Europeiska flyktingfonden

Den Europeiska flyktingfonden (the European Refugee Fund, ERF) ska underlätta för medlemsstaterna att ta emot asylsökande och flyktingar. Medel ur fonden ska användas för att utveckla mottagandesystem för asylsökande, för integrationsinsatser och för att hjälpa personer att återvända eller återvandra till sitt hemland. Den första programperioden inom ERF har avslutats (ERF I), en är pågående (ERF II) och en tredje godkändes under 2006 av det europeiska rådet och EU-parlamentet (ERF III).

ERF I: Under den första programperioden, 2000–2004, fanns totalt 216 miljoner euro i programmedel för insatser inom hela EU. År 2004 var den totala summan för projektmedel 23,2 miljoner kronor i Sverige.

ERF II: Under den andra programperioden, 2005-2007, förvaltar fonden ungefär 155 miljoner euro i programmedel för insatser inom hela EU. 

ERF III: Under den tredje och kommande programperioden, 2008-2013, förvaltar fonden cirka 700 miljoner euro för insatser inom hela EU. Cirka 100 miljoner kronor per år beräknas tilldelas Sverige.


Ansvarig myndighet i Sverige: Migrationsverket

Sök efter enskilda ERF-projekt i NTG-asyl & integrations projektdatabas.

Ramprogrammet solidaritet och hantering av flyktingströmmar
Flyktingfonden är en del av ramprogrammet solidaritet och hantering av flyktingströmmar. Programmet består av fyra fonder som tillsammans ska utveckla och harmonisera EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik. De övriga tre är europeiska integrationsfonden, fonden för yttre gränser och återvändandefonden. Flyktingfonden har funnits sedan år 2000, medan de övriga tre är nyupprättade. Mellan 2008-2013 är den totala summan tillgänglig nästan 4 miljarder euro. I slutet av maj 2007 antogs de fyra fonderna formellt av rådet och EU-parlamentet, se dokument i högerkolumnen.

Notiser Europeiska flyktingfonden

2009-02-23

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ Transnationellt samarbete i Europeiska socialfonden

Inom ramen för det transnationella samarbetet i Europeiska socialfonden har ett antal s k Transnationella lärandenätverk etablerats. Två av dessa är av stort intresse för det samarbete som skall finnas mellan de nationella/regionala temagrupperna i Sverige i socialfonden och lärandenätverken på EU-nivå: Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment och Social and Vocational Integration of asylumseekers and Victims of Trafficking.

Vid de två lärandenätverkens konstituerande sammanträden i Berlin i januari 2009 framkom att det redan i inledningsskedet finns en rad beröringspunkter, gemensamma prioriteringar och utvecklingsområden mellan de medverkande medlemsstaterna/regionerna i lärandenätverken och de svenska temagrupperna. Liknande kopplingar finns också till prioriteringar och aktiviteter till framtida projekt inom Europeiska integrationsfonden – nu aktuell genom den första utlysningen av projektmedel. Bland de nya nätverken på EU-nivå och temagrupperna på regional/nationell nivå i Sverige finns flera inslag som är av stort intresse för alla som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor med målgrupp asylsökande och flyktingar/invandrare.

Läs mer här

2008-09-23

Bemötandet av asylsökande på sex europeiska flygplatser undersökt i rapport finansierad av flyktingfonden

Ungerska Helsingforskommittén har i dagarna gett ut rapporten Access to Protection at Airports in Europe. Rapporten samlar resultat och slutsatser från projektet Monitoring asylum seekers' access to territory and procedure at European airports - exchange of experience and best practices. I projektet har sex europeiska flygplatser (Amsterdam, Budapest, Madrid, Prag, Wien och Warszawa) och deras bemötande av asylsökande undersökts. Rapporten ger också rekommendationer om hur rätten att söka asyl bättre kan skyddas inom Europa. Europeiska flyktingfonden har finansierat studien som finns tillgänglig på engelska.

