Dansk studie: Etniska enklaver förbättrar chanserna för utrikes födda på arbetsmarknaden

2006-11-30

Anna Piil Damm undersöker i rapporten, Ethnic Enclaves and Immigrant Labour Market Outcomes, etniska enklavers effekt på utrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. Populationen som studeras är flyktingar som kom till Danmark 1986-1998. Studien visar att storleken på de etniska enklaverna i kommunerna påverkar sannolikheten att ha arbete och storleken på inkomsten. Sannolikheten att ha arbete ökar i takt med enklavens storlek och påverkar också inkomsten positivt.

Anna Piil Damm drar därför slutsatsen att närvaron av en stor etnisk enklav påverkar flyktingars arbetsmarknadsintegration positivt. En stor etnisk enklav ökar också sannolikheten att vara anställd snarare än egenföretagare.

Etniska enklaver särskilt bra för lågutbildade

Undersökning visar att det framförallt är lågutbildade som flyttar till etniska enklaver. Det är också de lågutbildade som har den största positiva effekten av att bo i en enklav. För högutbildade finns inget positivt utan snarare ett negativt samband. Män och kvinnor påverkas på likartat sätt.

Enligt Piil Damm stödjer resultaten i studien teorin som betonar vikten av sociala nätverk för att lyckas på arbetsmarknaden. Resultaten talar alltså mot de teorier som menar att boendesegregation hindrar arbetsmarknadsintegration. En sannolik tolkning är att närvaron av landsmän bildar ett nätverk som sprider information om möjligheterna på arbetsmarknaden och att etniska enklaver bidrar till en miljö där individen blir mindre utsatt för diskriminering.

Anna Piil Damm, 2006, Ethnic Enclaves and Immigrant Labour Market Outcomes: Quasi-Experimental Evidence, Department of Economics Working Paper 06-4, Handelshögskolan i Århus.