Rådsmöte resulterade i ändringar i förslaget till EU:s återvändandedirektiv och nya rekommendationer för FRONTEX

2008-06-10

Under rådsmötet mellan EU-ländernas inrikes- och justitieministrar i Luxemburg den 5-6 juni stod flera frågor rörande migration och asyl på dagordningen. Rådet lyckades bl.a. enas om förändringar i förslaget till det s.k. återvändandedirektivet som ska antas inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Det nya utkastet till direktiv bygger på det kompromissförslag som medlemsstaternas ständiga representanter i Bryssel (COREPER) enades om i slutet av maj, med tillägget att medlemsstaterna har en skyldighet att ge migranter som ska utvisas rätt till juridisk rådgivning. Flera medlemsstater har tidigare motsatt sig detta med hänvisning till ekonomiska aspekter, men tack vare att kommissionen lovade att avsätta medel ur Europeiska återvändandefonden för ändamålet kunde enhällighet nu nås.

För att direktivet slutligen ska kunna antas krävs ett godkännande från Europaparlamentet. Parlamentets rapportör för direktivet, Manfred Weber, har tidigare meddelat att majoritetsstöd för förslaget inte skulle kunna åstadkommas om direktivet saknar en bestämmelsen om rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning, vilket alltså tidigare var fallet. Den kontroversiella frågan om hur länge en person ska tillåtas att hållas i förvar enligt direktivet kvarstår dock. Enligt det nuvarande förslaget kan en person hållas i förvar i upp till sex månader, men en möjlighet att förlänga förvarstiden med ytterligare 12 månader kvarstår om särskilda omständigheter föreligger. Flera människorättsorganisationer och grupper i parlamentet menar att den tillåtna förvarstiden är för lång. Parlamentet ska röstar om direktivförslaget under plenarsessionen den 16-19 juni.  

Under rådsmötet antogs även ett antal rekommendationer rörande verksamheten för EU:s gränsbevakningsbyrå FRONTEX. Ministrarna uppmanade bl a FRONTEX att organisera utbildningar om regler om asyl, havsrätt och grundläggande rättigheter för såväl medlemsstater som tredjeländer. Behovet av att även i stort stärka byråns roll inom ramen för unionens övergripande strategi för migration framhävdes –framförallt vad gäller samarbetet med tredjeländer.

Läs pressmeddelande från rådet

Läs artikel i EUobserver om återvändandedirektivet

Läs mer om direktivförslaget

Läs mer om rekommendationerna till FRONTEX i “Council Conclusions on the management of the external borders of the member states of the European Union”