Ladda ner rapporten här 

2008-09-19

Södertälje får 38 miljoner från flyktingfonden

Södertälje kommun beviljas medel från Europeiska flyktingfonden på sammanlagt 38 miljoner kronor för projekt som bedrivs i kommunens regi. Det första projektet, Vägar till hela Sverige, tilldelas 12 miljoner och syftar till att erbjuda nyanlända flyktingar alternativa bostadsorter med goda boende- och arbetsmöjligheter. Det andra projektet Svea – Södertälje verksamhet för asylsökande är bevijat 26 miljoner och vill verka för att asylsökande tidigt ges individuella introduktioner för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Svenljunga kommun har uppmärksammat initiativen i Södertälje och skickar en delegation till kommunen för att locka flyktingar med uppehållstillstånd att bosätta sig i Svenljunga, läs mer.  

Amerikanska ambassaden i Sverige har inlett ett integrationsprojekt i samarbete med Södertälje, läs mer.  

Tidigare notis  om trångboddheten i kommunen

Ginbot Abraha, i dag verksam som flyktinghandläggare på Södertälje kommun och tidigare medarbetare på Tema asyl & integration, har för projektets räkning skrivit en handbok för asylsökande i Sverige samt skriften Av egen kraft. Asylsökande organiserar sig om asylsökandes självorganisering, läs mer om skrifterna här.

2008-09-08

Utlysning inom Flyktingfonden och Återvändandefonden - ansök före 15 oktober 2008!

Mellan den 3 september och 15 oktober 2008 är det möjligt att söka bidrag ur Europeiska flyktingfonden III och Europeiska återvändandefonden. De två EU-fonderna stöder bl.a. utveckling av asylverksamheten och kommunmottagning av flyktingar, samt utvecklingsidéer som berör asylsökande som återvänder efter avslagsbeslut eller personer med permanent uppehållstillstånd som återvandrar frivilligt.

Både organisationer, myndigheter, kommuner, landsting, forskningsinstitutioner, företag m.fl. kan ansöka om medfinansiering. Normalt behövs nationell medfinansiering som täcker hälften av projektets faktiska kostnader för att kunna erhålla fondmedel, men för projekt som arbetar inom särskilt prioriterade områden räcker det med en medfinansiering på 25 procent av de totala projektkostnaderna. Det är fondenheten på Migrationsverket som förvaltar de båda fonderna.

Läs mer om den aktuella utlysningen på Migrationsverkets hemsida

Läs mer om Flyktingfonden och Återvändandefonden

Läs om tidigare projekterfarenheter i Tema asyl & integrations projektdatabas

2008-01-22

Utkast till nationella program för flyktingfonden och återvändandefonden publicerade

Syftet med Europeiska flykting- respektive återvändandefonden är att bidra till utvecklingen av det svenska asylsystemet och introduktionen av flyktingar, och samtidigt bidra till utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet.
 
Migrationsverket har på uppdrag av regeringen nu publicerat utkast till nationella program för fonderna för åren 2008-2013. Utkastet bygger på situationen i Sverige och de specifika utvecklingsbehov som identifierats, och beskriver inom vilka områden och hurdana åtgärder som fonderna kommer att satsa sina pengar.  Migrationsverket har tagit fram programmet efter konsultationer med olika frivilligorganisationer och berörda myndigheter.

Inom flyktingfonden prioriteras bl.a. kompetenshöjande insatser för de olika aktörer som medverkar i asylprocessen, informationsinsatser riktade till asylsökande, åtgärder som rör kvotflyktingar och åtgärder som syftar till att utveckla mottagandet av asylsökande/ introduktionen av personer som beviljats uppehållstillstånd.

Programmet för återvändandefonden är inriktat på återvändandeverksamhet för såväl personer som fått avslag på sin ansökan om asyl som för personer med uppehållstillstånd som frivilligt vill återvandra. Bl.a. prioriteras utveckling av återvändandeprogram med verksamhet såväl i hemlandet som förberedande åtgärder i Sverige. 

Innan Migrationsverket kan bevilja medel ur fonderna ska både den svenska regeringen och EU-kommissionen godkänna utkastet. Dessutom ska Migrationsverket inför kommissionen lägga fram årliga program för de två fonderna, innan fondmedlen slutligen når Sverige.

