Europeiska integrationsfonden

Varje år tilldelas ungefär 2.2 miljoner människor uppehållstillstånd inom EU. Under perioden 2007-2013 ska fonden för integration göra 825 miljoner euro tillgängligt för att underlätta integrationen av dessa personer. Fonden för integration omfattar endast de som invandrat och som har uppehållstillstånd, inte exempelvis asylsökande. Fondens resurser ska förbättra samarbetet inom EU på integrationsområdet, detta genom att bland annat utöka utbytet av "best practice" och implementera EU:s gemensamma grundprinciper för integration. Fonden ska också stödja utbildningsinsatser kring medborgarkunskap, språk, historia och kultur. 

Två utlysningar har genomförts under 2009 och en tredje utlysning beräknas ske i augusti - september 2009. Den svenska delen av fonden uppgår till 77 miljoner kr för hela programperioden. I den första utlysningen fördelades 22 miljoner kr, därefter fördelas 11 miljoner kr/år.

Ansvarig myndighet: ESF-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, har utsetts till ansvarig myndighet för förvaltningen av fonden.

Fyra fonder för att utveckla EU:s migrations- och asylpolitik
Fonden för integration är en av fyra fonder som tillsammans ska utveckla och harmonisera EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik. De övriga tre är europeiska återvändandefonden, fonden för yttre gränser och flyktingfonden. I april 2005 presenterade kommissionen i dokumentet "Solidarity and Management of Migration flows" bakgrunden till dessa fyra fonder och hur de är tänkta att komplettera utvecklingen av en gemensam migrations- och asylpolitik. I november 2006 enades rådet och EU-parlamentet om upprättandet av fonderna och den finansiella omfattningen; mellan 2007-2013 är den totala summan tillgänglig nästan 4 miljarder euro. I slutet av maj 2007 antogs de fyra fonderna formellt av rådet och EU-parlamentet, se dokument i högerkolumnen.

Notiser: Europeiska integrationsfonden

2009-05-13

Extra utlysning i Europeiska integrationsfonden

Svenska ESF rådet har beslutat göra en extra utlysning/ansökningsomgång i Europeiska integrationsfonden. Ansökningsomgången omfattar sex mkr av 2007 och 2008 års medel som inte blev utnyttjade i den första utlysning av fondmedel i februari 2009. I utlysningen prioriteras följande områden/åtgärder:

- Transnationellt utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna.

- Nyanlända tredjelandsmedborgares hälsa

- Egenmakt

Sista ansökningsdag är den 11 juni 2009.

Läs mer på Svenska ESF-rådets hemsida

2009-04-26

Första utlysningen i Sverige till Europeiska integrationsfonden – många frågetecken i sen urvalsprocedur

Sverige var en av de medlemsstater som allra sist genomförde utlysningen av
projektmedel för åren 2007/08 inom den nyinrättade Europeiska integrationsfonden. Den 17 februari 2009 var sista ansökningsdag och sammanlagt 54 ansökningar inkom. I den fortfarande pågående urvalsproceduren förefaller det olyckligtvis finnas en rad brister, både av teknisk och strategisk natur. En jämförelse med ett annat, liknande EU-program, Leonardo da Vinci, visar på tydliga kvalitetsskillnader i handläggningsrutiner, arbetsgång och expertmedverkan i samband med projekturvalet mellan de bägge ansvariga myndigheterna, Svenska ESF-rådet  (Integrationfonden) respektive Internationella programkontoret (Leonardo da Vinci).

Läs mer här

2009-01-27

Första utlysningen av projektmedel i Europeiska integrationsfonden

Den sedan länge aviserade första utlysningen av projektmedel i den nyinrättade Europeiska integrationsfonden är nu aktuell. Senaste den 17 februari skall ansökningar vara inlämnade till Svenska ESF-rådet som är ansvarig myndighet för fonden i Sverige.

I programmet för utlysningen framgår att två s k prioriteringar valts: Tillämpning av de gemensamma grundprinciperna för integration och Transnationellt samarbete. I det något svåröverskådliga programdokumentet för 2007/2008 framgår vidare att det under respektive prioritering finns ett antal s k åtgärder, som i sin tur kan/skall bestå av ett antal aktiviteter. Nya perspektiv och frågeställningar inom integrationspolitiken skall introduceras genom fonden i Sverige och målgruppsmedverkan – egenmakt/empowerment – kommer att vara ett villkor för genomförandet av flertalet projekt.

 

Läs mer här

2008-10-22

Programmet för Europeiska integrationsfonden klart - utlysning i november

Det svenska programdokumenten för Europeiska integrationsfonden har inlämnats till EU-kommissionen och kommer formellt att godkännas inom kort. Det innebär att en utlysning av fondmedel kan ske i början av år 2009. Utlysningen omfattar drygt 20 miljoner kronor och projektaktörer kan erhålla upp till 75 procents finansering från fonden.

Ett centralt mål är att bidra till att EU:s elva gemensamma grundprinciper för integration introduceras, vidareutvecklas och tillämpas i Sverige. Programmet har huvudfokus på frågor om kulturmöten, religion, egenmakt, social integration och värdegrund och fungerar därmed som ett viktigt komplement till Europeiska socialfonden som har sitt fokus på arbetsmarknad och arbetsliv. 

Syftet med Integrationsfonden är att förbättra systemen för introduktion och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från länder utanför EU. Målgrupper är:

  • Anhöriginvandrare (dock inte anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande inom den s k två-årsramen)
  • Personer som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl/motsvarande (och anhöriga till dessa)
  •  Arbetskraftsinvandrare (dock inte säsongsarbetare och experter)

En viktig del av projektarbetet är att målgruppen skall medverka i framtagande av projektidéer och i utformande och genomförande av verksamheterna. Transnationellt samarbete med projekt i andra medlemsstater kan också ingå.
 
Under konferensen Sverige i Europa, Europa i världen, som äger rum i Uppsala den 1 -2 december 2008, lanseras Europeiska integrationsfonden och flera av de centrala temana i det svenska programmet kommer att behandlas.
 
Läs mer på ESF-rådets hemsida
 
Information och anmälan till konferensen Sverige i Europa, Europa i världen

2008-01-23

Förslag till nationellt flerårigt program för integrationsfonden

Svenska ESF-rådet, som förvaltar den svenska delen av Europeiska integrationsfonden, har nu presenterat ett utkast till förslag för fondens nationella program för åren 2008-2013.

Integrationsfondens centrala mål är att bidra till att de elva europeiska grundprinciperna för integration kan introduceras, vidareutvecklas och tillämpas i Sverige som medlemsstat och därmed förbättra den nationella politiken och systemen på området. I programmet prioriteras därför bl.a.

  • Åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa de gemensamma grundprinciperna
  • Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa  politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande
  • Utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna

Den första utlysningen inom ramen för programmet väntas äga rum under våren 2008.

Läs hela förslaget till program 

Visa alla notiser »