2008-08-06

FN-kritik mot EU:s återvändandedirektiv

Tio experter från FN:s råd för mänskliga rättigheter har i ett brev till det franska EU-ordförandeskapet uttryckt sin oro över det s.k. återvändandedirektivet som är under behandling i EU. Direktivförslaget, som redan fått omfattande kritik från olika organisationer, godkändes av EU-parlamentet i juni, och väntas inom kort formellt antas i Europeiska rådet. Syftet med direktivet är att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av tredjelandspersoner som enligt lag inte har rätt att stanna i landet, inkluderande asylsökande som fått avslag på sina ansökningar.

FN-experterna vänder sig framförallt emot att direktivet tillåter att personer som ska avvisas hålls i förvar i upp till 18 månader, vilket bedöms vara en alltför lång tidsperiod. Tvärtom poängteras i utlåtandet att irreguljära migranter inte är kriminella, och därför som regel inte bör hållas i förvar överhuvudtaget. Medlemsstaterna har en skyldighet att utreda alternativ till förvar, och om sådana inte finns bör förvar användas endast i mycket korta perioder, anser experterna. EU:s medlemsstater uppmanas även att stärka förfaranden kring den rättsliga prövningen av förvarstagning. 

Läs pressmeddelande på FN:s hemsida

Läs mer om återvändande av asylsökande

2008-07-03

Lärorika erfarenheter av program för frivilligt återvändande i Norge

mitten av juni godkände Europaparlamentet det kontroversiella förslaget till återvändandedirektiv som sedan september 2005 funnits på EU:s dagordning. Direktivet lägger grunden för en gemensam europeisk policy för återvändande, och är inriktat på lagstiftningsåtgärder rörande bl.a. verkställighet, förvar och återinreseförbud. För att i praktiken underlätta en humant och hållbart återvändande har flera länder bedrivit projektverksamhet av olika karaktär. 

Det norska Utlendingsdirektoratet har nyligen publicerat en utvärderingsstudie av ett program för frivilligt återvändande till Afghanistan som bedrivits i samarbete med IOM (Internationella organisationen för migration) och norska frivilligorganisationer. Programmet IRRANA (Information, Return and Reintegration of Afghan Nationals to Afghanistan) har dels bestått av informationsinsatser och rådgivning i Norge, dels av en kombination av ekonomiska bidrag och stöd för reintegration efter återvändandet till Afghanistan –  en metod som även andra aktörer använder sig av.

Läs mer

2008-06-25

Studie undersöker psykisk hälsa bland återvändande asylsökande

I en nyligen publicerad artikel i tidningen BMC International Health and Human Rights (nr 8:8, 2008) undersöks den psykiska hälsan hos personer som står inför ett återvändande från Tyskland till ursprungslandet. Kombinationen av stress i värdlandet och traumatiska upplevelser i hemlandet har självfallet en inverkan på den mentala hälsan. I artikeln beskrivs hur detta, och andra faktorer, påverkar viljan att återvända till hemlandet. Studien är baserad på intervjuer med 47 deltagare i olika program för ”frivilligt återvändande” (Assisted Voluntary Return), och motsvarande intervjuer med en grupp flyktingar som bestämt sig för att stanna i Tyskland.

Resultaten visar att den psykiska påfrestningen bland de intervjuade var stor. De frivilligt återvändande hade ett stort tryck på sig att återvända från migrationsmyndigheterna (frivilligheten kan således ifrågasättas) och oron kring den osäkra framtiden i hemlandet var omfattande. Vid beslut om att återvända tas enligt studien flera olika perspektiv i beaktande, den psykiska hälsan har dock enligt studien inte någon nyckelroll i beslutet. Med tanke på att beslutet att återvända var starkt påverkat av externa faktorer, så som en osäker boendesituation, blir det enligt studien tydligt varför det politiska planet har ett betydligt större inflytande på återvändandeprocessen än det personliga.

Läs hela artikeln “Mental Health of Returnees: Refugees in Germany Prior to Their State-sponsored Repatriation"

2008-06-19

EU:s återvändandedirektiv godkändes av parlamentet

I en omröstning den 18 juni godkände Europaparlamentet det kontroversiella förslaget till återvändandedirektiv som sedan september 2005 legat på EU:s agenda. Direktivförslaget har under de senaste åren ändrats otaliga gånger, senast under rådsmötet den 5-6 juni 2008. 

Parlamentets godkännande av direktivet kritiseras av flera människorättsorganisationer, eftersom förslaget inte anses garantera ett tryggt och värdigt återvändande. Bl.a. Amnesty International vänder sig i första hand mot det faktum att asylsökande enligt direktivet tillåts hållas i förvar i upp till ett och ett halvt år och dessutom kan beläggas med återinreseförbud till hela unionen, riskerar att sänka existerande standarder i medlemsstaterna. Amnesty uppmanar därför medlemsstater som för närvarande har högre garantier för att säkerställa asylsökandes rättigheter i samband med påtvingat återvändande att inte använda direktivet som ett svepskäl till att sänka dessa. Den europeiska flyktingorganisationen ECRE, UNHCR och Jesuit Refugee Service är andra kritiska röster till direktivet.

Det är första gången som parlamentet getts medbeslutanderätt i en lagstiftningsåtgärd inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. I beslutsprocessen som ledde fram till gemensamma miniminormer för bland annat mottagande och asylprocedur utgjorde EU-parlamentet tillsammans med människorättsorganisationerna ofta en kritisk röst som betonade rättighetsperspektivet, vilket föranlett många att tro att de asylsökandes rättigheter bättre skulle återspeglas i det här beslutet. Oenigheten i parlamentet har dock varit stor, vilket bl.a. framkom under debatten som föranledde omröstningen. Trots det uppnåddes alltså den behövliga absoluta majoriteten för att förslaget i en första behandling skulle kunna godkännas av parlamentet.

Läs mer om direktivet i EU-parlamentets pressmeddelande

Direktivstexten som parlamentet godkände

Läs mer om återvändande

Läs Jesuit Refugee Service's hemsida om situationen på förvar för asylsökande i Europa

Visa alla notiser »