Växtkraft Mål 3

Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3 (2000-2006) vill stimulera förändrings- och förnyelsearbetet i svenskt arbetsliv och därigenom främja tillväxt och sysselsättning.

Fokus ligger på individen och dennes delaktighet i utvecklingsprocessen.

För den anställde vill programmet stimulera till engagemang såväl i arbetsplatsens inre och yttre liv som i den egna kompetensutvecklingen.

För den arbetslöse vill programmet ge vidgade möjligheter att ta ansvar för sin egen situation och aktivt medverka till att förbättra sin egen anställbarhet.

För företag och offentliga arbetsplatser vill programmet uppmuntra till växande och lärande organisationer, som svarar upp mot en föränderlig omvärld, som utvecklar sin personal och gör den delaktig och som vid rekrytering är öppen för jämställdhet och mångfald.

Ansvarig myndighet i Sverige: Svenska ESF-rådet

Notiser Växtkraft Mål 3

2007-01-09

Nationell utlysning av projektstöd inom EU-programmet Växtkraft Mål 3

Svenska ESF-rådet har utlyst nya medel inom EU-programmet Växtkraft Mål 3.

Aktörer kan söka medel för projekt inom områdena arbetslösa och långtidssjuka, integration och mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män. Sammanlagt finns 181 miljoner att söka.

Stödbeloppet för integration opch mångfald uppgår till totalt 46 miljoner kronor. Utlysningen söker projekt som syftar till att underlätta för personer med utländsk bakgrund eller funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden.

Ansökningsperioden är 11 december 2006 –  31 januari  2007

Läs mer på ESF-rådets hemsida

2007-01-05

ESF-rådet ger ut ny bok om Växtkraft Mål 3

ESF-rådet lanserade i januari boken Se verkligheten – Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv. Syftet med boken är att lyfta fram positiva projekterfarenheter inom ramen för Växtkraft Mål 3. Personer som varit delaktiga i Växtkraft-projekt uttalar sig om projektarbetet och det förs ett resonemang om centrala teman i programmet.

Beställ boken på ESF-rådets hemsida


 

Bild: Från ESF-rådets hemsida

Visa alla notiser »