Återvändande

I Sverige är det Migrationsverket som beslutar om utvisning (tidigare avvisning) och som också är ansvarigt för att verkställa ett sådant beslut. I allt större omfattning påverkas emellertid Sverige av den gemensamma politik som växer fram inom ramarna för den europeiska unionen. 

Nedan listas fem möjligheter till fördjupning inom svensk och europeisk verksamhet och politik kring återvändande.

Fördjupningsområden återvändande


En europeisk politik för återvändande
I slutet av 2001 tog kommissionen för första gången initiativ till gemensamma åtgärder kring återvändande. Allt sedan dess har medlemsstaterna enats kring en rad gemensamma aktiviteter, bland annat gemensamma flygtransporter och återtagandeavtal med tredje länder. Under behandling är nu ett direktiv och gemensamma standarder för återvändande.
NTG-asyl & integrations rapport "Återvändande i Sverige och Europa - policy, praxis och projekterfarenheter"
NTG-asyl & integrations rapport "Återvändande i Sverige och Europa - policy, praxis och projekterfarenheter " syftar till att ge en överskådlig bild av den verksamhet som idag bedrivs kring återvändande inom EU, inklusive Sverige, och att belysa viktiga problem och brister i denna verksamhet.
Migrationsverkets verksamhet
I januari 1999 tog Migrationsverket (som då gick under namnet Invandrarverket) över huvudansvaret för verkställighet av beslut om avvisning och utvisning, ett ansvar som tidigare låg på polismyndigheten. Migrationsverket ansvarar också för att erbjuda organiserad sysselsättning som ska förbereda den som fått avslag på asylansökan på att återvända.
IOM - Internationella Organisationen för Migration
Merparten av länderna i Europa samarbetar med den internationella organisationen för migration, IOM (International Organisation for Migration), i sitt återvändandearbete. IOM är en mellanstatlig organisation och arbetar på uppdrag av enskilda länder främst med att hantera immigration, assistera vid återvändande och skapa ökad förståelse för migration som fenomen.
Andra organisationer som arbetar med återvändande
Vid sidan av Migrationsverket och IOM finns en rad andra organisationer som bedriver verksamhet inom området för återvändande, både i Europa och i Sverige. I denna artikel listas några av dem.