Equal

Equal är ett utvecklingsprogram inom Europeiska Socialfonden. Programmet har under åren 2001-2007 gett stöd till projektverksamheter som utvecklar nya metoder och vägar för att motverka diskriminering i arbetslivet och utestängning från arbetsmarknaden. Projektverksamheterna kallas utvecklingspartnerskap och bygger på samverkan mellan ett antal aktörer på det nationella planet. Alla utvecklingspartnerskap har dessutom även ett transnationellt samarbete med aktörer i andra medlemsstater.

Equal-programmet har haft ett antal prioriterade teman, däribland ett som specifikt berör asylsökande. Inom ramen för programmet har ett antal nationella temagrupper bildats (NTG), som fungerar som paraplygrupper för utvecklingspartnerskapen. Motsvarande temagrupper finns också på EU-nivå (ETG).

De övergripande målen för Equal-programmet vad gäller asylsökande är att:

- underlätta asylsökandes integration i samhälle och arbetsliv

- utveckla insatser för att underlätta ett eventuellt återvändande

- utveckla insatser för meningsfulla aktiviteter under väntetiden

Här återfinns dokument och artiklar som berör Equal, NTG-asyl & integration samt ETG-asyl.

Ansvarig myndighet i Sverige: Svenska ESF-rådet

Notiser Equal

2008-10-13

Internationella hälsokommunikatörer också i Stockholm?

Det inom ramen för tema asyl i EU-programmet Equal genomförda projektet Internationella hälskokommunikatörer får spridning på allt fler orter i Sverige. Hälsokommunikatörer finns sedan några tillbaka som reguljär verksamhet i bl a Malmö, och nu föreslår oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz att systemet också skall införas i Stockholms läns landsting.
 
Hälsokommunikatörerna, som är språk- och kulturkompetenta anställda inom landsting och kommun med sjukvårdsbakgrund,  fungerar som en brygga mellan nyanlända invandrare/flyktingar/asylsökande och den svenska sjukvården. De arbetar bl a med information och förebyggande hälsovård och underlättar också mötet mellan de nyanlända och vårdpersonalen. Vinsterna för både sjukvård och patienter har visat vara stora och i ett uppföljande projekt inom Europeiska flyktingfonden utreder man närmare de samhällsekonomiska vinsterna av verksamheten.
 
Läs om förslaget från socialdemokrkaterna i Stockholms läns landsting 
 
Läs artikel i DN om Internationella hälsokommunikatörer 
 
Läs mer om projektet Internationella hälsokommunikatörer på temaasyl.se här, här och här
 
Läs mer om en aktuell konferens om Internationella hälsokommunikatörer

2008-09-05

Nationella temagrupper i Equal - strategisk resurs eller fortsatta projekt?

De nationella temagrupperna i Equal är en av de centrala komponenterna i det experimentella och nyskapande EU-programmet. Temagruppernas syfte är att utifrån projektresultat och erfarenheter i de s k Utvecklingspartnerskapen påverka system och policies inom respektive politik/temaområde. De nationella temagrupperna var också kopplade till motsvarande arbete på EU-nivå genom de Europeiska temagrupperna. I Sverige verkade åtta temagrupperna inom följande teman: Företagens samhällsansvar, Nya vägar till arbetsmarknaden, Lärande, Jämställdhet, Partnerskap, Fritt fram! (målgrupp HBT-grupperna), Socialt företagande och Asyl och integration.

Svenska ESF-rådet har nu låtit undersöka temagruppernas verksamhet och resultat genom en enkät till ansvariga projektledare/koordinatörer. Resultatet redovisas i en studie, Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?, där det bl a framgår att merparten av temagrupperna inte arbetat utifrån de av EU-kommissionen och ESF-rådet givna riktlinjerna. I flera fall har dock grupperna ändå åstadkommit intressanta resultat och i viss grad kunnat påverka system och policies – om än ej utifrån en validering av produkter framtagna av deltagande Utvecklingspartnerskap.

Läs rapporten Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?

Läs mer om de Nationella temagrupperna i Equal 

Läs mer om de Europeiska temagrupperna i Equal

Läs mer om den Europeiska temagruppen asyl 

2008-06-12

Transnationellt samarbete inom tema asyl i Europeiska socialfonden

I den nya programperiod som inleddes 2007-08 i den Europeiska socialfonden skall ett transnationellt samarbete med erfarenhetsspridning och systempåverkan genomföras på ett liknande sätt som i Equal-programmet.  Inom ramen för Equal-programmet fanns s k Europeiska temagrupper (ETG), därav en inom tema asyl med Sverige som ordförande.

Inför uppstarten av det nya programmet anordnade Tyskland en konferens i maj 2008 med deltagande från merparten av medlemsstaterna. Sverige inbjöds att leda en workshop inför det planerade tematiska arbetet inom asyl- och flyktingområdet. Dokumentation från konferensen finns nu tillgänglig och information om det fortsatta europeiska temaarbetet kommer fortlöpande att redovisas på www.transnationality.eu.

Läs rapport från konferensen i Hamburg

Läs EU-kommissionens utlysning om transnationellt arbete till medlemsstaternas ESF-administrationer (ansökningsperiod september och november 2008)

2007-11-26

Nytt nummer av NTG-arbetsmarknads nyhetsbrev

NTG - Nya vägar till arbetsmarknaden är en nationell temagrupp under Equal som arbetar för att minimera tiden då arbetssökande är utan arbete. I det senaste numret av temagruppens nyhetsbrev kan man läsa om bl a följande:

* Intervju med Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro
Universitet
* Lanseringen av två aktuella böcker om samverkan och rehabilitering
* Inspirationsdagen i Örebro den 10 december

 Ladda ned nyhetsbrevet 

Läs mer om NTG-arbetsmarknad och övriga nationella temagrupper under Equal

2007-09-19

Olika syn på integration av asylsökande

Det transnationella partnerskapet AVE har genomfört en både ambitiös och intresseväckande studie av synen på social och yrkesmässig integration av asylsökande. En rad aktörer på området har intervjuats, bl a företrädare för EU-kommissionen, frivilligorganisationer och projektanordnare. Den mycket positiva syn på integrationsfrågorna som oftast finns bland aktörer inom Equal-programmet, återfinns mera sällan hos beslutsfattare och politiker, enligt rapporten. En genomgång av asylmottagandet i de medlemsstater som deltar i det transnationella partnerskapet visar också på de fortfarande stora skillander som finns vad gäller t ex boende, arbete och utbildningsmöjligheter för asylsökande. Från Sverige medverkade Utvecklingspartnerskapet AROS asyl. 
 
Läs rapporten  
 
Läs mer om det transnationella partnerskapet AVE   
 
Läs mer om Utvecklingspartnerskapet AROS asyl 

Visa alla notiser »