Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s två s.k. strukturfonder som tillsammans finansierar sammanhållningspolitiken i den nya programperioden 2007-2013. Dessa strukturfonder utgör en del av EU:s budget.

Socialfonden syftar specifikt till att genom program- och projektverksamhet förbättra medlemsstaternas arbetsmarknads- och arbetslivspolitik. Därmed bidrar fonden till genomförandet av unionens s k Lissabonstrategi för sysselsättning och tillväxt. Under perioden 2007–2013 kommer ungefär 75 miljarder euro att fördelas till EU:s medlemsstater och regioner för att uppnå fondens mål. Bidraget till Sverige uppgår till cirka 6,2 miljarder svenska kronor. 

Det övergripande målet för det nationella strukturfondsprogrammet för socialfonden i Sverige är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud". Detta ska förverkligas genom projektverksamhet inom tre programområden:

Programområde 1 med fokus på kompetensutveckling för personer som redan  är sysselsatta. Ett av målen inom programområdet är att bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Programområde 2 med fokus på ökat arbetskraftsutbud. Detta område ska innehålla åtgärder för personer som står utanför arbetslivet. Inom ramen för detta ryms även projekt med bl.a. nyanlända flyktingar och invandrare som målgrupp.

Programområde 3 med fokus på tekniskt stöd, d.v.s. administration av programmet.


Åtta regioner med egna planer, prioriteringar och utlysningar
 
För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala strukturfondspartnerskap bildats. Eftersom behov och prioriteringar skiljer sig i olika delar av landet utformar varje region en egen plan för hur socialfondsmedlen ska användas, och utlysningar av programmedel beslutas i respektive region av de olika partnerskapen.

Läs mer om möjligheterna för åtgärder inriktade på introduktion och integration av nyanlända inom respektive region

Tidigare program under Europeiska socialfonden är bland annat Equal (2001-2007) och Växtkraft Mål 3 (2000-2006).

Ansvarig myndighet i Sverige: Svenska ESF-rådet 

Notiser Europeiska socialfonden

2009-02-23

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ Transnationellt samarbete i Europeiska socialfonden

Inom ramen för det transnationella samarbetet i Europeiska socialfonden har ett antal s k Transnationella lärandenätverk etablerats. Två av dessa är av stort intresse för det samarbete som skall finnas mellan de nationella/regionala temagrupperna i Sverige i socialfonden och lärandenätverken på EU-nivå: Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment och Social and Vocational Integration of asylumseekers and Victims of Trafficking.

Vid de två lärandenätverkens konstituerande sammanträden i Berlin i januari 2009 framkom att det redan i inledningsskedet finns en rad beröringspunkter, gemensamma prioriteringar och utvecklingsområden mellan de medverkande medlemsstaterna/regionerna i lärandenätverken och de svenska temagrupperna. Liknande kopplingar finns också till prioriteringar och aktiviteter till framtida projekt inom Europeiska integrationsfonden – nu aktuell genom den första utlysningen av projektmedel. Bland de nya nätverken på EU-nivå och temagrupperna på regional/nationell nivå i Sverige finns flera inslag som är av stort intresse för alla som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor med målgrupp asylsökande och flyktingar/invandrare.

Läs mer här

2008-09-12

75 miljoner kronor till resultatspridning och strategisk påverkan

Svenska ESF-rådet lyser ut 75 miljoner kronor för att förstärka Europeiska Socialfondens påverkan och genomslag i arbetslivet. ESF-rådet bjuder in företag, organisationer och offentlig sektor att lämna in ansökningar. Sista ansökningsdag är den 20 oktober.

Syftet är att nå största möjliga påverkan på strukturer, politik och tänkesätt och förädla erfarenheter från Socialfondsprojekt och annan näraliggande verksamhet i fem nationella temagrupper. De s k Temagruppernas uppdrag är att sprida resultat och att påverka politiker, tjänstemän och förändringsaktörer på alla nivåer.

Temagrupperna ska ha anknytning till arbetsliv och arbetsmarknad och inriktningarna är:

  • Ungdomars utanförskap
  • Integration
  • Arbetsplatslärande och omställning
  • Företagande och entreprenörskap
  • Likabehandling

Projekttiden är tre år med möjlighet till förlängning.

För mer information kontakta:

Åsa Lindh
Generaldirektör Svenska ESF-rådet
08-579 171 10

Johannes Wikman
Nationell samordnare Svenska ESF-rådet
08-579 171 30 

2008-09-05

Nationella temagrupper i Equal - strategisk resurs eller fortsatta projekt?