Trots att programmen inte är slutligt antagna kommer Migrationsverket att utlysa en första ansökningsomgång i februari. Samtliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer, forskningsinstitutioner, företag m.m. som vill engagera sig i att förbättra asylprocessen och flyktingmottagandet kan söka stöd från fonderna. För att hålla sig uppdaterad om fondera kan man prenumerera på Migrationsverkets nyhetsbrev om de EU-fonder som verket förvaltar. 

Läs mer, inklusive de båda programförslagen, på Migrationsverkets hemsida

2007-09-05

Rapport från NGO-forum om framtida prioriteringar för Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden

Den 12 och 13 juni i år inbjöd UNHCR, Röda korset och Sekretariatet för Europeiska flyktingfonden till ett NGO-forum som hölls i Röda korsets lokaler i Stockholm. Målet för forumet var att mana till diskussioner om mål och prioriteringar för den tredje Europeiska flyktingfonden (ERF III) och den Europeiska återvändandefonden vars programperioder inleds under 2008. Ett första NGO-forum genomfördes i regi av UNHCR 2004.

Bland de medverkade på årets forum som föreläste om de nya EU-fonderna märktes Gustaf Lind, statssekreterare hos migrationsminister Tobias Billström, Bitte Konrad, nationell koordinator för Europeiska flyktingfonden, Annabelle Roig från UNHCR i Bryssel samt Lars Påhlsson, t f chef för verksamhetsområdet Europeiskt och internationellt samarbete på Migrationsverket.

Under forumets andra dag redovisade sex diskussionsgrupper bestående av forumets deltagare sina slutsatser. De ämnen som diskuterades var mottagande av asylsökande, återvändande, frivillig återvandring och introduktion (två diskussionsgrupper).

Läs redovisningen från NGO-forumet 

Korrigerad skriftlig rapport om frivillig återvandring från forumet  

2007-06-15

Migrationsverket lanserar elektroniskt nyhetsbrev om EU-fonder

Sekretariatet för Flyktingfonden på Migrationsverket har tagit initiativ till nyhetsbrevet, som lanserades den 11 juni och kommer att skickas ut en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Nyhetsbrevet vänder sig till alla som är intresserade av att medverka i utvecklingen av det svenska asylsystemet och flyktingmottagandet. Brevet kommer att bevaka aktiviteter inom Flyktingfonden (ERF II) samt de två nya fonderna ERF III och Återvändandefonden som lanseras 2008. Samtliga fonder förvaltas av Migrationsverket.

Läs mer och anmäl prenumeration på Migrationsverkets hemsida

Hämta första numret på Migrationsverkets hemsida 

2007-06-04

Möjlighet att ansöka om medfinansiering från Flyktingfonden II under perioden 1-26 juni

Eftersom 11 miljoner kronor ännu återstår inom ramen för ERF II utlyser Migrationsverket för en tredje, något snävare ansökningsomgång. Organisationer kommuner, myndigheter, landsting, undervisnings- och forskningsinstitut m fl är välkomna att delta i omgången som blir den tredje och sista inom ramen för ERF II. Medlen som tilldelas i ansökningsomgången kan nyttjas till och med slutet av september 2008 då ERF II upphör. Fonden har särskilt intresse av att få in projekt som fokuserar på utveckling av:

  • Asylmottagande och asylprövning
  • Mottagandet i kommunerna och mottagandet av ensamkommande barn
  • Samverkan mellan nya och gamla aktörer i introduktionsarbetet
  • Insatser för snabbt arbetsmarknadsinträde

Läs mer på Migrationsverkets hemsida 

2006-12-11

Utvärdering av Flyktingfonden 2000-2004

Den slutliga utvärderingen av Europeiska Flyktingfonden 2000-2004 offentliggjordes den 8 december 2006.

Den visar bland annat att Sverige använt 8 procent av budgeten. Utvärderingen noterar också att Sverige använt relativt mycket medel till integrationsprojekt och mindre på flyktingmottagning. Sverige utmärker sig också genom att majoriteten av projekten inom Flyktingfonden leds av kommuner, medan frivilligorganisationer dominerar projektägarskapet i de flesta andra länderna. Rapporten noterar vidare att projekt i Sverige ofta involverar partnerskap mellan flera organisationer.