De nationella temagrupperna i Equal är en av de centrala komponenterna i det experimentella och nyskapande EU-programmet. Temagruppernas syfte är att utifrån projektresultat och erfarenheter i de s k Utvecklingspartnerskapen påverka system och policies inom respektive politik/temaområde. De nationella temagrupperna var också kopplade till motsvarande arbete på EU-nivå genom de Europeiska temagrupperna. I Sverige verkade åtta temagrupperna inom följande teman: Företagens samhällsansvar, Nya vägar till arbetsmarknaden, Lärande, Jämställdhet, Partnerskap, Fritt fram! (målgrupp HBT-grupperna), Socialt företagande och Asyl och integration.

Svenska ESF-rådet har nu låtit undersöka temagruppernas verksamhet och resultat genom en enkät till ansvariga projektledare/koordinatörer. Resultatet redovisas i en studie, Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?, där det bl a framgår att merparten av temagrupperna inte arbetat utifrån de av EU-kommissionen och ESF-rådet givna riktlinjerna. I flera fall har dock grupperna ändå åstadkommit intressanta resultat och i viss grad kunnat påverka system och policies – om än ej utifrån en validering av produkter framtagna av deltagande Utvecklingspartnerskap.

Läs rapporten Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?

Läs mer om de Nationella temagrupperna i Equal 

Läs mer om de Europeiska temagrupperna i Equal

Läs mer om den Europeiska temagruppen asyl 

2007-10-02

Kommissionen godkände nytt svenskt socialfondsprogram

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska socialfondsprogrammet för perioden 2007-2013. De 6,2 miljarder kronor som utgör Sveriges andel av den Europeiska socialfonden under de kommande sju åren ska kompletteras med lika mycket i offentliga medel. Stödberättigade åtgärder är projekt som stärker individens ställning i arbetslivet och som bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Projekt kan antingen innehålla kompetensutveckling av sysselsatta eller åtgärder för dem som har allra svårast att få ett arbete. Deltagarna kan vara anställda, arbetslösa, sjukskrivna eller egna företagare.

Nu fortsätter processen med att utarbeta regionala planer för att anpassa programmet till de regionala förutsättningarna för de åtta nybildade strukturfondspartnerskapen i landet. I slutet av november räknar ESF-rådet med att göra de första utlysningarna av projektansökningar i de åtta regionerna.

 Läs det antagna socialfondsprogrammet 

Läs mer på svenska ESF-rådets hemsida

2007-07-24

Kommissionen har godkänt Sveriges nationella strategi för sammanhållningspolitiken

Sverige överlämnade sin nationella strategiska referensram till kommissionen i februari 2007. Den 20 juli godkände Kommissionen sveriges strategi och nu kan arbetet med den nya programperioden ta fart på allvar.

I den svenska planen för sammanhållningspolitiken 2007–2013 beskriver de svenska myndigheterna hur de tänker investera de EU-medel på 1,9 miljarder euro i överensstämmelse med Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. I sammanhållningspolitiken ingår såväl arbetet med regionalfonden och socialfonden. 

De nationella medlen som ska komplettera EU:s medel uppskattas till 1,9 miljarder euro, så det totala stödet blir 3,8 miljarder euro på sju år.

Regeringen prioriterar följande för perioden 2007–2013:

  • Innovativa miljöer och entreprenörskap: utveckla attraktiva nya produkter, skapa en företagaranda och underlätta tillgången till finansiering.
  • Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud: Mer än en miljon människor i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden eller arbetar mindre än de skulle vilja. Tanken är att förse dem med bättre färdigheter och hjälpa dem att hitta jobb.
  • Tillgänglighet: Sverige måste bygga ut sina nationella väg- och järnvägsnät för att förbättra tillgängligheten i detta perifera land, och utveckla tillgången till bredband.
  • Strategiskt gränsöverskridande samarbete: Här ingår länkar mellan nordligaste Sverige, Norge och Finland för att främja tillväxten i ett kärvt klimat och stöd till samerna och rennäringen i de tre länderna.

Sverige planerar att omsätta dessa övergripande prioriteringar i åtta regionala operativa program med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Hälften av medlen i den Europeiska Socialfonden är avsedda för aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarknaden, bl.a. med inriktning på kvinnor och invandrare. Strategin är tydligt geografiskt inriktad med särskilda satsningar på storstadsområden och glesbygden.

Läs pressmeddelandet från Kommissionen.

Läs regeringens plan för sammanhållningspolitiken 2007-2013.

Hämta en kortfattad sammanfattning om de strategiska riktlinjerna och en beskrivning hur pengarna kommer att fördelas på de åtta regionerna.

Visa alla notiser »