Utvärderingen bedömer att Flyktingfonden som helhet varit framgångsrik. Men de pekar på några svagheter i programmet. Det har varit ett problem att projekten bara varit ettåriga samt att medfinansieringen skapat administrativa bördor för de små projektägarna. Projektägarna önskar också att de hade mer tid att dela med sig av erfarenheter med andra Europeiska projekt.

Läs hela utvärderingen här.

2006-12-01

Aktuellt från Migrationsverket - Europeiska flyktingfonden stödde 30 utvecklingsprojekt med 23 miljoner

"Med stöd av drygt 23 miljoner kronor från den första Europeiska flyktingfonden (ERF I) bedrevs 2004-2005 trettio olika utvecklingsprojekt. De handlade om allt från att utveckla nya metoder för att lära ut talad svenska till att införa nytt arbetssätt i asylprövningen. Det framgår av den slutrapport för programåret 2004 som nu skickats till EU-kommissionen."

Läs mer på Migrationsverkets hemsida 

Ladda ner Slutrapport för Europeiska flyktingfonden Programår 2004

2005-09-01

Europeiska flyktingfonden - ny programperiod 2005-2010

Den första perioden av fonden som avslutades 2004 har fått en uppföljare, ERF II som pågår under perioden 2005-2010. ERF II skall genomföras i två perioder om tre år vardera, 2005-2007 respektive 2007-2010. I den andra programperioden finns till skillnad från den första möjlighet att söka medel för fleråriga projekt, upp till tre år. Budgeten för den första perioden av ERF II är 75 miljoner kronor. Europeiska flyktingfonden finansierar upp till 50 % av den totala projektkostnaden. Beslut om medfinansiering av projekt fattas efter samråd med Integrationsverket.

Ladda ner Faktablad om Medfinansiering av projekt 2005–2007 Europeiska flyktingfonden - september 2005 

2004-05-01

Rapport inför den nya programperioden

EU-kommissionen har inför den nya programperioden 2005 - 2010 av Europeiska flyktingfonden i rapporten Extended Impact Assessment gjort en bedömning/utvärdering av erfarenheterna från hittillsvarande projekt- och programverksamhet, och dragit slutsatser från den oberoende utvärderarens halvtidsrapport och från den europeiska konferensen om ERF den 30 - 31 oktober 2003 i Bryssel.

I rapporten framgår bl a 

- att Flyktingfonden hittills haft en begränsad effekt på den nationella politiken i medlemsstaterna, 

- att större kraft bör läggas på mer systematisk spridning av goda exempel och systempåverkan,

- att det saknats tydliga kopplingar  mellan  nationell och europeisk politik i projekt- och programarbetet (i synnerhet till den gemensamma europeiska asylpolicyn/systemet),

- att resultaten från det transnationella arbetet (community actions) inte tagits tillvara/varit alltför begränsade för att nå effekt.

Rapporten är en utmärkt genomgång av styrkor och svagheter i det hittillsvarande arbetet med Flyktingfonden. Den innehåller också ett intressant resonemang om för- och nackdelar med att införliva åtgärder för asylsökade och flyktingar i existerande s k solidaritetsprogram, dvs Europeiska socialfonden (ESF). Fördelen skulle, enligt rapporten, vara att föra in målgruppen i ett "mainstream"-tänkande vad gäller arbetsmarknad och sysselsättning, nackdelen att kopplingen till det gemensamma europeiska asylsystemet försvagas och att flera viktiga insatsområden ej täcks in av ESF (t ex boendefrågor och återvändande/återvandring - jfr dock hur återvändande behandlats inom Equal i de flesta medlemsstater!). Värt att notera är också att man i rapporten föreslår inrättande av tematiska grupper i Flyktingfonden - i likhet med de nationella (och europeiska) tematiska grupperna i Equal-programmet.

Ladda ner rapporten - EU-kommissionens Extended Impact Assessment - februari 2004 

Ladda ner Europeiska rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010, februari 2004  

Visa alla notiser »